Treatment:
fluorouracil Y381-p
MG132 K53-ub , K233-ub
nocodazole S9-p
vorinostat K53-ub , K56-ub