Regulatory protein:
ARF GAP1 K41-ub , K61-ub , K81-ub