Multiple Sequence Alignment:
ANK1 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470       480       490       500       510       520       530       540       550       560       570       580       590       600       610       620       630       640       650       660       670       680       690       700       710       720       730       740       750       760       770       780       790       800       810       820       830       840       850       860       870       880       890       900       910       920       930       940       950       960       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680      1690      1700      1710      1720      1730      1740      1750      1760      1770      1780      1790      1800      1810      1820      1830      1840      1850      1860      1870      1880      1890      1900      1910      1920        )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        
ANK1 human ---------------------------------MPysVGFREADAAtsFLRAARSGNLDKALDHLRNGVDINTCNQNGLNGLHLASKEGHVKMVVELLHKEIILETTTKKGNTALHIAALAGQDEVVRELVNyGANVNAQSQKGFTPLYMAAQENHLEVVKFLLENGANQNVATEDGFTPLAVALQQGHENVVAHLINYGTKGKVRLPALHIAARNDDTRTAAVLLQNDPNPDVLSKTGFtPLHIAAHyENLNVAQLLLNRGASVNFtPQNGITPLHIASRRGNVIMVRLLLDRGAQIETKTKDELTPLHCAARNGHVRIsEILLDHGAPIQAKTKNGLSPIHMAAQGDHLDCVRLLLQYDAEIDDITLDHLTPLHVAAHCGHHRVAKVLLDKGAKPNsRALNGFTPLHIACkKNHVRVMELLLKTGASIDAVTESGLTPLHVASFMGHLPIVKNLLQRGAsPNVSNVkVETPLHMAARAGHTEVAkYLLQNKAKVNAKAKDDQtPLHCAARIGHTNMVKLLLENNANPNLAtTAGHTPLHIAAREGHVETVLALLEKEASQACMTkKGFTPLHVAAKyGKVRVAELLLERDAHPNAAGKNGLTPLHVAVHHNNLDIVKLLLPRGGsPHsPAWNGytPLHIAAKQNQVEVARSLLQyGGSANAESVQGVTPLHLAAQEGHAEMVALLLSKQANGNLGNKSGLTPLHLVAQEGHVPVADVLIKHGVMVDATTRMGytPLHVASHyGNIKLVKFLLQHQADVNAKTKLGysPLHQAAQQGHTDIVTLLLKNGAsPNEVSSDGTTPLAIAKRLGYIsVTDVLKVVTDETsFVLVSDKHRMSFPETVDEILDVsEDEG--------EELIsFKAERRDsRDVDEEKELLDFVPKLDQVVEsPAIPRIPCAMPETVVIRSEEQEQASKEyDEDSLIPSSPATETSDNISPVAsPVHTGFLVSFMVDARGGSMRGSRHNGLRVVIPPRTCAAPTRITCRLVKPQKLstPPPLAEEEGLASRIIALGPTGAQFLSPVIVEIPHFASHGRGDRELVVLRSENGSVWKEHRSRYGESYLDQILNGMDEELGSLEELEKKRVCRIITTDFPLYFVIMSRLCQDyDTIGPEGGSLKSKLVPLVQATFPENAVTkRVKLALQAQPVPDELVTKLLGNQATFSPIVTVEPRRRKFHRPIGLRIPLPPSWTDNPRDsGEGDTTSLRLLCSVIGGTDQAQWEDITGTTKLVYANECANFTTNVSARFWLSDCPRTAEAVNFAtLLyKELTAVPYMAKFVIFAKMNDPREGRLRCyCMTDDKVDKTLEQHENFVEVARSRDIEVLEGMSLFAELSGNLVPVKKAAQQRsFHFQSFRENRLAMPVKVRDSSREPGGSLSFLRKAMKYEDTQHILCHLNITMPPCAKGSGAEDRRRtPtPLALRYSILSESTPGsLsGTEQAEMKMAVISEHLGLSWAELARELQFsVEDINRIRVENPNSLLEQSVALLNLWVIREGQNANMENLyTALQSIDRGEIVNMLEGsGRQSRNLKPDRRHTDRDYSLSPSQMNGYSSLQDELLsPASLGCALSsPLRADQYWNEVAVLDAIPLAATEHDTMLEMSDMQVWSAGLTPSLVTAEDSSLECSKAEDsDATGHEWKLEGALsEEPRGPELGSLELVEDDTVDSDATNGLIDLLEQEEGQRSEEKLPGSKRQDDATGAGQDsENEVsLVSGHQRGQARItHsPtVsQVTERsQDRLQDWDADGSIVSYLQDAAQGSWQEEVTQGPHSFQGTSTMTEGLEPGGSQEyEKVLVSVSEHTWTEQPEAESSQADRDRRQQGQEEQVQEAKNTFTQVVQGNEFQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQIDLSSADAAQEHEEVTVEGPLEDPSELEVDIDYF------MKHSKDHTSTPNP
ANK1 iso4 human ---------------------------------MPYSVGFREADAATSFLRAARSGNLDKALDHLRNGVDINTCNQNGLNGLHLASKEGHVKMVVELLHKEIILETTTKKGNTALHIAALAGQDEVVRELVNYGANVNAQSQKGFTPLYMAAQENHLEVVKFLLENGANQNVATEDGFTPLAVALQQGHENVVAHLINYGTKGKVRLPALHIAARNDDTRTAAVLLQNDPNPDVLSKTGFTPLHIAAHYENLNVAQLLLNRGASVNFTPQNGITPLHIASRRGNVIMVRLLLDRGAQIETKTKDELTPLHCAARNGHVRISEILLDHGAPIQAKTKNGLSPIHMAAQGDHLDCVRLLLQYDAEIDDITLDHLTPLHVAAHCGHHRVAKVLLDKGAKPNSRALNGFTPLHIACKKNHVRVMELLLKTGASIDAVTESGLTPLHVASFMGHLPIVKNLLQRGASPNVSNVKVETPLHMAARAGHTEVAKYLLQNKAKVNAKAKDDQTPLHCAARIGHTNMVKLLLENNANPNLATTAGHTPLHIAAREGHVETVLALLEKEASQACMTKKGFTPLHVAAKYGKVRVAELLLERDAHPNAAGKNGLTPLHVAVHHNNLDIVKLLLPRGGSPHSPAWNGYTPLHIAAKQNQVEVARSLLQYGGSANAESVQGVTPLHLAAQEGHAEMVALLLSKQANGNLGNKSGLTPLHLVAQEGHVPVADVLIKHGVMVDATTRMGYTPLHVASHYGNIKLVKFLLQHQADVNAKTKLGYSPLHQAAQQGHTDIVTLLLKNGASPNEVSSDGTTPLAIAKRLGYISVTDVLKVVTDETSFVLVSDKHRMSFPETVDEILDVSEDEG--------EELISFKAERRDSRDVDEEKELLDFVPKLDQVVESPAIPRIPCAMPETVVIRSEEQEQASKEYDEDSLIPSSPATETSDNISPVASPVHTGFLVSFMVDARGGSMRGSRHNGLRVVIPPRTCAAPTRITCRLVKPQKLSTPPPLAEEEGLASRIIALGPTGAQFLSPVIVEIPHFASHGRGDRELVVLRSENGSVWKEHRSRYGESYLDQILNGMDEELGSLEELEKKRVCRIITTDFPLYFVIMSRLCQDYDTIGPEGGSLKSKLVPLVQATFPENAVTKRVKLALQAQPVPDELVTKLLGNQATFSPIVTVEPRRRKFHRPIGLRIPLPPSWTDNPRDSGEGDTTSLRLLCSVIGGTDQAQWEDITGTTKLVYANECANFTTNVSARFWLSDCPRTAEAVNFATLLYKELTAVPYMAKFVIFAKMNDPREGRLRCYCMTDDKVDKTLEQHENFVEVARSRDIEVLEGMSLFAELSGNLVPVKKAAQQRSFHFQSFRENRLAMPVKVRDSSREPGGSLSFLRKAMKYEDTQHILCHLNITMPPCAKGSGAEDRRRTPTPLALRYSILSESTPGSLSGTEQAEMKMAVISEHLGLSWAELARELQFSVEDINRIRVENPNSLLEQSVALLNLWVIREGQNANMENLYTALQSIDRGEIVNMLEGSGRQSRNLKPDRRHTDRDYSLSPSQMN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GHQRGQARITHSPTVSQVTERSQDRLQDWDADGSIVSYLQDAAQGSWQEEVTQGPHSFQGTSTMTEGLEPGGSQEYEKVLVSVSEHTWTEQPEAESSQADRDRRQQGQEEQVQEAKNTFTQVVQGNEFQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQIDLSSADAAQEHEEVTVEGPLEDPSELEVDIDYF------MKHSKDHTSTPNP
