Treatment:
ephrin_B1 Y8-p , Y12-p
PD173074 Y8-p , Y12-p
Su11274 Y8-p
vorinostat K3-ac , K35-ub