Treatment:
MG132 K41-ub , K89-ub , K375-ub
vorinostat K437-ub