Multiple Sequence Alignment:
osteopontin Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330    )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    
osteopontin human MRIAVICFCLLGITCAIPVKQADsGssEEKQLYNKYPDAVATWLNPDPsQKQNLLAPQNAVssEEtNDFKQETLPsKsNEsHDHMDDMDDEDDDD--HVDsQDsIDsNDsDDVDDTDDsHQsDEsHHsDEsDELVtDFPtDLPAtEVFtPVVPtVDTYDGRGDsVVyGLRSKSKKFRRPDIQYPDAtDEDItsHMEsEELNGAyKAIPVAQDLNAPsDWDsRGKDsyEtsQLDDQsAEtHsHKQSRLYKRKANDEs------------------NEHsDVIDsQELsKVsREFHsHEFHsHEDMLVVDPKsKEEDKHLKFRIsHELDsAssEVN
osteopontin iso2 human MRIAVICFCLLGITCAIPVKQADSGSSEEKQLYNKYPDAVATWLNPDPSQKQNLLAP--------------ETLPSKSNESHDHMDDMDDEDDDD--HVDSQDSIDSNDSDDVDDTDDSHQSDESHHSDESDELVTDFPTDLPATEVFTPVVPTVDTYDGRGDSVVYGLRSKSKKFRRPDIQYPDATDEDITSHMESEELNGAYKAIPVAQDLNAPSDWDSRGKDSYETSQLDDQSAETHSHKQSRLYKRKANDES------------------NEHSDVIDSQELSKVSREFHSHEFHSHEDMLVVDPKSKEEDKHLKFRISHELDSASSEVN
osteopontin iso5 human MRIAVICFCLLGITCAIPVKQADSGSSEEKQLYNKYPDAVATWLNPDPSQKQNLLAP--------------QtLPsKSNESHDHMDDMDDEDDDD--HVDSQDSIDSNDSDDVDDTDDSHQSDESHHSDESDELVTDFPTDLPATEVFTPVVPTVDTYDGRGDSVVYGLRSKSKKFRRPDIQYPDATDEDITSHMESEELNGAYKAIPVAQDLNAPSDWDSRGKDSYETSQLDDQSAETHSHKQSRLYKRKANDES------------------NEHSDVIDSQELSKVSREFHSHEFHSHEDMLVVDPKSKEEDKHLKFRISHELDSASSEVN
osteopontin mouse MRLAVICFCLFGIASSLPVKVTDsGssEEK-LYSLHPDPIATWLVPDPSQKQNLLAPQNAVssEEKDDFKQETLPsNsNEsHDHMDDDDDDDDDDGDHAEsEDsV------------DsDEsDEsHHsDEsDETVTA----STQADTFTPIVPTVDVPNGRGDsLAYGLRSKSRSFQVsDEQyPDAtDEDLtSHMKsGEsKEsLDVIPVAQLLSMPSDQDNNGKGSHESSQLDEPsLETHRLEHsKEsQ-----------------------EsADQsDVIDSQASSKAsLEHQSHKFHSHKDKLVLDPKsKEDDRYLKFRIsHELEssssEVN
osteopontin rat MRLAVVCFCLFGLASCLPVKVAEFGssEEKAHYSKHSDAVATWLKPDPSQKQNLLAPQNSVssEEtDDFKQETLPSNsNEsHDHMDDDDD-DDDDGDHAESEDSV------------NSDESDESHHSDESDESFTA----STQADVLTPIAPTVDVPDGRGDSLAYGLRSKSRSFPVsDEQYPDAtDEDLTsRMKsQEsDEAIKVIPVAQRLSVPSDQDSNGKtsHEssQLDEPsVEtHsLEQSKEYKQRAsHESTEQSDAIDsAEKPDAIDsAERsDAIDSQASSKAsLEHQsHEFHsHEDKLVLDPKsKEDDRYLKFRIsHELEsssSEVN
  **:**:****:*:::::***::::******::*::::*::****:************..............:****:**********:**.****..*::*:**:............:*::************::*:....:::::::**::****:::*****::*******::*:::*:*********:**:*:*:*:::::::*****:*::***:*::**:*:*:****::*:***::::*::::..:..::                 .:::**:****::**:*:*::**:****:*:**:******:*::*********:*:*****
Consensus MRIAVICFCLLGITCAIPVKQADSGSSEEKQLYNKYPDAVATWLNPDPSQKQNLLAPQNAVSSEETDDFKQETLPSKSNESHDHMDDMDDEDDDD--HVDSQDSIDSNDSDDVDDTDDSHQSDESHHSDESDELVTDFPTDLPATEVFTPVVPTVDTYDGRGDSVVYGLRSKSKKFRRPDIQYPDATDEDITSHMESEELNGAYKAIPVAQDLNAPSDWDSRGKDSYETSQLDDQSAETHSHKQSRLYKRKANDES------------------NEHSDVIDSQELSKVSREFHSHEFHSHEDMLVVDPKSKEEDKHLKFRISHELDSASSEVN
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.