Other Species / Isoforms
  FAM193A (mouse)      LTP 

LTP (Low Throughput Papers) : The number of records in which this modification site was determined using methods other than discovery mass spectrometry.

 HTP 

HTP (High Throughput Papers): The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery mass spectrometry.

 
-
gap
0 1
FAM193A (human) gap -
FAM193A iso2 (human) gap -
FAM193A (mouse) gap -
FAM193A (rat) GQDFLLHssLGGsQP S83-p
-
gap
0 1
FAM193A (human) gap -
FAM193A iso2 (human) gap -
FAM193A (mouse) gap -
FAM193A (rat) QDFLLHssLGGsQPE S84-p
-
gap
0 1
FAM193A (human) gap -
FAM193A iso2 (human) gap -
FAM193A (mouse) gap -
FAM193A (rat) LHssLGGsQPETSGA S88-p
-
gap
0 2
FAM193A (human) gap -
FAM193A iso2 (human) gap -
FAM193A (mouse) gap -
FAM193A (rat) LEQQAREyVLEMKVR Y203-p
S10
VRLLRQLSAAAKAKA
0 1
FAM193A (human) VRLLRQLsAAAkVKA S10-p
FAM193A iso2 (human) VRLLRQLSAAAKVKA S10
FAM193A (mouse) VRLLRQLSAAAKAKA S10
FAM193A (rat) VRLLRQLSAAAKAKA S216
K14
RQLSAAAKAKAPSGL
0 1
FAM193A (human) RQLsAAAkVKAPSGL K14-ub
FAM193A iso2 (human) RQLSAAAKVKAPSGL K14
FAM193A (mouse) RQLSAAAKAKAPSGL K14
FAM193A (rat) RQLSAAAKAKAPSGL K220
T66
HLKKFQVTWELHNKH
0 1
FAM193A (human) HLKKFQVtWELHNKH T66-p
FAM193A iso2 (human) HLKKFQVTWELHNKH T66
FAM193A (mouse) HLKKFQVTWELHNKH T66
FAM193A (rat) HLKKFQVTWELHNKH T272
K137
EEWLECQKRIDAYVD
0 1
FAM193A (human) EEWLECQkRIDAYVD K137-ub
FAM193A iso2 (human) EEWLECQKRIDAYVD K137
FAM193A (mouse) EEWLECQKRIDAYVD K137
FAM193A (rat) EEWLECQKRIDAYVD K343
K176
IEEQLTNKKVVTGEN
0 2
FAM193A (human) IEEQLTNkkAVTGEN K176-ub
FAM193A iso2 (human) IEEQLTNKKAVTGEN K176
FAM193A (mouse) IEEQLTNKKVVTGEN K176
FAM193A (rat) IEEQLTNKKVVTGEN K382
K177
EEQLTNKKVVTGENN
0 1
FAM193A (human) EEQLTNkkAVTGENN K177-ub
FAM193A iso2 (human) EEQLTNKKAVTGENN K177
FAM193A (mouse) EEQLTNKKVVTGENN K177
FAM193A (rat) EEQLTNKKVVTGENN K383
T188
GENNFTDTRRHMLSS
0 1
FAM193A (human) GENNFTDtMRHMLSS T188-p
FAM193A iso2 (human) GENNFTDTMRHMLSS T188
FAM193A (mouse) GENNFTDTRRHMLSS T188
FAM193A (rat) GENNFTDTRRHMLSS T394
S198
HMLSSRLSMPDCPNC
0 3
FAM193A (human) HMLSSRLsMPDCPNC S198-p
FAM193A iso2 (human) HMLSSRLSMPDCPNC S198
FAM193A (mouse) HMLSSRLSMPDCPNC S198
FAM193A (rat) HMLSSRLSMPDCPNC S404
S258
LSEMRPPSVSSASSG
0 1
FAM193A (human) LAERSPPsVsSASSG S258-p
FAM193A iso2 (human) LAERSPPSVSSASSG S258
FAM193A (mouse) LSEMRPPSVSSASSG S258
FAM193A (rat) LSEMRPPSVSSASSG S464
S260
EMRPPSVSSASSGSG
0 1
FAM193A (human) ERSPPsVsSASSGsG S260-p
FAM193A iso2 (human) ERSPPSVSSASSGSG S260
FAM193A (mouse) EMRPPSVSSASSGSG S260
FAM193A (rat) EMRPPSVSSASSGSG S466
S266
VSSASSGSGSSSPIT
0 1
