LTP 

LTP (Low Throughput Papers) : The number of records in which this modification site was determined using methods other than discovery mass spectrometry.


 HTP 

HTP (High Throughput Papers): The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery mass spectrometry.


       human

 
0 1   S31‑p VEGRLPIsHsCVGCR
0 1   S33‑p GRLPIsHsCVGCRRE
0 4   K107‑ub ESWFLVEkHWYKQWE
0 2   K182‑ub GQPPIERkVIELPNI
0 1   K191‑ub IELPNIQkVEVyPVE
0 1   Y195‑p NIQkVEVyPVELLLV
0 1   R241‑m1 VEPQEDTrLWAkNSE
0 1   K245‑ac EDTrLWAkNSEGSLD
0 7   K245‑ub EDTrLWAkNSEGSLD
0 1   T268‑p VLDAALEtGQLIIME
0 1   T276‑p GQLIIMEtRKKDGTW
0 1   K303‑sm SEEDEDFkGQPGICG
0 9   K355‑ub FRNPLGMkGEIAEAY
0 3   K367‑ub EAYADLVkQAWSGHH
0 1   K383‑m1 SIVPHVFkNKVGHFA
0 1   K383‑ub SIVPHVFkNKVGHFA
0 2   Y396‑p FASQFLGyQQHDSQE
0 1   K422‑ub DLNRVKKkEYVELCD
0 2   K447‑ub QEAWQNHkRRNDsVI
0 3   S452‑p NHkRRNDsVIVDTFH
0 1   K493‑ub VPLPISHkRVLEVFF
0 4   K531‑ub DLCVALSkHTGISPE
0 1   S547 MMVADVFSHRFYKLY
0 1   Y551 DVFSHRFYKLYQLEE
0 3   S584‑p RIEAIEGsREDIVVP
0 1   Y593‑p EDIVVPVyLRERTPA
0 4   S606‑p PARDYNNsyyGLMLF
0 30   Y607‑p ARDYNNsyyGLMLFG
0 20   Y608‑p RDYNNsyyGLMLFGH
0 14   S648‑p RYVTKPNsDDEDDGD
0 1   - gap
0 1   K664‑ub KEDDEEDkDDVPGPs
0 1   S671‑p kDDVPGPstGGsLrD
0 1   T672‑p DDVPGPstGGsLrDP
0 1   S675‑p PGPstGGsLrDPEPE
0 1   R677‑m1 PstGGsLrDPEPEQA
0 10   K714‑ub WPPRRRRkQLFTLQT
0 1   T731‑p SNGTSDRtTsPEEVH
0 7   S733‑p GTSDRtTsPEEVHAQ
0 1   Y742‑p EEVHAQPyIAIDWEP
0 1   K752‑ub IDWEPEMkKRYYDEV
0 4   K766‑ub VEAEGYVkHDCVGYV
0 1   K775‑ub DCVGYVMkKAPVRLQ
0 1   K776 CVGYVMkKAPVRLQE
0 1   A777 VGYVMkKAPVRLQEC
0 1   T789 QECIELFTTVETLEK
0 1   K806‑ub PWYCPSCkQHQLATk
0 1   K813‑ub kQHQLATkKLDLWML
0 9   K835‑ub LKRFSYTkFSREkLD
0 9   K840‑ub YTkFSREkLDTLVEF
0 1   K871‑ub ESNPELYkYDLIAVS
0 2   K896‑ub YTTFACNkDSGQWHY
0 1   K920‑ub NENQIESkAAYVLFY
0 5   S938‑p DVARRLLsPAGssGA
0 1   A940 ARRLLsPAGssGAPA
0 1   S942‑p RLLsPAGssGAPAsP
0 4   S943‑p LLsPAGssGAPAsPA
0 24   S948‑p GssGAPAsPACssPP
0 4   S952‑p APAsPACssPPssEF
0 8   S953‑p PAsPACssPPssEFM
0 4   S956‑p PACssPPssEFMDVN
0 2   S957‑p ACssPPssEFMDVN_
  mouse

