Treatment:
MG132 K28-ub , K313-ub , K368-ub
vorinostat K691-ub , K872-ub , K938-ub