ANK1 iso11 human ---------------------------------MPYSVGFREADAATSFLRAARSGNLDKALDHLRNGVDINTCNQNGLNGLHLASKEGHVKMVVELLHKEIILETTTKKGNTALHIAALAGQDEVVRELVNYGANVNAQSQKGFTPLYMAAQENHLEVVKFLLENGANQNVATEDGFTPLAVALQQGHENVVAHLINYGTKGKVRLPALHIAARNDDTRTAAVLLQNDPNPDVLSKTGFTPLHIAAHyENLNVAQLLLNRGASVNFTPQNGITPLHIASRRGNVIMVRLLLDRGAQIETKTKDELTPLHCAARNGHVRISEILLDHGAPIQAKTKNGLSPIHMAAQGDHLDCVRLLLQYDAEIDDITLDHLTPLHVAAHCGHHRVAKVLLDKGAKPNsRALNGFTPLHIACKKNHVRVMELLLKTGASIDAVTESGLTPLHVASFMGHLPIVKNLLQRGASPNVSNVKVETPLHMAARAGHTEVAKYLLQNKAKVNAKAKDDQTPLHCAARIGHTNMVKLLLENNANPNLATTAGHTPLHIAAREGHVETVLALLEKEASQACMTKKGFTPLHVAAKYGKVRVAELLLERDAHPNAAGKNGLTPLHVAVHHNNLDIVKLLLPRGGSPHSPAWNGYTPLHIAAKQNQVEVARSLLQYGGSANAESVQGVTPLHLAAQEGHAEMVALLLSKQANGNLGNKSGLTPLHLVAQEGHVPVADVLIKHGVMVDATTRMGYTPLHVASHYGNIKLVKFLLQHQADVNAKTKLGYSPLHQAAQQGHTDIVTLLLKNGASPNEVSSDGTTPLAIAKRLGYISVTDVLKVVTDETSFVLVSDKHRMSFPETVDEILDVSEDEG--------EELISFKAERRDSRDVDEEKELLDFVPKLDQVVESPAIPRIPCAMPETVVIRSEEQEQASKEYDEDSLIPSSPATETSDNISPVASPVHTGFLVSFMVDARGGSMRGSRHNGLRVVIPPRTCAAPTRITCRLVKPQKLSTPPPLAEEEGLASRIIALGPTGAQFLSPVIVEIPHFASHGRGDRELVVLRSENGSVWKEHRSRYGESYLDQILNGMDEELGSLEELEKKRVCRIITTDFPLYFVIMSRLCQDYDTIGPEGGSLKSKLVPLVQATFPENAVTKRVKLALQAQPVPDELVTKLLGNQATFSPIVTVEPRRRKFHRPIGLRIPLPPSWTDNPRDSGEGDTTSLRLLCSVIGGTDQAQWEDITGTTKLVYANECANFTTNVSARFWLSDCPRTAEAVNFATLLYKELTAVPYMAKFVIFAKMNDPREGRLRCYCMTDDKVDKTLEQHENFVEVARSRDIEVLEGMSLFAELSGNLVPVKKAAQQRSFHFQSFRENRLAMPVKVRDSSREPGGSLSFLRKAMKYEDTQHILCHLNITMPPCAKGSGAEDRRRtPtPLALRYSILSESTPGSLSGTEQAEMKMAVISEHLGLSWAELARELQFSVEDINRIRVENPNSLLEQSVALLNLWVIREGQNANMENLYTALQSIDRGEIVNMLEGSGRQSRNLKPDRRHtDRDySLSPSQMN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GHQRGQARITHSPTVSQVTERSQDRLQDWDADGSIVSYLQDAAQGSWQEEVTQGPHSFQGTSTMTEGLEPGGSQEYEKVLVSVSEHTWTEQPEAESSQADRDRRQQGQEEQVQEAKNTFTQVVQDHTSTPNP---------------------------------------------------------------------------------
ANK1 iso17 human --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MWTFVTQLLVTLV---LLSFFL------VSCQNVMHIVR----GS-------LCFVLKHIHQELD---KELG-ESEGLsDDEETISTRVVRRRVFLKGNEFQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQIDLSSADAAQEHEEVELRGSGLQPDLIEGRKGAQIVKRASLKRGKQ-------
