Treatment:
BI_4834 S245-p
EGF S299-p
FGF1 Y293-p
ischemia S166-p , S245-p , S459-p
MG132 K158-ub , K467-ub
MLN8054 S245-p
nocodazole S299-p
PD173074 Y293-p
vorinostat K467-ub