Multiple Sequence Alignment:
SHANK2 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470       480       490       500       510       520       530       540       550       560       570       580       590       600       610       620       630       640       650       660       670       680       690       700       710       720       730       740       750       760       770       780       790       800       810       820       830       840       850       860       870       880       890       900       910       920       930       940       950       960       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680      1690      1700      1710      1720      1730      1740      1750      1760      1770      1780      1790      1800      1810      1820      1830      1840      1850       )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       
SHANK2 human -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MKSLLNAFTKKEVPFREAPAYSNRRRRPPNTLAAPRVLLRsNsDNNLNASAPDWAVCSTATSHRsLsPQLLQQMPsKPEGAAKtIGsyVPGPRsRSPSLNRLGGAGEDGKRPQ-PLWHVGsPFALGANKDSLSAFEYPGPKRKLySAVPGRLFVAVKPYQPQVDGEIPLHRGDRVKVLSIGEGGFWEGSARGHIGWFPAECVEEVQCKPRDSQAETRADRSKKLFRHYTVGsYDsFDTSSDCIIEEKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLVLKVVtVtRNLDPDDtARKKAPPPPKRAPtTALtLRSKsMTSELEE----LVDKASVRKKKDKPEEIVPASKPSRAAENMAVEPRVATIKQRPSSRCFPAGSDMNSVyERQGIAVMTPTVPGsPKAPFLGIPRGTMRRQKsIDSRIFLsGITEEERQFLAPPMLKFTRSLSMPDTSEDIPPPPQSVPPsPPPPSPTTYNCPKSPTPRVyGTIKPAFNQNsA-AKVSPATRsDtVAtMMREKGMYFRRELDRysLDsEDLySRNAGPQANFRNKRGQMPENPysEVGKIASKAVyVPAKPARRKGMLVKQSNVEDsPEKTCsIPIPTIIVKEPStSssGKSSQGSSMEIDPQAPEPPSQLRPDESLTVSSPFAAAIAGAVRDREKRLEARRNsPAFLstDLGDEDVGLGPPAPRTRPSMFPEEGDFADEDSAEQLSSPMPSATPREPENHFVGGAEASAPGEAGRPLNSTSKAQGPESSPAVPSAsSGTAGPGNyVHPLtGRLLDPSsPLALALSARDRAMKESQQGPKGEAPKADLNKPLyIDTKMRPsLDAGFPTVTRQNtRGPLRRQEtENKyETDLGRDRKGDDKKNMLIDIMDTSQQKsAGLLMVHtVDAtKLDNALQEEDEKAEVEMKPDSSPSEVPEGVSETEGALQISAAPEPTTVPGRTIVAVGsMEEAVILPFRIPPPPLASVDLDEDFIFTEPLPPPLEFANSFDIPDDRAAsVPALSDLVKQKKsDTPQsPsLNSSQPTNsADSKKPASLSNCLPASFLPPPEsFDAVADSGIEEVDSRSSSDHHLETTSTISTVSSISTLSSEGGENVDTCTVYADGQAFMVDKPPVPPKPKMKPIIHKSNALYQDALVEEDVDSFVIPPPAPPPPPGSAQPGMAKVLQPRTSKLWGDVTEIKsPILSGPKANVISELNSILQQMNREKLAKPGEGLDsPMGAKSASLAPRsPEIMSTISGTRSTTVTFTVRPGTSQPITLQSRPPDYESRTSGTRRAPsPVVsPTEMNKETLPAPL--SAATASPSPALSDVFSLPSQPPSGDLFGLNPAGRsRsPsPSILQQPIsNKPFTTKPVHLWTKPDVADWLESLNLGEHKEAFMDNEIDGSHLPNLQKEDLIDLGVTRVGHRMNIERALKQLLDR