ANK1 iso21 human MAQAAKQLKKIKDIEAQALQEQKEKEESNRKRRNRSRDRKkkADAATSFLRAARSGNLDKALDHLRNGVDINTCNQNGLNGLHLASKEGHVKMVVELLHKEIILETTTKKGNTALHIAALAGQDEVVRELVNYGANVNAQSQKGFTPLYMAAQENHLEVVKFLLENGANQNVATEDGFTPLAVALQQGHENVVAHLINYGTKGKVRLPALHIAARNDDTRTAAVLLQNDPNPDVLSKTGFTPLHIAAHYENLNVAQLLLNRGASVNFTPQNGITPLHIASRRGNVIMVRLLLDRGAQIETKTKDELTPLHCAARNGHVRISEILLDHGAPIQAKTKNGLSPIHMAAQGDHLDCVRLLLQYDAEIDDITLDHLTPLHVAAHCGHHRVAKVLLDKGAKPNSRALNGFTPLHIACKKNHVRVMELLLKTGASIDAVTESGLTPLHVASFMGHLPIVKNLLQRGASPNVSNVKVETPLHMAARAGHTEVAKYLLQNKAKVNAKAKDDQTPLHCAARIGHTNMVKLLLENNANPNLATTAGHTPLHIAAREGHVETVLALLEKEASQACMTKKGFTPLHVAAKYGKVRVAELLLERDAHPNAAGKNGLTPLHVAVHHNNLDIVKLLLPRGGSPHSPAWNGYTPLHIAAKQNQVEVARSLLQYGGSANAESVQGVTPLHLAAQEGHAEMVALLLSKQANGNLGNKSGLTPLHLVAQEGHVPVADVLIKHGVMVDATTRMGYTPLHVASHYGNIKLVKFLLQHQADVNAKTKLGYSPLHQAAQQGHTDIVTLLLKNGASPNEVSSDGTTPLAIAKRLGYISVTDVLKVVTDETSFVLVSDKHRMSFPETVDEILDVSEDEGTAHITIMGEELISFKAERRDSRDVDEEKELLDFVPKLDQVVESPAIPRIPCAMPETVVIRSEEQEQASKEYDEDSLIPSSPATETSDNISPVASPVHTGFLVSFMVDARGGSMRGSRHNGLRVVIPPRTCAAPTRITCRLVKPQKLSTPPPLAEEEGLASRIIALGPTGAQFLSPVIVEIPHFASHGRGDRELVVLRSENGSVWKEHRSRYGESYLDQILNGMDEELGSLEELEKKRVCRIITTDFPLYFVIMSRLCQDYDTIGPEGGSLKSKLVPLVQATFPENAVTKRVKLALQAQPVPDELVTKLLGNQATFSPIVTVEPRRRKFHRPIGLRIPLPPSWTDNPRDSGEGDTTSLRLLCSVIGGTDQAQWEDITGTTKLVYANECANFTTNVSARFWLSDCPRTAEAVNFATLLYKELTAVPYMAKFVIFAKMNDPREGRLRCYCMTDDKVDKTLEQHENFVEVARSRDIEVLEGMSLFAELSGNLVPVKKAAQQRSFHFQSFRENRLAMPVKVRDSSREPGGSLSFLRKAMKYEDTQHILCHLNITMPPCAKGSGAEDRRRTPTPLALRYSILSESTPGSLSGTEQAEMKMAVISEHLGLSWAELARELQFSVEDINRIRVENPNSLLEQSVALLNLWVIREGQNANMENLYTALQSIDRGEIVNMLEGSGRQSRNLKPDRRHTDRDYSLSPSQMNGYSSLQDELLSPASLGCALSSPLRADQYWNEVAVLDAIPLAATEHDTMLEMSDMQVWSAGLTPSLVTAEDSSLECSKAEDSDATGHEWKLEGALSEEPRGPELGSLELVEDDTVDSDATNGLIDLLEQEEGQRSEEKLPGSKRQDDATGAGQDSENEVSLVSGHQRGQARITHSPTVSQVTERSQDRLQDWDADGSIVSYLQDAAQGSWQEEVTQGPHSFQGTSTMTEGLEPGGSQEYEKVLVSVSEHTWTEQPEAESSQADRDRRQQGQEEQVQEAKNTFTQVVQGNEFQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQIDLSSADAAQEHEEDHTSTPNP-------------------------------
