Multiple Sequence Alignment:
ECH1 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320        )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        
ECH1 human MAAGIVASRRLRDLLTRRLtGsNYPGLSIsLRLTGSsAQEEASGVALGEAPDHsYESLRVTSAQkHVLHVQLNRPNkRNAMNkVFWREMVECFNkISRDADCRAVVIsGAGKMFTAGIDLMDMASDILQPKGDDVARIsWyLRDIITRYQETFNVIERCPKPVIAAVHGGCIGGGVDLVTACDIRYCAQDAFFQVKEVDVGLAADVGTLQRLPkVIGNQsLVNELAFtARkMMADEALGsGLVsRVFPDKEVMLDAALALAAEIsSksPVAVQSTkVNLLysRDHSVAESLNYVASWNMSMLQTQDLVKSVQATTENkELkTVTFSkL
ECH1 mouse MATAMTVSSKLRGLLMQQLRGTSQLYFNISLRSLSSSAQEASK-RAPEEVSDHNYESIQVTSAQKHVLHVQLNRPEkRNAMNRAFWRELVECFQKISKDSDCRAVVVSGAGKMFTSGIDLMDMASELMQPSGDDAARIAWYLRDLISkYQkTFTVIEKCPKPVIAAIHGGCIGGGVDLVSACDIRYCTQDAFFQIKEVDMGLAADVGTLQRLPKVIGNQSLVNELTFSARkMMADEALDSGLVSRVFQDKDAMLNAAFALAADISSKSPVAVQGSkINLIYSRDHSVDESLDYMATWNMSMLQTQDIIKSVQAAMEkRDTKSITFSkL
ECH1 rat
  **:::::*::**:**:::*:*:::::::****:::*****:::.:*::*::**:***::****************:******::****:****:***:*:******:********:*********:::**:***:***:*****:*::**:**:***:********:************:*******:******:****:*************************:*:**********:********:**::**:**:****:**********::*:**:*******:***:*:*:**********::*****::*::::*::*****
Consensus MAAAITASRRLRDLLMRRLRGSNQLGLNISLRLLGSSAQEAAKGRALEEAPDHNYESIRVTSAQKHVLHVQLNRPNKRNAMNRAFWRELVECFNKISRDADCRAVVISGAGKMFTAGIDLMDMASDILQPKGDDAARIAWYLRDIISRYQETFNVIERCPKPVIAAIHGGCIGGGVDLVSACDIRYCAQDAFFQIKEVDMGLAADVGTLQRLPKVIGNQSLVNELAFSARKMMADEALDSGLVSRVFQDKDAMLNAALALAADISSKSPVAVQGSKINLIYSRDHSVAESLNYMASWNMSMLQTQDIIKSVQAAMENRDLKSITFSKL
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.