Multiple Sequence Alignment:
H1X Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210   )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   
H1X human MsVELEEALPVTTAEGMAKkVtkAGGsAALsPskKRKNSKKKNQPGkYSQLVVETIrRLGERNGSSLAKIYTEAKkVPWFDQQNGRTYLkYSIKALVQNDTLLQVkGTGANGsFkLNRKKLEGGGERrGAPAAATAPAPTAHkAkkAAPGAAGSRRADKKPARGQKPEQRSHKkGAGAkkDkGGkAKkTAAAGGkkVkkAAkPSVPkVPkGRK
H1X mouse MsVELEEALPPTSADGTARKTAKAGGSAAPTQPKRR-KNRKKNQPGKYSQLVVETIRKLGERGGSSLARIYAEARKVAWFDQQNGRTYLKYSIRALVQNDTLLQVkGTGANGSFKLNRKKLEGGAERRGAsAAss-PAPKARTA-----------AADRTPARP-QPERRAHK----------SkkAAA-AASAKKVKKAAKPsVPKVPKGRK
H1X rat MsVELEEALPPTSADGTARKTAKASGSAAPTQPKRR-KNRKKNQPGKYSQLVVETIRKLGERGGSSLARIYAEARKVAWFDQQNGRTYLKYSIRALVQNDTLLQVKGTGANGSFKLNRKKLEGSAEKRGASAASs-PAPKARTAAAA--------AADRTPARP-QPERRAQK----------SKKAAAAAASTKKVKKAAKPSVPKVPKGRK
H1X cow
  **********:*:*:*:*:*::**:****::::*:*.:::*****************:****:*****:**:**:**:***************:*****************************::*:***:**::.***:*::*..:........:**::***:.:**:*::*..........:*:::::**::*******************
Consensus MSVELEEALPPTSADGTARKTAKAGGSAAPTQPKRR-KNRKKNQPGKYSQLVVETIRKLGERGGSSLARIYAEARKVAWFDQQNGRTYLKYSIRALVQNDTLLQVKGTGANGSFKLNRKKLEGGAERRGASAASS-PAPKARTAAAA--------AADRTPARP-QPERRAHK----------SKKAAAAAASAKKVKKAAKPSVPKVPKGRK
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.