ANK1 mouse -------------------------------------MGFCKADAATSFLRAARSGNLDKALDHLRNGVDINTCNQNGLNGLHLASKEGHVkMVVELLHKEIILETTTKKGNTALHIAALAGQDEVVRELVNYGANVNAQSQKGFTPLYMAAQENHLEVVKFLLENGANQNVATEDGFTPLAVALQQGHENVVAHLINYGTkGKVRLPALHIAARNDDTRTAAVLLQNDPNPDVLSKTGFTPLHIAAHyENLNVAQLLLNRGASVNFtPQNGITPLHIASRRGNVIMVRLLLDRGAQIETRTkDELTPLHCAARNGHVRISEILLDHGAPIQAKTkNGLSPIHMAAQGDHLDCVRLLLQYNAEIDDITLDHLTPLHVAAHCGHHRVAkVLLDKGAKPNSRALNGFtPLHIACkKNHIRVMELLLKTGASIDAVTESGLTPLHVASFMGHLPIVKNLLQRGAsPNVSNVKVETPLHMAARAGHTEVAkYLLQNKAKANAKAKDDQTPLHCAARIGHTGMVKLLLENGASPNLATTAGHTPLHTAAREGHVDTALALLEKEASQACMTKKGFTPLHVAAkYGKVRLAELLLEHDAHPNAAGKNGLTPLHVAVHHNNLDIVKLLLPRGGSPHSPAWNGYTPLHIAAkQNQIEVARSLLQYGGSANAESVQGVTPLHLAAQEGHTEMVALLLSKQANGNLGNkSGLTPLHLVSQEGHVPVADVLIkHGVTVDATTRMGYTPLHVASHYGNIKLVKFLLQHQADVNAKTKLGYsPLHQAAQQGHTDIVTLLLKNGASPNEVSSNGTTPLAIAKRLGYIsVtDVLKVVTDEtsVVLVsDkHRMSYPETVDEILDVsEDEG--------DELVGSKAERRDsRDVGEEKELLDFVPkLDQVVEsPAIPRIPCVtPEtVVIRSEDQEQASKEYDEDSLIPSSPATETSDNISPVASPVHTGFLVSFMVDARGGSMRGSRHNGLRVVIPPRTCAAPTRITCRLVKPQKLNtPPPLAEEEGLASRIIALGPTGAQFLSPVIVEIPHFASHGRGDRELVVLRSENGSVWKEHKSRYGESYLDQILNGMDEELGsLEELEKKRVCRIITTDFPLYFVIMSRLCQDyDTIGPEGGsLRSKLVPLVQATFPENAVTkKVkLALQAQPVPDELVTKLLGNQATFSPIVTVEPRRRKFHRPIGLRIPLPPSWTDNPRDSGEGDTTSLRLLCSVIGGTDQAQWEDITGTTKLIYANECANFTTNVSARFWLSDCPRTAEAVHFATLLYKELTAVPYMAKFVIFAkMNDAREGRLRCyCMTDDKVDKTLEQHENFVEVARSRDIEVLEGMPLFAELSGNLVPVKKAAQQRsFHFQSFRENRLAIPVkVRDSSREPGGFLSFLRKTMKYEDTQHILCHLNITMPPCTKGSGAEDRRRtLtPLtLRysILsEsRLGFTSDtDRVEMRMAVIREHLGLSWAELARELQFsVEDINRIRVENPNSLLDQSTALLTLWVDREGENAkMENLYTALRNIDRsEIVNMLEGsGRQsRNLKPERRHGDREYSLSPSQVNGYSSLQDELLSPASLQYALPSPLCADQYWNEVTVIDAIPLAATEHDTMLEMSDMQVWSAGLTPSLVTAEDSSLECSKAEDsDAI-PEWKLEGAHSEDTQGPELGsQDLVEDDTVDSDATNGLADLLGQEEGQRSEKK------RQEVsGtEQDTETEVsLVSGQQRVHARITDsPsVRQVLDRSQARTLDWDKQGSTAVHPQEATQSSWQEEVTQGPHSFQRRItTIQGPEPGALQEYEQVLVSTREHVQRGPPEtGsPKA-------GKEPSLWAPESAFSQEVQGDELQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQVDSSGAIDTQQHEEVELRGSGLQPDLIEGRKGAQIVKRASLKRGKQ-------
ANK1 iso2 mouse -----------------------------MAERPRRSGSDPAADAATSFLRAARSGNLDKALDHLRNGVDINTCNQNGLNGLHLASKEGHVKMVVELLHKEIILETTTKKGNTALHIAALAGQDEVVRELVNYGANVNAQSQKGFTPLYMAAQENHLEVVKFLLENGANQNVATEDGFTPLAVALQQGHENVVAHLINYGTKGKVRLPALHIAARNDDTRTAAVLLQNDPNPDVLSKTGFTPLHIAAHyENLNVAQLLLNRGASVNFTPQNGITPLHIASRRGNVIMVRLLLDRGAQIETRTKDELTPLHCAARNGHVRISEILLDHGAPIQAKTKNGLSPIHMAAQGDHLDCVRLLLQYNAEIDDITLDHLTPLHVAAHCGHHRVAKVLLDKGAKPNSRALNGFTPLHIACKKNHIRVMELLLKTGASIDAVTESGLTPLHVASFMGHLPIVKNLLQRGASPNVSNVKVETPLHMAARAGHTEVAKYLLQNKAKANAKAKDDQTPLHCAARIGHTGMVKLLLENGASPNLATTAGHTPLHTAAREGHVDTALALLEKEASQACMTKKGFTPLHVAAKYGKVRLAELLLEHDAHPNAAGKNGLTPLHVAVHHNNLDIVKLLLPRGGSPHSPAWNGYTPLHIAAKQNQIEVARSLLQYGGSANAESVQGVTPLHLAAQEGHTEMVALLLSKQANGNLGNKSGLTPLHLVSQEGHVPVADVLIKHGVTVDATTRMGYTPLHVASHYGNIKLVKFLLQHQADVNAKTKLGYSPLHQAAQQGHTDIVTLLLKNGASPNEVSSNGTTPLAIAKRLGYISVTDVLKVVTDETSVVLVSDKHRMSYPETVDEILDVSEDEGTAHISIMGDELVGSKAERRDSRDVGEEKELLDFVPKLDQVVESPAIPRIPCVTPETVVIRSEDQEQASKEYDEDSLIPSSPATETSDNISPVASPVHTGFLVSFMVDARGGSMRGSRHNGLRVVIPPRTCAAPTRITCRLVKPQKLNTPPPLAEEEGLASRIIALGPTGAQFLSPVIVEIPHFASHGRGDRELVVLRSENGSVWKEHKSRYGESYLDQILNGMDEELGSLEELEKKRVCRIITTDFPLYFVIMSRLCQDYDTIGPEGGSLRSKLVPLVQATFPENAVTKKVKLALQAQPVPDELVTKLLGNQATFSPIVTVEPRRRKFHRPIGLRIPLPPSWTDNPRDSGEGDTTSLRLLCSVIGGTDQAQWEDITGTTKLIYANECANFTTNVSARFWLSDCPRTAEAVHFATLLYKELTAVPYMAKFVIFAKMNDAREGRLRCYCMTDDKVDKTLEQHENFVEVARSRDIEVLEGMPLFAELSGNLVPVKKAAQQRSFHFQSFRENRLAIPVKVRDSSREPGGFLSFLRKTMKYEDTQHILCHLNITMPPCTKGSGAEDRRRTLTPLTLRYSILSESRLGFTSDTDRVEMRMAVIREHLGLSWAELARELQFSVEDINRIRVENPNSLLDQSTALLTLWVDREGENAKMENLYTALRNIDRSEIVNMLEGSGRQSRNLKPERRHGDREYSLSPSQVNGYSSLQDELLSPASLQYALPSPLCADQYWNEVTVIDAIPLAATEHDTMLEMSDMQVWSAGLTPSLVTAEDSSLECSKAEDSDAI-PEWKLEGAHSEDTQGPELGSQDLVEDDTVDSDATNGLADLLG------------------------------------QQRVHARITDSPSVRQVLDRSQARTLDWDKQGSTAVHPQEATQSSWQEEVTQGPHSFQRRITTIQGPEPGALQEYEQVLVSTREHVQRGPPETGSPKA-------GKEPSLWAPESAFSQEVQGDELQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQVDSSGAIDTQQHEEVELRGSGLQPDLIEGRKGAQIVKRASLKRGKQ-------
ANK1 iso7 mouse --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MWTFITQLLVTLV---LLGFFL------VSCQNVMHIVK----GS-------LCFVLKHIHQELD---KELG-ESEGLsDDEETISTRVVRRRVFLkGDELQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQVDSSGAIDTQQHEEVELRGSGLQPDLIEGRKGAQIVKRASLKRGKQ-------
ANK1 rat -----------------------------MAERPRRsGsDPAADAAtSFLRAARSGNLDKALDHLRNGVDINTCNQNGLNGLHLASKEGHVkMVVELLHKEIILETTTK----------------------------------------------------------------VRDGFTPLAVALQQGHENVVAHLINYGTKGKVRLPALHIAARNDDTRTAAVLLQNDPNPDVLSKTGFTPLHIAAHYENLNVAQLLLNRGASVNFTPQNGITPLHIASRRGNVIMVRLLLDRGAQIETRTKDELTPLHCAARNGHVRISEILLDHGAPIQAKTKNGLSPIHMAAQGDHLDCVRLLLQYNAEIDDITLDHLTPLHVAAHCGHHRVAKVLLDKGAKPNSRALNGFTPLHIACKKNHIRVMELLLKTGASIDAVTE---------------------------------KVETPLHMAARAGHTEVAKYLLQNKAKANAKAKDDQTPLHCAARIGHTSMVKLLLENDAsPNLATTAGHTPLHTAAREGHVDTALALLEKEASQACMTKKGFTPLHVAAKYGKVRLAELLLEHDAHPNAAGKNGLTPLHVAVHHNNLDIVQLLLPRGGSPHSPAWNGyTPLHIAAKQNQIEVARSLLQYGGSANAESVQGVTPLHLAAQEGHTEMVALLLSKQANGNLGNKSGLTPLHLVAQEGHVPVADVLIKHGVTVDATTRMGYTPLHVASHYGNIKLVKFLLQHQADVNAKTKLGYSPLHQAAQQGHTDIVTLLLKNGAsPNEVSSNGTTPLAIAKRLGYIsVTDVLKVVTDETSVVLVSDKHRMSYPETVDEILDVSEDEGTAHISLTGDELVGSKAERRDsRDVGEEKELLDFVPKLDQVVEsPAIPRIPCVtPETVVIRSEDQEQASKEYDEDSLIPSSPATETSDNISPVASPVHTGFLVSFMVDARGGSMRGSRHNGLRVVIPPRTCAAPTRITCRLVKPQKLStPPPLAEEEGLASRIIALGPTGAQFLSPVIVEIPHFASHGRGDRELVVLRSENGSVWKEHKSRYGESYLDQILNGMDEELGsLEELEKKRVCRIITTDFPLYFVIMSRLCQDyDTIGPEGGSLRSKLVPLVQATFPENAVTKKVKLALQAQPVPDELVTKLLGNQATFSPIVTVEPRRRkFHRPIGLRIPLPPSWTDNPRDSGEGDTTSLRLLCSVIGGTDQAQWEDITGTTKLVYANECANFTTNVSARFWLSDCPRTAEAVHFATLLYKELTAVPYMAKFVIFAKMNDPREGRLRCYCMTDDKVDKTLEQHENFVEVARSRDIEVLEGMPLFAELSGNLVPVKKAAQQRSFHFQSFRENRLAIPVKVRDSSREPGGFLSFLRKPMKYEDAQHILCHLNVTMPPCTKGSGAEDRRRtLtPLTLRYsILsEsRLGFTSDTDRVEMKMAVIREHLGLSWA--------------------------------------------VENLYTALRNIDRsEIVNMLEGsGRQSRNLKPDRRHGDREYSLSPSQVNGYSSLQDELLSPASLHYALPSPLCADQYWNEVAVIDAIPLAATEHDTMLEMSDMQVWSSGLTPSLVTAEDSSLECSKAEDsDAI-PEWKLEGAHSEDTQGPELGSQDLVEDDTVDSDATNGLADLLG------------------------------------QQRVHARITDsPSVRQVLDRSQARTVDWYKQGSAASYPQEAAQSSWQEEVTQGPQSFQRRITTIQGPEPGTLQEYEQVVVSTREHVQRGPPESDsPKA-------GKDPSLWASESAFSQEVQGDELQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQVDSSGAIDTQQHEEVELRGSGLQPDLIEGRKGAQIVKRASLKRGKQ-------
                                  ..........::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::.:.:::::::::::::.:::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::.:::::::::::::::....   ..::...::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::.:::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::.::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::..:..:.:..:::.::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:::.:::.:::.::.::::::::..:::.::::::::::::::::::.:::.::.:::::::.:.................................................................................... .................................................. .           .  .. . ........::..::::.::.:.::..:::::..:*::.::::::::.:::.:::::::::::*:*...:...:.::*:.::::.:::::.:*...:.::..:..:.......:.::.:.::..::.:.:::::::::*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...::...:...:....:........:..:.       