 
- gap
- gap
K56‑ub ESWFLVEkHWYKQWE
K131 GQPPIERKVIELPGI
K140 IELPGIRKVEVYPLE
Y144 GIRKVEVYPLELLLV
R190 VEPQEDTRLWTkNSE
K194 EDTRLWTKNSEGSLD
K194‑ub EDTRLWTkNSEGSLD
T217 LLDACLETGQLVIME
T225 GQLVIMETRNKDGTW
Q251 PDEDEDFQGQPGICG
K303 FRNPLGMKGELAEAY
K315 EAYADLVKQTWSGYH
K331 SIVPNVFKNKVGHFA
K331 SIVPNVFKNKVGHFA
Y344 FASQFLGYQQHDSQE
K370 DLNRVKKKEYVELCN
K395 QEAWQNHKRRNDsVI
S400‑p NHKRRNDsVIVDTFH
R441 VPLPVCSRRVLEVFF
T479 DLCVALSTHTSVAPD
S495‑p MIVADVFsHRFyKLY
Y499‑p DVFsHRFyKLYQLED
S532 RIEPVEGSRDDIVVP
Y541 DDIVVPVYLRERTPS
S554 PSRDYNNSYYGLILF
Y555 SRDYNNSYYGLILFG
Y556 RDYNNSYYGLILFGH
S596‑p RYVTKPTsDEDDGDE
S617‑p DEDVEDDsSSEEEKE
- under review  
T630 KEEMSAPTVNDGTRE
- gap
- gap
R636 PTVNDGTREAEQEQA
K673 WPPRRRRKQLFTLQT
T690 SNGTSDRTTSPEEMQ
S692 GTSDRTTSPEEMQTQ
Y701 EEMQTQPYIAMDWEP
K711 MDWEPDMKRRYYDEV
K725 VEAEGYVKHDCVGYM
K734 DCVGYMLKKsPVQLK
K735 CVGYMLKKsPVQLKE
S736‑p VGYMLKKsPVQLKEC
T748‑p KECIKLFtTVETLEK
K765 PWYCSSCKQHQLATK
K772 KQHQLATKKLDLWML
K794‑ub LKRFSFSkISREkLD
K799‑ub FSkISREkLDTLVQF
K830 ESSPDLYKYDLIAVS
K855 YTTFACNKDSGQWHY
K879 NENQIESKAAYVLFY
S896 QDVGRRQSQTSSSDT
T898 VGRRQSQTSSSDTPA
S900 RRQSQTSSSDTPAsP
S901 RQSQTSSSDTPAsPV
S906‑p SSSDTPAsPVSSSTP
S910 TPAsPVSSSTPNSDI
S911 PAsPVSSSTPNSDIM
N914 PVSSSTPNSDIMDIN
S915 VSSSTPNSDIMDIN_
  rat

 
- gap
- gap
K56 ESWFLVEKHWYKQWE
K131 DQPPIERKVIELPGI
K140 IELPGIRKVEVYPIE
Y144 GIRKVEVYPIELLLV
R190 VEPQEDTRLWTKNSE
K194 EDTRLWTKNSEGSLD
K194 EDTRLWTKNSEGSLD
T217 LLDACLETGQLVIME
T225 GQLVIMETRNKDGTW
Q251 PDEDEDFQGQPGICG
K303 FRNPLGMKGELAEAY
K315 EAYADLVKQTWSGYH
K331 SIVPNVFKNKVGHFA
K331 SIVPNVFKNKVGHFA
Y344 FASQFLGYQQHDSQE
K370 DLNRVKKKEYVELCN
K395 QEAWQNHKRRNDSVI
S400 NHKRRNDSVIVDTFH
R441 VPLPVCSRRVLEVFF
T479 DLCVALSTHTSVAPD
S495 MIVADVFSHRFYKLY
Y499 DVFSHRFYKLYQLED
S532 RIEPVEGSRDDIVVP
Y541 DDIVVPVYLRERTPS
S554 PSRDYNNSYYGLILF
Y555 SRDYNNSYYGLILFG
Y556 RDYNNSYYGLILFGH
S596 RYVTKPTSDDDDGDE
S617 DEDVEDDSSSEEEKE
- under review  
T630 KEEMSGPTDNDGTQE
- gap
- gap
Q636 PTDNDGTQESEQEQA
K673 WPPRRRRKQLFTLQT
T690 SNGTSDRTTsPEEAQ
S692‑p GTSDRTTsPEEAQTQ
Y701 EEAQTQPYIAMDWEP
K711 MDWEPEMKRRYYDEV
K725 VEAEGYVKHDCVGYM
K734 DCVGYMLKkNPVQLK
K735‑ac CVGYMLKkNPVQLKE
N736 VGYMLKkNPVQLKEC
T748 KECIKLFTTVETLEK
K765 PWYCSSCKQHQLATK
K772 KQHQLATKKLDLWML
K794 LKRFSFSKFSREKLD
K799 FSKFSREKLDTLVQF
K830 ESAPDLYKYDLIAVS
K855 YTTFACNKDSGQWHY
K879 NENQIESKAAYVLFY
S896 QDVGRRQSQtASSET
T898‑p VGRRQSQtASSETPT
S900 RRQSQtASSETPTsP
S901 RQSQtASSETPTsPA
S906‑p ASSETPTsPASSSTP
S910 TPTsPASSSTPNsDI
S911 PTsPASSSTPNsDIM
N914 PASSSTPNsDIMDVN
S915‑p ASSSTPNsDIMDVN_