Treatment:
gefitinib Y210-p
vorinostat K115-ub , K189-ub , K208-ub