Treatment:
MG132 K27-ub
vorinostat K27-ub , K48-ac