SHANK2 iso3 human MPRSPTSSEDEMAQSFSDYsVGSESDSsKEETIYDTIRATAEKPGGARTEESQGNTLVIRVVIHDLQQTKCIRFNPDAtVWVAKQRILCTLTQSLKDVLNyGLFQPASNGRDGKFLDEERLLREYPQPVGEGVPSLEFRYKKRVYKQAsLDEKQLAKLHTKTNLKKCMDHIQHRLVEKITKMLDRGLDPNFHDPETGETPLtLAAQLDDSVEVIKALKNGGAHLDFRAKDGMtALHKAARARNQVALKTLLELGASPDYKDSYGLTPLYHTAIVGGDPYCCELLLHEHATVCCKDENGWHEIHQACRYGHVQHLEHLLFYGADMSAQNASGNTALHICALYNQDSCARVLLFRGGNKELKNYNSQTPFQVAIIAGNFELAEYIKNHKETDIVPFREAPAYSNRRRRPPNTLAAPRVLLRSNSDNNLNASAPDWAVCSTATSHRSLSPQLLQQMPSKPEGAAKTIGSYVPGPRSRSPSLNRLGGAGEDGKRPQ-PLWHVGSPFALGANKDSLSAFEYPGPKRKLYSAVPGRLFVAVKPYQPQVDGEIPLHRGDRVKVLSIGEGGFWEGSARGHIGWFPAECVEEVQCKPRDSQAETRADRSKKLFRHYTVGSYDSFDTSSDCIIEEKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLVLKVVTVTRNLDPDDTARKKAPPPPKRAPTTALTLRSKSMTSELEE----LVDKASVRKKKDKPEEIVPASKPSRAAENMAVEPRVATIKQRPSSRCFPAGSDMNSVYERQGIAVMTPTVPGSPKAPFLGIPRGTMRRQKSIDSRIFLSGITEEERQFLAPPMLKFTRSLSMPDTSEDIPPPPQSVPPSPPPPSPTTYNCPKSPTPRVYGTIKPAFNQNSA-AKVSPATRSDTVATMMREKGMYFRRELDRYSLDSEDLYSRNAGPQANFRNKRGQMPENPYSEVGKIASKAVYVPAKPARRKGMLVKQSNVEDSPEKTCSIPIPTIIVKEPSTSSSGKSSQGSSMEIDPQAPEPPSQLRPDESLTVSSPFAAAIAGAVRDREKRLEARRNSPAFLSTDLGDEDVGLGPPAPRTRPSMFPEEGDFADEDSAEQLSSPMPSATPREPENHFVGGAEASAPGEAGRPLNSTSKAQGPESSPAVPSASSGTAGPGNYVHPLTGRLLDPSSPLALALSARDRAMKESQQGPKGEAPKADLNKPLYIDTKMRPSLDAGFPTVTRQNTRGPLRRQETENKYETDLGRDRKGDDKKNMLIDIMDTSQQKSAGLLMVHTVDATKLDNALQEEDEKAEVEMKPDSSPSEVPEGVSETEGALQISAAPEPTTVPGRTIVAVGSMEEAVILPFRIPPPPLASVDLDEDFIFTEPLPPPLEFANSFDIPDDRAASVPALSDLVKQKKSDTPQSPSLNSSQPTNSADSKKPASLSNCLPASFLPPPESFDAVADSGIEEVDSRSSSDHHLETTSTISTVSSISTLSSEGGENVDTCTVYADGQAFMVDKPPVPPKPKMKPIIHKSNALYQDALVEEDVDSFVIPPPAPPPPPGSAQPGMAKVLQPRTSKLWGDVTEIKSPILSGPKANVISELNSILQQMNREKLAKPGEGLDSPMGAKSASLAPRSPEIMSTISGTRSTTVTFTVRPGTSQPITLQSRPPDYESRTSGTRRAPSPVVSPTEMNKETLPAPL--SAATASPSPALSDVFSLPSQPPSGDLFGLNPAGRSRSPSPSILQQPISNKPFTTKPVHLWTKPDVADWLESLNLGEHKEAFMDNEIDGSHLPNLQKEDLIDLGVTRVGHRMNIERALKQLLDR
SHANK2 iso4 human --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MMM-----------------------------------NVPGGGAAAVMMTGYNNGRCPRNSLYSDCIIEEKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLVLKVVTVTRNLDPDDTARKKAPPPPKRAPTTALTLRSKSMTSELEE----LVD-------KDKPEEIVPASKPSRAAENMAVEPRVATIKQRPSSRCFPAGSDMNSVYERQGIAVMTPTVPGSPKAPFLGIPRGTMRRQKSIDSRIFLSGITEEERQFLAPPMLKFTRSLSMPDTSEDIPPPPQSVPPSPPPPSPTTYNCPKSPTPRVYGTIKPAFNQNSA-AKVSPATRSDTVATMMREKGMYFRRELDRYSLDSEDLySRNAGPQANFRNKRGQMPENPySEVGKIASKAVYVPAKPARRKGMLVKQSNVEDSPEKTCSIPIPTIIVKEPSTSSSGKSSQGSSMEIDPQAPEPPSQLRPDESLTVSSPFAAAIAGAVRDREKRLEARRNSPAFLSTDLGDEDVGLGPPAPRTRPSMFPEEGDFADEDSAEQLSSPMPSATPREPENHFVGGAEASAPGEAGRPLNSTSKAQGPESSPAVPSASSGTAGPGNYVHPLTGRLLDPSSPLALALSARDRAMKESQQGPKGEAPKADLNKPLYIDTKMRPSLDAGFPTVTRQNTRGPLRRQEtENKYETDLGRDRKGDDKKNMLIDIMDTSQQKSAGLLMVHTVDATKLDNALQEEDEKAEVEMKPDSSPSEVPEGVSETEGALQISAAPEPTTVPGRTIVAVGSMEEAVILPFRIPPPPLASVDLDEDFIFTEPLPPPLEFANSFDIPDDRAASVPALSDLVKQKKSDTPQsPSLNSSQPTNSADSKKPASLSNCLPASFLPPPESFDAVADSGIEEVDSRSSSDHHLETTSTISTVSSISTLSSEGGENVDTCTVYADGQAFMVDKPPVPPKPKMKPIIHKSNALYQDALVEEDVDSFVIPPPAPPPPPGSAQPGMAKVLQPRTSKLWGDVTEIKSPILSGPKANVISELNSILQQMNREKLAKPGEGLDsPMGAKSASLAPRSPEIMSTISGTRSTTVTFTVRPGTSQPITLQSRPPDYESRTSGTRRAPSPVVSPTEMNKETLPAPL--SAATASPSPALSDVFSLPSQPPSGDLFGLNPAGRSRSPSPSILQQPISNKPFTTKPVHLWTKPDVADWLESLNLGEHKEAFMDNEIDGSHLPNLQKEDLIDLGVTRVGHRMNIERALKQLLDR
SHANK2 iso7 human -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MMMNVPGGGAAAVMMTGYNNGRCPRNSLYSDCIIEEKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLVLKVVTVTRNLDPDDTARKKAPPPPKRAPTTALTLRSKsMTsELEE----L----------DKPEEIVPASKPSRAAENMAVEPRVATIKQRPSSRCFPAGSDMNSVYERQGIAVMTPTVPGSPKAPFLGIPRGTMRRQKSIGKKCGTPPQKL-PLGFQTQP----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHANK2 mouse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MKSLLNAFTKKEVPFREAPAYSNRRRRPPNTLAAPRVLLRSNsDNNLNAGAPEWAVCSAATSHRSLsPQLLQQTPSKPDGATKSLGSYTPGPRSRSPSLNRLGGTAEDGKRTQ-PHWHVGSPFTPGANKDSLSTFEYPGPRRKLySAVPGRLFVAVKPYQPQVDGEIPLHRGDRVKVLSIGEGGFWEGSARGHIGWFPAECVEEVQCKPRDSQAETRADRSKKLFRHYTVGsyDsFDAASDCIIEDKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLILKVVTVTRNLDPDDTARKKAPPPPKRAPtTALtLRsKsMTAELEELGLSLVDKASVRKKKDKPEEIVPAsKPSRTAENVAIESRVATIKQRPTSRCFPAASDVNSVYERQGIAVMTPTVPGsPKGPFLGLPRGTMRRQKSIDSRIFLSGItEEERQFLAPPMLKFTRSLSMPDTSEDIPPPPQsVPPSPPPPSPTTYNCPRSPTPRVyGTIKPAFNQNPVVAKVPPAtRSDTVATMMREKGMFYRRELDRFsLDsEDVySRSPAPQAAFRTKRGQMPENPysEVGKIASKAVYVPAKPARRKGVLVKQSNVEDsPEKTCSIPIPTIIVKEPSTSSSGKSSQGSSMEIDPQATE-PGQLRPDDSLTVSSPFAAAIAGAVRDREKRLEARRNsPAFLstDLGDEDVGLGPPAPRMQASKFPEEGGFGDEDETEQPLLPTPGAAPRELENHFLGGGEAGAQGEAGGPLSSTSKAKGPESGPAAPLKSSSPAGPENYVHPLTGRLLDPssPLALALSARDRAMQESQQGHKGEAPKADLNKPLYIDTKMRPsVESGFPPVtRQNtRGPLRRQEtENKYETDLGKDRRADDKKNMLINIVDTAQQKSAGLLMVHTVDVPMAGPPLEEEEDREDGDTKPDHSPSTVPEGVPKtEGALQISAAPEPAVAPGRtIVAAGsVEEAVILPFRIPPPPLASVDLDEDFLFTEPLPPPLEFANSFDIPDDRAASVPALADLVKQKKNDTSQPPTLNSSQPANSTDSKKPAGISNCLPSSFLPPPESFDAVTDSGIEEVDSRSSSDHHLETTSTISTVSSISTLSSEGGESMDTCTVYADGQAFVVDKPPVPPKPKMKPIVHKSNALYQDTLPEEDTDGFVIPPPAPPPPPGSAQAGVAKVIQPRTSKLWGDVPEVKsPILSGPKANVISELNSILQQMNRGKsVKPGEGLELPVGAKSANLAPRSPEVMstVsGtRSTTVtFTVRPGTSQPITLQSRPPDYESRTSGPRRAPsPVVsPtELSKEILPTPPPPSATAASPSPTLSDVFSLPSQSPAGDLFGLNPAGRsRsPsPSILQQPISNKPFTTKPVHLWTKPDVADWLESLNLGEHKETFMDNEIDGSHLPNLQKEDLIDLGVTRVGHRMNIErALKQLLDR
