Multiple Sequence Alignment:
CYP3A5 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470       480       490       500    )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    
CYP3A5 human MDLIPNLAVETWLLLAVSLVLLYLYGTRTHGLFKRLGIPGPTPLPLLGNVLSYRQGLWKFDTECYKKYGKMWGTYEGQLPVLAITDPDVIRTVLVKECySVFTNRRSLGPVGFMKSAISLAEDEEWkRIRSLLsPTFTSGKLKEMFPIIAQYGDVLVRNLRREAEKGKPVtLKDIFGAYSMDVITGTSFGVNIDSLNNPQDPFVESTKKFLKFGFLDPLFLsIILFPFLTPVFEALNVSLFPKDTINFLSKSVNRMKKSRLNDKQKHRLDFLQLMIDSQN-SKETESHKALSDLELAAQSIIFIFAGYETTSSVLSFTLYELATHPDVQQKLQKEIDAVLPNKAPPTyDAVVQMEYLDMVVNETLRLFPVAIRLERTCKKDVEINGVFIPKGSMVVIPTYALHHDPKYWTEPEEFRPERFSKK-KDSIDPYIYTPFGTGPRNCIGMRFALMNMKLALIRVLQNFSFKPCKETQIPLKLDTQGLLQPEKPIVLKVDSRDGTLSGE
CYP3A5 iso2 human MDLIPNLAVETWLLLAVSLVLLYLYGTRTHGLFKRLGIPGPTPLPLLGNVLSYRQGLWKFDTECYKKYGKMWGTYEGQLPVLAITDPDVIRTVLVKECYSVFTNRR-----------------------------------------------------------------------------ICAttsTIKMQTH-------------------------SVTMWLPPAVLQSQHGVCLFL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CYP3A5 mouse MDLVSALSLETWVLLAISLVLLYRYGTRkHELFKkQGIPGPkPLPFLGTVLNYYKGLWkFDMECYkKYGkTWGLFDGQTPLLAVTDPETIkNVLVkECFSVFTNRRDFGPVGIMSkAIsISkDDEWkRYRALLsPtFtsGkLkEMFPVIEQYGDILVkYLRQKAKKGKPVTMKDVLGAYSMDVITSTSFGVNVDSLNNPEDPFVEKAKKLLRFDFFDPLLFSVVLFPFLTPVYEMLNICMFPKDSIEFFkkFVDRMKESRLDSKQkHRVDFLQLMMNSHNNSkDKVSHKALSDMEITAQSIIFIFAGYETTSSTLSFTLHSLATHPDIQKkLQDEIDEALPNkAPPTYDTVMEMEYLDMVLNETLRLYPIANRLERVCKkDVELNGVYIPkGSTVMIPSYALHHDPQHWsEPEEFQPERFSkENkGSIDPyVYLPFGNGPRNCLGMRFALMNMkLALTkIMQNFSFQPCkETQIPLkLSRQGLLQPEkPIVLkVVPRDAVITGA
CYP3A5 rat MDLLSALTLETWVLLAVVLVLLYGFGTRTHGLFKKQGIPGPKPLPFFGTVLNYYMGLWKFDVECHKKYGKIWGLFDGQMPLFAITDTEMIKNVLVKECFSVFTNRRDFGPVGIMGKAVSVAKDEEWKRYRALLSPTFTSGRLKEMFPIIEQYGDILVKYLKQEAETGkPVTMKKVFGAYSMDVITSTSFGVNVDSLNNPKDPFVEKTKKLLRFDFFDPLFLSVVLFPFLTPIYEMLNICMFPKDSIEFFKKFVYRMKETRLDSVQKHRVDFLQLMMNAHNDSKDKESHTALSDMEITAQSIIFIFAGYEPTSSTLSFVLHSLATHPDTQKKLQEEIDRALPNKAPPTYDTVMEMEYLDMVLNETLRLYPIGNRLERVCKKDVEINGVFMPKGsVVMIPSYALHRDPQHWPEPEEFRPERFSKENKGSIDPYVYLPFGNGPRNCIGMRFALMNMKLALTKVLQNFSFQPCKETQIPLKLSRQGLLQPTKPIILKVVPRDEIITGS
  ***:::*::***:***::*****.:***:*:***::*****:***::*:**:*:.******.**:*****.**:::**.*::*:**::.*::******:*******..::::.:..:.:...:.::::.:.:::::::::.::::::.::::::.::..:...:..:::::.:...:::::::*::*::::::::::::.:::::.:::.:.:.:.:::..*::::::::::.:::::::*:::.:.:..:.:.:::..::...::::.::::::..:.:.::...::.::::.:.:::::::::::::.:::.:::.:..::::::.:.:::.:::..::::::::::::..:::::::.::::::.:...::::.::::::.:::..::::.:.::.::::.::..:.:::::.::::::..:.:::::.:.:::.:::::.:::::::::::::....:::::.:::::::::::..::::::.:::.:::..::....:.
Consensus MDLIPALALETWLLLAVSLVLLYLYGTRTHGLFKRQGIPGPKPLPLLGNVLNYRQGLWKFDTECYKKYGKMWGLFDGQLPLLAITDPDVIRNVLVKECFSVFTNRRDFGPVGIMGKAISIAKDEEWKRYRALLSPTFTSGKLKEMFPIIEQYGDILVKYLRQEAEKGKPVTMKDVFGAYSMDVITSTSFGVNVDSLNNPQDPFVEKTKKLLRFDFFDPLFLSVVLFPFLTPVYEMLNICLFPKDSIEFFKKFVNRMKESRLDSKQKHRVDFLQLMMNSHN-SKDKESHKALSDMEITAQSIIFIFAGYETTSSTLSFTLHSLATHPDIQKKLQDEIDAALPNKAPPTYDTVMEMEYLDMVLNETLRLYPIANRLERVCKKDVEINGVFIPKGSMVMIPSYALHHDPQHWPEPEEFRPERFSKENKGSIDPYVYLPFGNGPRNCIGMRFALMNMKLALTKVLQNFSFQPCKETQIPLKLSRQGLLQPEKPIVLKVVPRDAIITGA
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.