Treatment:
MG132 K176-ub
nocodazole T469-p
vorinostat K682-ub