Treatment:
MG132 K96-ub , K102-ub , K122-ub , K126-ub
MS275 K102-ac
vorinostat K112-ac , K126-ub