SHANK2 iso2 mouse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MKSLLNAFTKKEVPFREAPAYSNRRRRPPNTLAAPRVLLRSNSDNNLNAGAPEWAVCSAATSHRSLSPQLLQQTPSKPDGATKSLGSYTPGPRSRSPSLNRLGGTAEDGKRTQ-PHWHVGSPFTPGANKDSLSTFEYPGPRRKLYSAVPGRLFVAVKPYQPQVDGEIPLHRGDRVKVLSIGEGGFWEGSARGHIGWFPAECVEEVQCKPRDSQAETRADRSKKLFRHYTVGSYDSFDAASDCIIEDKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLILKVVTVTRNLDPDDTARKKAPPPPKRAPTTALTLRsKsMtAELEE----LVDKASVRKKKDKPEEIVPASKPSRTAENVAIESRVATIKQRPTSRCFPAASDVNSVYERQGIAVMTPTVPGSPKGPFLGLPRGTMRRQKSIDSRIFLSGITEEERQFLAPPMLKFTRSLSMPDTSEDIPPPPQSVPPSPPPPSPTTYNCPRSPTPRVYGTIKPAFNQNPVVAKVPPATRSDTVATMMREKGMFYRRELDRFSLDSEDVYSRSPAPQAAFRTKRGQMPENPYSEVGKIASKAVYVPAKPARRKGVLVKQSNVEDSPEKTCSIPIPTIIVKEPSTSSSGKSSQGSSMEIDPQATE-PGQLRPDDSLTVSSPFAAAIAGAVRDREKRLEARRNSPAFLSTDLGDEDVGLGPPAPRMQASKFPEEGGFGDEDETEQPLLPTPGAAPRELENHFLGGGEAGAQGEAGGPLSSTSKAKGPESGPAAPLKSSSPAGPENYVHPLTGRLLDPSSPLALALSARDRAMQESQQGHKGEAPKADLNKPLYIDTKMRPSVESGFPPVTRQNTRGPLRRQEtENKYETDLGKDRRADDKKNMLINIVDTAQQKSAGLLMVHTVDVPMAGPPLEEEEDREDGDTKPDHSPSTVPEGVPKTEGALQISAAPEPAVAPGRTIVAAGSVEEAVILPFRIPPPPLASVDLDEDFLFTEPLPPPLEFANSFDIPDDRAASVPALADLVKQKKNDTSQPPTLNSSQPANSTDSKKPAGISNCLPSSFLPPPESFDAVTDSGIEEVDSRSSSDHHLETTSTISTVSSISTLSSEGGESMDTCTVYADGQAFVVDKPPVPPKPKMKPIVHKSNALYQDTLPEEDTDGFVIPPPAPPPPPGSAQAGVAKVIQPRTSKLWGDVPEVKSPILSGPKANVISELNSILQQMNRGKSVKPGEGLELPVGAKSANLAPRSPEVMSTVSGTRSTTVTFTVRPGTSQPITLQSRPPDYESRTSGPRRAPSPVVSPTELSKEILPTPPPPSATAASPSPTLSDVFSLPSQSPAGDLFGLNPAGRSRSPSPSILQQPISNKPFTTKPVHLWTKPDVADWLESLNLGEHKETFMDNEIDGSHLPNLQKEDLIDLGVTRVGHRMNIERALKQLLDR
SHANK2 iso3 mouse MPRSPTSSEDEMAQSFSDySVGSESDSSKEETIYDTIRATTEKPGGVKMEELQGNTLVIRVVIQDLQQTKCIRFNPDATVWVAKQRILCTLNQGLKDVLNYGLFQPASNGRDGKFLDEERLLREYPQPMGPGVPSLEFRYKKRVYKQSNLDEKQLARLHTKTNLKKFMDHAQHRSVEKLAKLLDRGLDPNFHDLETGETPLTLAAQLDDSMEVIKALRNGGAHLDFRSRDGMTALHKAARMRNQVALKTLLELGASPDYKDSYGLTPLYHTAIVGGDPYCCELLLHEHASVCCKDENGWHEIHQACRYGHVQHLEHLLFYGADMSAQNASGNTALHICALYNQDSCARVLLFRGGNKELKNYNSQTPFQVAIIAGNFELAEYIKNHKETDIVPFREAPAYSNRRRRPPNTLAAPRVLLRSNSDNNLNAGAPEWAVCSAATSHRSLSPQLLQQTPSKPDGATKSLGSYTPGPRSRSPSLNRLGGTAEDGKRTQ-PHWHVGSPFTPGANKDSLSTFEYPGPRRKLYSAVPGRLFVAVKPYQPQVDGEIPLHRGDRVKVLSIGEGGFWEGSARGHIGWFPAECVEEVQCKPRDSQAETRADRSKKLFRHYTVGSYDSFDAASDCIIEDKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLILKVVTVTRNLDPDDTARKKAPPPPKRAPTTALTLRSKsMTAELEEL--------------DKPEEIVPASKPSRTAENVAIESRVATIKQRPTSRCFPAASDVNSVYERQGIAVMTPTVPGSPKGPFLGLPRGTMRRQKSIDSRIFLSGITEEERQFLAPPMLKFTRSLSMPDTSEDIPPPPQSVPPSPPPPSPTTYNCPRSPTPRVYGTIKPAFNQNPVVAKVPPATRSDTVATMMREKGMFYRRELDRFSLDSEDVYSRSPAPQAAFRTKRGQMPENPYSEVGKIASKAVYVPAKPARRKGVLVKQSNVEDSPEKTCSIPIPTIIVKEPSTSSSGKSSQGSSMEIDPQATE-PGQLRPDDSLTVSSPFAAAIAGAVRDREKRLEARRNSPAFLSTDLGDEDVGLGPPAPRMQASKFPEEGGFGDEDETEQPLLPTPGAAPRELENHFLGGGEAGAQGEAGGPLSSTSKAKGPESGPAAPLKSSSPAGPENYVHPLTGRLLDPSSPLALALSARDRAMQESQQGHKGEAPKADLNKPLYIDTKMRPSVESGFPPVTRQNTRGPLRRQETENKYETDLGKDRRADDKKNMLINIVDTAQQKSAGLLMVHTVDVPMAGPPLEEEEDREDGDTKPDHSPSTVPEGVPKTEGALQISAAPEPAVAPGRTIVAAGSVEEAVILPFRIPPPPLASVDLDEDFLFTEPLPPPLEFANSFDIPDDRAASVPALADLVKQKKNDTSQPPTLNSSQPANSTDSKKPAGISNCLPSSFLPPPESFDAVTDSGIEEVDSRSSSDHHLETTSTISTVSSISTLSSEGGESMDTCTVYADGQAFVVDKPPVPPKPKMKPIVHKSNALYQDTLPEEDTDGFVIPPPAPPPPPGSAQAGVAKVIQPRTSKLWGDVPEVKSPILSGPKANVISELNSILQQMNRGKSVKPGEGLELPVGAKSANLAPRSPEVMSTVSGTRSTTVTFTVRPGTSQPITLQSRPPDYESRTSGPRRAPSPVVSPTELSKEILPTPPPPSATAASPSPTLSDVFSLPSQSPAGDLFGLNPAGRSRSPSPSILQQPISNKPFTTKPVHLWTKPDVADWLESLNLGEHKETFMDNEIDGSHLPNLQKEDLIDLGVTRVGHRMNIERALKQLLDR
SHANK2 iso5 mouse --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MMSVPGGGAATVMMtGYNNGRYPRNsLYSDCIIEDKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLILKVVTVTRNLDPDDTARKKAPPPPKRAPTTALTLRsKsMtAELEE----LVDKASVRKKKDKPEEIVPASKPSRTAENVAIESRVATIKQRPTSRCFPAASDVNSVYERQGIAVMTPTVPGSPKGPFLGLPRGTMRRQKSIDSRIFLSGITEEERQFLAPPMLKFTRSLSMPDTSEDIPPPPQSVPPSPPPPSPTTYNCPRSPTPRVYGTIKPAFNQNPVVAKVPPATRSDTVATMMREKGMFYRRELDRFSLDSEDVYSRSPAPQAAFRTKRGQMPENPYSEVGKIASKAVYVPAKPARRKGVLVKQSNVEDSPEKTCSIPIPTIIVKEPSTSSSGKSSQGSSMEIDPQATE-PGQLRPDDSLTVSSPFAAAIAGAVRDREKRLEARRNSPAFLSTDLGDEDVGLGPPAPRMQASKFPEEGGFGDEDETEQPLLPTPGAAPRELENHFLGGGEAGAQGEAGGPLSSTSKAKGPESGPAAPLKSSSPAGPENYVHPLTGRLLDPSSPLALALSARDRAMQESQQGHKGEAPKADLNKPLYIDTKMRPSVESGFPPVTRQNTRGPLRRQETENKYETDLGKDRRADDKKNMLINIVDTAQQKSAGLLMVHTVDVPMAGPPLEEEEDREDGDTKPDHSPSTVPEGVPKTEGALQISAAPEPAVAPGRTIVAAGSVEEAVILPFRIPPPPLASVDLDEDFLFTEPLPPPLEFANSFDIPDDRAASVPALADLVKQKKNDTPQPPTLNSSQPANSTDSKKPAGISNCLPSSFLPPPESFDAVTDSGIEEVDSRSSSDHHLETTSTISTVSSISTLSSEGGESMDTCTVYADGQAFVVDKPPVPPKPKMKPIVHKSNALYQDTLPEEDTDGFVIPPPAPPPPPGSAQAGVAKVIQPRTSKLWGDVPEVKSPILSGPKANVISELNSILQQMNRGKSVKPGEGLELPVGAKSANLAPRSPEVMSTVSGTRSTTVTFTVRPGTSQPITLQSRPPDYESRTSGPRRAPSPVVSPTELSKEILPTPPPPSATAASPSPTLSDVFSLPSQSPAGDLFGLNPAGRSRSPSPSILQQPISNKPFTTKPVHLWTKPDVADWLESLNLGEHKETFMDNEIDGSHLPNLQKEDLIDLGVTRVGHRMNIERALKQLLDR