Consensus ---------------------------------MRYSVGFREADAATSFLRAARSGNLDKALDHLRNGVDINTCNQNGLNGLHLASKEGHVKMVVELLHKEIILETTTKKGNTALHIAALAGQDEVVRELVNYGANVNAQSQKGFTPLYMAAQENHLEVVKFLLENGANQNVATEDGFTPLAVALQQGHENVVAHLINYGTKGKVRLPALHIAARNDDTRTAAVLLQNDPNPDVLSKTGFTPLHIAAHYENLNVAQLLLNRGASVNFTPQNGITPLHIASRRGNVIMVRLLLDRGAQIETKTKDELTPLHCAARNGHVRISEILLDHGAPIQAKTKNGLSPIHMAAQGDHLDCVRLLLQYDAEIDDITLDHLTPLHVAAHCGHHRVAKVLLDKGAKPNSRALNGFTPLHIACKKNHVRVMELLLKTGASIDAVTESGLTPLHVASFMGHLPIVKNLLQRGASPNVSNVKVETPLHMAARAGHTEVAKYLLQNKAKVNAKAKDDQTPLHCAARIGHTNMVKLLLENNANPNLATTAGHTPLHIAAREGHVETVLALLEKEASQACMTKKGFTPLHVAAKYGKVRVAELLLERDAHPNAAGKNGLTPLHVAVHHNNLDIVKLLLPRGGSPHSPAWNGYTPLHIAAKQNQVEVARSLLQYGGSANAESVQGVTPLHLAAQEGHAEMVALLLSKQANGNLGNKSGLTPLHLVAQEGHVPVADVLIKHGVMVDATTRMGYTPLHVASHYGNIKLVKFLLQHQADVNAKTKLGYSPLHQAAQQGHTDIVTLLLKNGASPNEVSSDGTTPLAIAKRLGYISVTDVLKVVTDETSFVLVSDKHRMSFPETVDEILDVSEDEG--------EELISFKAERRDSRDVDEEKELLDFVPKLDQVVESPAIPRIPCAMPETVVIRSEEQEQASKEYDEDSLIPSSPATETSDNISPVASPVHTGFLVSFMVDARGGSMRGSRHNGLRVVIPPRTCAAPTRITCRLVKPQKLSTPPPLAEEEGLASRIIALGPTGAQFLSPVIVEIPHFASHGRGDRELVVLRSENGSVWKEHRSRYGESYLDQILNGMDEELGSLEELEKKRVCRIITTDFPLYFVIMSRLCQDYDTIGPEGGSLKSKLVPLVQATFPENAVTKRVKLALQAQPVPDELVTKLLGNQATFSPIVTVEPRRRKFHRPIGLRIPLPPSWTDNPRDSGEGDTTSLRLLCSVIGGTDQAQWEDITGTTKLVYANECANFTTNVSARFWLSDCPRTAEAVNFATLLYKELTAVPYMAKFVIFAKMNDPREGRLRCYCMTDDKVDKTLEQHENFVEVARSRDIEVLEGMSLFAELSGNLVPVKKAAQQRSFHFQSFRENRLAMPVKVRDSSREPGGSLSFLRKAMKYEDTQHILCHLNITMPPCAKGSGAEDRRRTPTPLALRYSILSESTPGSLSGTEQAEMKMAVISEHLGLSWAELARELQFSVEDINRIRVENPNSLLEQSVALLNLWVIREGQNANMENLYTALQSIDRGEIVNMLEGSGRQSRNLKPDRRHTDRDYSLSPSQMNGYSSLQDELLSPASL--AL-SPL-ADQYWNEV-V-DAIPLAATEHDTMLEMSDMQVWSAGLTPSLVTAEDSSLECSKAEDSDA---EWKLEGA-SE---GPELGS--LVEDDTVDSDATNGL-DLL------------------------------------GHQRGQARITHSPTVSQVTERSQDRLQDWDADGSIVSYLQDAAQGSWQEEVTQGPHSFQGTSTMTEGLEPGGSQEYEKVLVSVSEHTWTEQPEAESSQA-RDRRQQGQEEQVQEAKNTFTQVVQGNELQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQIDLSGADAAQQHEEVELRGSGLQPDLIEGRKGAQIVKRASLKRGKQ-------
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.