FAM193A (human) VsSASSGsGSSsPIt S266-p
FAM193A iso2 (human) VSSASSGSGSSSPIT S266
FAM193A (mouse) VSSASSGSGSSSPIT S266
FAM193A (rat) VSSASSGSGSSSPIT S472
S270
SSGSGSSSPITIQQH
0 3
FAM193A (human) SSGsGSSsPItIQQH S270-p
FAM193A iso2 (human) SSGSGSSSPITIQQH S270
FAM193A (mouse) SSGSGSSSPITIQQH S270
FAM193A (rat) SSGSGSSSPITIQQH S476
T273
SGSSSPITIQQHPRL
0 1
FAM193A (human) sGSSsPItIQQHPRL T273-p
FAM193A iso2 (human) SGSSSPITIQQHPRL T273
FAM193A (mouse) SGSSSPITIQQHPRL T273
FAM193A (rat) SGSSSPITIQQHPRL T479
S287
LILTDNGSAPtFCsD
0 1
FAM193A (human) LILTDSGsAPtFCsD S287-p
FAM193A iso2 (human) LILTDSGSAPTFCSD S287
FAM193A (mouse) LILTDNGSAPtFCsD S287
FAM193A (rat) LILTDNGSAPTFCsD S493
T290-p
TDNGSAPtFCsDDED
0 1
FAM193A (human) TDSGsAPtFCsDDED T290-p
FAM193A iso2 (human) TDSGSAPTFCSDDED T290
FAM193A (mouse) TDNGSAPtFCsDDED T290-p
FAM193A (rat) TDNGSAPTFCsDDED T496
S293-p
GSAPtFCsDDEDVAP
Upstream
0 25
Treatment
  • insulin
FAM193A (human) GsAPtFCsDDEDVAP S293-p
FAM193A iso2 (human) GSAPTFCSDDEDVAP S293
FAM193A (mouse) GSAPtFCsDDEDVAP S293-p
FAM193A (rat) GSAPTFCsDDEDVAP S499-p
S302-p
DEDVAPLsAKFADIY
Upstream
0 2
Treatment
  • insulin
FAM193A (human) DEDVAPLsAKFADIY S302-p
FAM193A iso2 (human) DEDVAPLSAKFADIY S302
FAM193A (mouse) DEDVAPLsAKFADIY S302-p
FAM193A (rat) DEDVAPLSAKFADIY S508
N383
EEAIGNGNPKTEESN
0 6
FAM193A (human) DGVLGSRsPRTEESK S383-p
FAM193A iso2 (human) DGVLGSRSPRTEESK S383
FAM193A (mouse) EEAIGNGNPKTEESN N383
FAM193A (rat) EEAIGNGNPRTEESK N589
T393
TEESNVNTPPPSYPA
0 7
FAM193A (human) TEESKADsPPPSYPT S393-p
FAM193A iso2 (human) TEESKADSPPPSYPT S393
FAM193A (mouse) TEESNVNTPPPSYPA T393
FAM193A (rat) TEESKVNTPPPSYPA T599
Y477-p
PLIHPTLyPAPPFtH
0 1
FAM193A (human) PLIHPTLYAtPPFTH Y477
FAM193A iso2 (human) PLIHPTLYATPPFTH Y477
FAM193A (mouse) PLIHPTLyPAPPFtH Y477-p
FAM193A (rat) PLIHPTLYPAPPFTH Y683
A479
IHPTLyPAPPFtHSK
0 1
FAM193A (human) IHPTLYAtPPFTHSK T479-p
FAM193A iso2 (human) IHPTLYATPPFTHSK T479
FAM193A (mouse) IHPTLyPAPPFtHSK A479
FAM193A (rat) IHPTLYPAPPFTHSK A685
T483-p
LyPAPPFtHSKALPP
0 1
FAM193A (human) LYAtPPFTHSKALPP T483
FAM193A iso2 (human) LYATPPFTHSKALPP T483
FAM193A (mouse) LyPAPPFtHSKALPP T483-p
FAM193A (rat) LYPAPPFTHSKALPP T689
T519
YPSCFGNTPDWNSSK
0 10
FAM193A (human) YPSCFGNtPEWNSSK T519-p
FAM193A iso2 (human) YPSCFGNTPEWNSSK T519
FAM193A (mouse) YPSCFGNTPDWNSSK T519
FAM193A (rat) YPSCFGNTPDWNSSK T725
S533
KFISLWESEMMNDKN
0 1
FAM193A (human) KFISLWGsEVMNDKN S533-p
FAM193A iso2 (human) KFISLWGSEVMNDKN S533
FAM193A (mouse) KFISLWESEMMNDKN S533
FAM193A (rat) KFISLWESEMMNDKN S739
S648-p
VSSRRPPsIGDVFHG
Upstream
0 24
Regulatory protein:
  • FLT3 (mouse)
  • MPRIP (mouse)
Treatment
  • insulin
FAM193A (human) VSSKRPPsVGDVFHG S642-p
FAM193A iso2 (human) VSSKRPPSVGDVFHG S642
FAM193A (mouse) VSSRRPPsIGDVFHG S648-p
FAM193A (rat) VSSRRPPSIGDVFHG S854
S672-p
APAAPRNsPtGLAPL
Upstream
0 4
Treatment
  • IL-33
FAM193A (human) APAAPRNSPTGLAPL S666
FAM193A iso2 (human) APAAPRNSPTGLAPL S666
FAM193A (mouse) APAAPRNsPtGLAPL S672-p
FAM193A (rat) APAAPRNSPTGLAPL S878
T674-p
AAPRNsPtGLAPLPA
0 3
FAM193A (human) AAPRNSPTGLAPLPA T668
FAM193A iso2 (human) AAPRNSPTGLAPLPA T668
FAM193A (mouse) AAPRNsPtGLAPLPA T674-p
FAM193A (rat) AAPRNSPTGLAPLPA T880
S683-p
LAPLPALsPsALSPA
Upstream
0 6
Treatment
  • insulin
FAM193A (human) LAPLPALSPAALsPA S677
FAM193A iso2 (human) LAPLPALSPAALSPA S677
FAM193A (mouse) LAPLPALsPsALSPA S683-p
FAM193A (rat) LAPLPALSPSALSPA S889
S685-p
PLPALsPsALSPAST
0 1
FAM193A (human) PLPALSPAALsPAAL A679
FAM193A iso2 (human) PLPALSPAALSPAAL A679
FAM193A (mouse) PLPALsPsALSPAST S685-p
FAM193A (rat) PLPALSPSALSPAST S891
-
gap
0 1
FAM193A (human) ALSPAALsPAALSPA S682-p
FAM193A iso2 (human) ALSPAALSPAALSPA S682
FAM193A (mouse) gap -
FAM193A (rat) gap -
T706-gl
AAPSFPKtATtAPGF
0 1
FAM193A (human) AAPSFPKTATttPGF T705
FAM193A iso2 (human) AAPSFPKTATTTPGF T705
FAM193A (mouse) AAPSFPKtATtAPGF T706-gl
FAM193A (rat) AAPSFPKTATTAPGF T912
T709
SFPKtATTAPGFVDT
0 1
FAM193A (human) SFPKTATttPGFVDT T708-p
FAM193A iso2 (human) SFPKTATTTPGFVDT T708
FAM193A (mouse) SFPKtATTAPGFVDT T709
FAM193A (rat) SFPKTATTAPGFVDT T915
T709-gl
SFPKtATtAPGFVDT
0 1
FAM193A (human) SFPKTATTtPGFVDT T708
FAM193A iso2 (human) SFPKTATTTPGFVDT T708
FAM193A (mouse) SFPKtATtAPGFVDT T709-gl
FAM193A (rat) SFPKTATTAPGFVDT T915
A710
FPKtATtAPGFVDTR
0 13
FAM193A (human) FPKTATttPGFVDTR T709-p
FAM193A iso2 (human) FPKTATTTPGFVDTR T709
FAM193A (mouse) FPKtATtAPGFVDTR A710
FAM193A (rat) FPKTATTAPGFVDTR A916
K865
FINSSEAKPVSSSRA
0 1
FAM193A (human) FINSSETkPVsSTRA K861-ub
FAM193A iso2 (human) FINSSETKPVSSTRA K861
FAM193A (mouse) FINSSEAKPVSSSRA K865
FAM193A (rat) FINSSEAKPVSSSRA K1071
S868
SSEAKPVSSSRAAKR
0 1
FAM193A (human) SSETkPVsSTRAAKR S864-p
FAM193A iso2 (human) SSETKPVSSTRAAKR S864
FAM193A (mouse) SSEAKPVSSSRAAKR S868
FAM193A (rat) SSEAKPVSSSRAAKR S1074
S988-p
QTEEPETsSHSPSRH
0 1
FAM193A (human) QTEEPETSsHsPsRH S982
FAM193A iso2 (human) QTEEPETSSHSPSRH S982
FAM193A (mouse) QTEEPETsSHSPSRH S988-p
FAM193A (rat) QTEEPETSSHSPSRH S1194
S989
TEEPETsSHSPSRHM
0 1
FAM193A (human) TEEPETSsHsPsRHM S983-p
FAM193A iso2 (human) TEEPETSSHSPSRHM S983
FAM193A (mouse) TEEPETsSHSPSRHM S989
FAM193A (rat) TEEPETSSHSPSRHM S1195
S991
EPETsSHSPSRHMNH
0 2
