Treatment:
arsenite K225-sm
heat_shock K225-sm
hippuristanol K225-sm
ionizing_radiation K225-sm
MG132 K54-ub , K193-ub , K237-ub , K238-ub , K291-ub