Treatment:
MG132 K12-ub , K41-ub , K84-ub
nocodazole S2-p , T4-p , Y92-p
vorinostat K90-ub