Multiple Sequence Alignment:
GATA1 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       
GATA1 human MEFPGLGSLGTSEPLPQFVDPALVSsTPESGVFFPSGPEGLDAAASSTAPSTATAAAAALAYYRDAEAYRHsPVFQVyPLLNCMEGIPGGsPYAGWAYGKTGLYPASTVCPTREDsPPQAVEDLDGKGSTsFLETLkTERLSPDLLTLGPALPSSLPVPNsAYGGPDFSSTFFSPTGsPLNSAAYSsPKLRGTLPLPPCEARECVNCGATATPLWRRDRTGHyLCNACGLyHKMNGQNRPLIRPkkRLIVSKRAGTQCTNCQTTTTTLWRRNASGDPVCNACGLyyKLHQVNRPL----TMRKDGIQtRNRKAsGkGkkkRGssLGGtGAAEGPAGGFMVVAGGSGSGNCGEVASGLTLGPPGTAHLYQGLGPVVLSGPVSHLMPFPGPLLGSPTGSFPTGPMPPTTSTTVVAPLSS
GATA1 iso2 human MEFPGLGSLGTSEPLPQFVDPALVSSTPESGVFFPSGPEGLDAAASSTAPSTATAAAAALAYYRDAEAYRHSPVFQVYPLLNCMEGIPGGSPYAGWAYGKTGLYPASTVCPTREDSPPQAVEDLDGKGSTSFLETLKTERLSPDLLTLGPALPSSLPVPNSAYGGPDFSSTFFSPTGSPLNSAAYSSPKLRGTLPLPPCEARECVNCGATATPLWRRDRTGHYLCNACGLYHKMNGQNRPLIRPKKRLIVSKRAGTQCTNCQTTTTTLWRRNASGDPVCNACGLYYKLHHQHYCGGSAQLMRAQSMASRG--------------------------GVVSFSS--CSQNSGQ---PKSLGPRHPLA---------------------------------------------------
GATA1 mouse MDFPGLGALGTSEPLPQFVDSALVSsPSDSTGFFSSGPEGLDAASSSTsPNAATAAASALAYYREAEAYRHsPVFQVYPLLNSMEGIPGGSPYASWAYGKTALYPASTVCPSHEDAPSQALEDQEGKSNNtFLDTLktERLsPDLLTLGTALPASLPVTGSAyGGADFPSPFFSPTGsPLSSAAYSsPKFHGSLPLAPCEARECVNCGATATPLWRRDRTGHYLCNACGLYHKMNGQNRPLIRPkkRMIVSkRAGTQCTNCQTTTTTLWRRNASGDPVCNACGLYFKLHQVNRPL----TMRKDGIQTRNRkAsGkGKKkRGSNLAGAGAAEGPAGGFMVVAGSSSSGNCGEVASGLALGTAGTAHLYQGLGPVVLSGPVSHLMPFPGPLLGSPTTSFPTGPAPTTSSTSVIAPLSS
GATA1 rat MDFPGLGALGTSEPLPQFVDSALVSSTSDSAGFFSSGPESLDTASSSTSPNAATAAATALAYYREAEAYRHSPVFQVYPLLNSMEGIPGSSPYASWAYSKTALYPASTVCPSHEDAPSQTLEDPDGKNNNTFLETLKTERLSPDLLTLGTALPTSLPVTSSAYGGADFPSPFFSPTGSPLSSAAYSSPKFHGSLPLAPCEARECVNCGATATPLWRRDRTGHYLCNACGLYHKMNGQNRPLIRPKKRMIVSKRAGTQCTNCQTTTTTLWRRNASGDPVCNACGLYYKLHQVNRPL----TMRKDGIQTRNRKASGKGKKKRGSSLAGAGAAEGPAGGFMVVAGGSSSGNCGEVAPGLTLGTAGTAHLYQGLGPVVLSGPVSHLMSFPGPLLGSPTASFPTGPVPTTTSTSVVSPLSS
GATA1 chicken MEFVALGGPDAGSPTPF---------PDEAGAFLGLGG---------------------------GERTEAGGLLASYPPSG-------RVSLVPWADTG----------------------------------TLGTPQWV---------------PPATQMEPPHYLELLQPPRGSPPHP--SSGPLLPLSSGPPPCEARECVNCGATATPLWRRDGTGHYLCNACGLYHRLNGQNRPLIRPKKRLLVSKRAGTVCSNCQTSTTTLWRRSPMGDPVCNACGLYYKLHQVNRPL----TMRKDGIQTRNRkVSSkGkKRRPPGGGNPSAT---AGGGAPMGGGGD-PSMPPPPPPPAAAPPQ-SDALYALGPVVLSGHFLPFGN-SGGFFGGGAGGYTAPPG---LSPQI------
  *:*::**::::::*:*::::.::::::.::::*:.:*::.::::::::::.::::::.::::::.:*::::::::::**:::.:::::::::::.**::::::::::::::..::::.::.::..::....::.**:*:::::::::::.:::.::::::::::::::.:.:::*:***:.::::*:*::.::::::*********************:*************::*************::*******:*:****:*******:::***********:***::::::    :**::::::*:::::.::::.:....:...::...::*::::::...::::::.:.::::::::.:::..:::::::::.........:...:..:....:.:.....:.........
Consensus MEFPGLGALGTSEPLPQFVDPALVSSTPESGGFFPSGPEGLDAAASSTAPNAATAAAAALAYYRDAEAYRHSPVFQVYPLLNCMEGIPGGSPYAGWAYGKTALYPASTVCPSREDAPPQALEDLDGKGNNSFLETLKTERLSPDLLTLGPALPSSLPVPNSAYGGPDFPSPFFSPTGSPLNSAAYSSPKLRGSLPLPPCEARECVNCGATATPLWRRDRTGHYLCNACGLYHKMNGQNRPLIRPKKRLIVSKRAGTQCTNCQTTTTTLWRRNASGDPVCNACGLYYKLHQVNRPL----TMRKDGIQTRNRKASGKGKKKRGSSLAGAGAAEGPAGGFMVVAGGSSSGNCGEVAPGLALGPAGTAHLYQGLGPVVLSGPVSHLMPFPGPLLGSPTGSFPTGPAPTTTSTSVVAPLSS
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.