FAM193A (human) EPETSsHsPsRHMNH S985-p
FAM193A iso2 (human) EPETSSHSPSRHMNH S985
FAM193A (mouse) EPETsSHSPSRHMNH S991
FAM193A (rat) EPETSSHSPSRHMNH S1197
S993
ETsSHSPSRHMNHSE
0 1
FAM193A (human) ETSsHsPsRHMNHSE S987-p
FAM193A iso2 (human) ETSSHSPSRHMNHSE S987
FAM193A (mouse) ETsSHSPSRHMNHSE S993
FAM193A (rat) ETSSHSPSRHMNHSE S1199
L1127
SHIKEEKLStVTPEP
0 1
FAM193A (human) NHIKDEKsNPtPMEP S1120-p
FAM193A iso2 (human) NHIKDEKSNPTPMEP S1120
FAM193A (mouse) SHIKEEKLStVTPEP L1127
FAM193A (rat) SHIKEEKLSTVTPEP L1332
T1129-p
IKEEKLStVTPEPPs
0 1
FAM193A (human) IKDEKsNPtPMEPts P1122
FAM193A iso2 (human) IKDEKSNPTPMEPTS P1122
FAM193A (mouse) IKEEKLStVTPEPPs T1129-p
FAM193A (rat) IKEEKLSTVTPEPPS T1334
V1130
KEEKLStVTPEPPsP
0 1
FAM193A (human) KDEKsNPtPMEPtsP T1123-p
FAM193A iso2 (human) KDEKSNPTPMEPTSP T1123
FAM193A (mouse) KEEKLStVTPEPPsP V1130
FAM193A (rat) KEEKLSTVTPEPPSP V1335
P1135
StVTPEPPsPSQLLQ
0 1
FAM193A (human) NPtPMEPtsPGEHQQ T1128-p
FAM193A iso2 (human) NPTPMEPTSPGEHQQ T1128
FAM193A (mouse) StVTPEPPsPSQLLQ P1135
FAM193A (rat) STVTPEPPSPSQHLQ P1340
S1136-p
tVTPEPPsPSQLLQN
Upstream
0 11
Regulatory protein:
  • MPRIP (mouse)
Treatment
  • IL-33
FAM193A (human) PtPMEPtsPGEHQQN S1129-p
FAM193A iso2 (human) PTPMEPTSPGEHQQN S1129
FAM193A (mouse) tVTPEPPsPSQLLQN S1136-p
FAM193A (rat) TVTPEPPSPSQHLQN S1341
S1150-p
NGRLILAssPQPKGK
0 1
FAM193A (human) NSKLVLAEsPQPKGK E1143
FAM193A iso2 (human) NSKLVLAESPQPKGK E1143
FAM193A (mouse) NGRLILAssPQPKGK S1150-p
FAM193A (rat) NGRLILASsPQPKGK S1355
S1151-p
GRLILAssPQPKGKN
0 31
FAM193A (human) SKLVLAEsPQPKGKN S1144-p
FAM193A iso2 (human) SKLVLAESPQPKGKN S1144
FAM193A (mouse) GRLILAssPQPKGKN S1151-p
FAM193A (rat) GRLILASsPQPKGKN S1356-p
S1171-p
KKGDRTSssLDDVFL
0 1
FAM193A (human) KKGDRVNNSIDGVSL N1164
FAM193A iso2 (human) KKGDRVNNsIDDVFL N1164
FAM193A (mouse) KKGDRTSssLDDVFL S1171-p
FAM193A (rat) KKGDRTSSSIDDVFL S1376
S1172-p
KGDRTSssLDDVFLP
0 6
FAM193A (human) KGDRVNNSIDGVSLL S1165
FAM193A iso2 (human) KGDRVNNsIDDVFLP S1165-p
FAM193A (mouse) KGDRTSssLDDVFLP S1172-p
FAM193A (rat) KGDRTSSSIDDVFLP S1377
S1215-p
RQNRQRLsINWSNFS
0 2
FAM193A (human) RQTRQRLsINWSNFs S1249-p
FAM193A iso2 (human) RQTRQRLSINWSNFS S1208
FAM193A (mouse) RQNRQRLsINWSNFS S1215-p
FAM193A (rat) RQNRQRLSINWSNFS S1420
S1222
sINWSNFSLKKATFA
0 1
FAM193A (human) sINWSNFsLkKATFA S1256-p
FAM193A iso2 (human) SINWSNFSLKKATFA S1215
FAM193A (mouse) sINWSNFSLKKATFA S1222
FAM193A (rat) SINWSNFSLKKATFA S1427
K1224
NWSNFSLKKATFAAH
0 1
FAM193A (human) NWSNFsLkKATFAAH K1258-m1
FAM193A iso2 (human) NWSNFSLKKATFAAH K1217
FAM193A (mouse) NWSNFSLKKATFAAH K1224
FAM193A (rat) NWSNFSLKKATFAAH K1429