SHANK2 rat -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MKSLLNAFTKKEVPFREAPAYSNRRRRPPNTLAAPRVLLRSNSDNNLNAGAPEWAVCSAATSHRSLSPQLLQQTPSKPDGATKSLGSyAPGPRSRSPSLNRLGGAGEDGKRPQPPHWHVGSPFTPGANKDSLSTFEYPGPRRKLySAVPGRLFVAIKPYQPQVDGEIPLHRGDRVKVLSIGEGGFWEGSARGHIGWFPAECVEEVQCKPRDSQAETRADRSKKLFRHYTVGSYDSFDAASDCIIEDKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLVLKVVTVTRNLDPDDTARKKAPPPPKRAPTTALTLRSKSMTAELEELGLSLVDKASVRKKKDKPEEIVPASKPSRTAENVAIESRVATIKQRPTSRCFPAASDVNSVyERQGIAVMTPTVPGsPKGPFLGLPRGTMRRQKSIDSRIFLSGITEEERQFLAPPMLKFTRSLSMPDTSEDIPPPPQSVPPSPPPPSPTTYNCPRSPTPRVyGTIkPAFNQNPV-AkVPPATRSDTVATMMREKGMFYRRELDRFsLDSEDVySRSPAPQAAFRTKRGQMPENPysEVGKIASkAVyVPAKPARRKGMLVKQSNVEDsPEKTCSIPIPTIIVKEPSTSSSGKSSQGSSMEIDPQATE-PGQLRPDDSLTVSSPFAAAIAGAVRDREKRLEARRNSPAFLSTDLGDEDVGLGPPAPRMQPSKFPEEGGFGDEDETEQPLLPTPGAAPRELENHFLGGGEAGAQGEAGGPLSSTSKAKGPESGPAAALKSSSPASPENYVHPLTGRLLDPSSPLALALSARDRAMQESQQGHKGEAPKADLNKPLyIDTKMRPSVESGFPPVTRQNTRGPLRRQETENKyEtDLSKDRRADDKKNMLINIVDTAQQKSAGLLMVHTVDIPVAGPPLEEEEDREDGDTKPDHSPSTVPEGVPKTEGALQISAAPEPAAAPGRTIVAAGSVEEAVILPFRIPPPPLASVDLDEDFLFTEPLPPPLEFANSFDIPDDRAASVPALADLVKQKKSDTPQPPSLNSSQPANSTDSKKPAGISNCLPSSFLPPPESFDAVTDSGIEEVDSRSSSDHHLETTSTISTVSSISTLSSEGGESMDTCTVYADGQAFVVDKPPVPPKPKMKPIVHKSNALYQDTLPEEDTDGFVIPPPAPPPPPGSAQAGVAKVIQPRTSKLWGDVTEVKSPILSGPKANVISELNSILQQMNRGKSVKPGEGLELPVGAKSANLAPRSPEVMSTVSGTRSTTVTFTVRPGTSQPITLQSRPPDYESRTSGPRRAPsPVVsPTELSKEILPTPP--SAAAASPSPTLSDVFSLPSQSPAGDLFGLNPAGRSRSPSPSILQQPISNKPFTTKPVHLWTKPDVADWLESLNLGEHKETFMDNEIDGSHLPNLQKEDLIDLGVTRVGHRMNIERALKQLLDR
SHANK2 iso2 rat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MMSVPGGGAATVMMTGYNNGRYPRNSLySDCIIEDKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLVLKVVTVTRNLDPDDTARKKAPPPPKRAPTTALTLRSKsMTAELEE----LVDKASVRKKKDKPEEIVPASKPSRTAENVAIESRVATIKQRPTSRCFPAASDVNSVyERQGIAVMTPTVPGSPKGPFLGLPRGTMRRQKSIDSRIFLSGITEEERQFLAPPMLKFTRSLSMPDTSEDIPPPPQSVPPSPPPPSPTTYNCPRSPTPRVYGTIkPAFNQNPV-AkVPPATRSDTVATMMREKGMFYRRELDRFSLDSEDVySRSPAPQAAFRTKRGQMPENPySEVGKIASkAVYVPAKPARRKGMLVKQSNVEDSPEKTCSIPIPTIIVKEPSTSSSGKSSQGSSMEIDPQATE-PGQLRPDDSLTVSSPFAAAIAGAVRDREKRLEARRNSPAFLSTDLGDEDVGLGPPAPRMQPSKFPEEGGFGDEDETEQPLLPTPGAAPRELENHFLGGGEAGAQGEAGGPLSSTSKAKGPESGPAAALKSSSPASPENYVHPLTGRLLDPSSPLALALSARDRAMQESQQGHKGEAPKADLNKPLYIDTKMRPSVESGFPPVTRQNTRGPLRRQETENKYETDLSKDRRADDKKNMLINIVDTAQQKSAGLLMVHTVDIPVAGPPLEEEEDREDGDTKPDHSPSTVPEGVPKTEGALQISAAPEPAAAPGRTIVAAGSVEEAVILPFRIPPPPLASVDLDEDFLFTEPLPPPLEFANSFDIPDDRAASVPALADLVKQKKSDTPQPPSLNSSQPANSTDSKKPAGISNCLPSSFLPPPESFDAVTDSGIEEVDSRSSSDHHLETTSTISTVSSISTLSSEGGESMDTCTVYADGQAFVVDKPPVPPKPKMKPIVHKSNALYQDTLPEEDTDGFVIPPPAPPPPPGSAQAGVAKVIQPRTSKLWGDVTEVKSPILSGPKANVISELNSILQQMNRGKSVKPGEGLELPVGAKSANLAPRSPEVMSTVSGTRSTTVTFTVRPGTSQPITLQSRPPDYESRTSGPRRAPSPVVSPTELSKEILPTPP--SAAAASPSPTLSDVFSLPSQSPAGDLFGLNPAGRSRSPSPSILQQPISNKPFTTKPVHLWTKPDVADWLESLNLGEHKETFMDNEIDGSHLPNLQKEDLIDLGVTRVGHRMNIERALKQLLDR
SHANK2 iso7 rat MPRSPTSSEDEMAQSFSDYSVGSESDSSKEETIYDTIRATTEKPGGVKMEDLQGNTLVIRVVIQDLQQTKCIRFNPDATVWVAKQRILCTLNQGLKDVLNYGLFQPASNGRDGKFLDEERLLREYPQPMGQGVPSLEFRYKKRVYKQSNLDEKQLARLHTKTNLKKFMDHTQHRSVEKLVKLLDRGLDPNFHDLETGETPLTLAAQLDGSMEVIKALRNGGAHLDFRSRDGMTALHKAARMRNQVALKTLLELGASPDYKDSYGLTPLYHTAIVGGDPYCCELLLHEHASVCCKDENGWHEIHQACRYGHVQHLEHLLFYGADMSAQNASGNTALHICALYNQDSCARVLLFRGGDKELKNYNSQTPFQVAIIAGNFELAEYIKNHKETDIVPFREAPAYSNRRRRPPNTLAAPRVLLRSNSDNNLNAGAPEWAVCSAATSHRSLSPQLLQQTPSKPDGATKSLGSYAPGPRSRSPsLNRLGGAGEDGKRPQPPHWHVGSPFTPGANKDSLSTFEYPGPRRKLYSAVPGRLFVAIKPYQPQVDGEIPLHRGDRVKVLSIGEGGFWEGSARGHIGWFPAECVEEVQCKPRDSQAETRADRSKKLFRHYTVGSYDSFDAASDCIIEDKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLVLKVVTVTRNLDPDDTARKKAPPPPKRAPTTALTLRSKSMTAELEEL--------------DKPEEIVPASKPSRTAENVAIESRVATIKQRPTSRCFPAASDVNSVYERQGIAVMTPTVPGSPKGPFLGLPRGTMRRQKSIDSRIFLSGITEEERQFLAPPMLKFTRSLSMPDTSEDIPPPPQSVPPSPPPPSPTTYNCPRSPTPRVYGTIKPAFNQNPV-AKVPPATRSDTVATMMREKGMFYRRELDRFSLDSEDVYSRSPAPQAAFRTKRGQMPENPYSEVGKIASKAVYVPAKPARRKGMLVKQSNVEDSPEKTCSIPIPTIIVKEPSTSSSGKSSQGSSMEIDPQATE-PGQLRPDDSLTVSSPFAAAIAGAVRDREKRLEARRNSPAFLSTDLGDEDVGLGPPAPRMQPSKFPEEGGFGDEDETEQPLLPTPGAAPRELENHFLGGGEAGAQGEAGGPLSSTSKAKGPESGPAAALKSSSPASPENYVHPLTGRLLDPSSPLALALSARDRAMQESQQGHKGEAPKADLNKPLYIDTKMRPSVESGFPPVTRQNTRGPLRRQETENKYETDLSKDRRADDKKNMLINIVDTAQQKSAGLLMVHTVDIPVAGPPLEEEEDREDGDTKPDHSPSTVPEGVPKTEGALQISAAPEPAAAPGRTIVAAGSVEEAVILPFRIPPPPLASVDLDEDFLFTEPLPPPLEFANSFDIPDDRAASVPALADLVKQKKSDTPQPPSLNSSQPANSTDSKKPAGISNCLPSSFLPPPESFDAVTDSGIEEVDSRSSSDHHLETTSTISTVSSISTLSSEGGESMDTCTVYADGQAFVVDKPPVPPKPKMKPIVHKSNALYQDTLPEEDTDGFVIPPPAPPPPPGSAQAGVAKVIQPRTSKLWGDVTEVKSPILSGPKANVISELNSILQQMNRGKSVKPGEGLELPVGAKSANLAPRSPEVMSTVSGTRSTTVTFTVRPGTSQPITLQSRPPDYESRTSGPRRAPSPVVSPTELSKEILPTPP--SAAAASPSPTLSDVFSLPSQSPAGDLFGLNPAGRSRSPSPSILQQPISNKPFTTKPVHLWTKPDVADWLESLNLGEHKETFMDNEIDGSHLPNLQKEDLIDLGVTRVGHRMNIERALKQLLDR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ................................................................................................................. .................................................................................................::::::::::::::::*::*::::::::******:****************************************************************************************:****************************************:****.   :::.......:**************:***:*:*:*********:******:**:*********************:****:***********:::::::::::::::*:::*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Consensus -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MKSLLNAFTKKEVPFREAPAYSNRRRRPPNTLAAPRVLLRSNSDNNLNAGAPEWAVCSAATSHRSLSPQLLQQTPSKPDGATKSLGSY-PGPRSRSPSLNRLGGAGEDGKRPQ-PHWHVGSPFTPGANKDSLSTFEYPGPRRKLYSAVPGRLFVAVKPYQPQVDGEIPLHRGDRVKVLSIGEGGFWEGSARGHIGWFPAECVEEVQCKPRDSQAETRADRSKKLFRHYTVGSYDSFDAASDCIIEDKTVVLQKKDNEGFGFVLRGAKADTPIEEFTPTPAFPALQYLESVDEGGVAWQAGLRTGDFLIEVNNENVVKVGHRQVVNMIRQGGNHLVLKVVTVTRNLDPDDTARKKAPPPPKRAPTTALTLRSKSMTAELEE----LVDKASVRKKKDKPEEIVPASKPSRTAENVAIESRVATIKQRPTSRCFPAASDVNSVYERQGIAVMTPTVPGSPKGPFLGLPRGTMRRQKSIDSRIFLSGITEEERQFLAPPMLKFTRSLSMPDTSEDIPPPPQSVPPSPPPPSPTTYNCPRSPTPRVYGTIKPAFNQNPV-AKVPPATRSDTVATMMREKGMFYRRELDRFSLDSEDVYSRSPAPQAAFRTKRGQMPENPYSEVGKIASKAVYVPAKPARRKGMLVKQSNVEDSPEKTCSIPIPTIIVKEPSTSSSGKSSQGSSMEIDPQATE-PGQLRPDDSLTVSSPFAAAIAGAVRDREKRLEARRNSPAFLSTDLGDEDVGLGPPAPRMQPSKFPEEGGFGDEDETEQPLLPTPGAAPRELENHFLGGGEAGAQGEAGGPLSSTSKAKGPESGPAAPLKSSSPAGPENYVHPLTGRLLDPSSPLALALSARDRAMQESQQGHKGEAPKADLNKPLYIDTKMRPSVESGFPPVTRQNTRGPLRRQETENKYETDLGKDRRADDKKNMLINIVDTAQQKSAGLLMVHTVDVPMAGPPLEEEEDREDGDTKPDHSPSTVPEGVPKTEGALQISAAPEPAVAPGRTIVAAGSVEEAVILPFRIPPPPLASVDLDEDFLFTEPLPPPLEFANSFDIPDDRAASVPALADLVKQKKSDTPQPPSLNSSQPANSTDSKKPAGISNCLPSSFLPPPESFDAVTDSGIEEVDSRSSSDHHLETTSTISTVSSISTLSSEGGESMDTCTVYADGQAFVVDKPPVPPKPKMKPIVHKSNALYQDTLPEEDTDGFVIPPPAPPPPPGSAQAGVAKVIQPRTSKLWGDVTEVKSPILSGPKANVISELNSILQQMNRGKSVKPGEGLELPVGAKSANLAPRSPEVMSTVSGTRSTTVTFTVRPGTSQPITLQSRPPDYESRTSGPRRAPSPVVSPTELSKEILPTPP--SAAAASPSPTLSDVFSLPSQSPAGDLFGLNPAGRSRSPSPSILQQPISNKPFTTKPVHLWTKPDVADWLESLNLGEHKETFMDNEIDGSHLPNLQKEDLIDLGVTRVGHRMNIERALKQLLDR
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.