Multiple Sequence Alignment:
MTMR6 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470       480       490       500       510       520       530       540       550       560       570       580       590       600       610       620 )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 
MTMR6 human MEHIRTTkVEQVkLLDRFSTSNKSLTGTLYLTATHLLFIDSHQKETWILHHHIASVEKLALTTSGCPLVIQCKNFRTVHFIVPRERDCHDIYNSLLQLSkQAkyEDLyAFSYNPkQNDSERLQGWQLIDLAEEYkRMGVPNSHWQLSDANRDykICETYPRELYVPRIAskPIIVGSSkFRSKGRFPVLSYYHQDKEAAICRCSQPLSGFSARCLEDEHLLQAISkANPVNRYMYVMDTRPkLNAMANRAAGkGyENEDNySNIRFQFVGIENIHVMRSSLQkLLEVNGtkGLSVNDFYSGLESSGWLRHIKAVMDAAVFLAKAITVENASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTIKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGQLDGDPKEVSPVFTQFLECVWHLTEQFPQAFEFSEAFLLQIHEHIHSCQFGNFLGNCQKEREELKLKEkTYSLWPFLLEDQkkyLNPLYSSESHRFTVLEPNTVSFNFKFWRNMYHQFDRTLHPRQSVFNIIMNMNEQNKQLEKDIKDLESKIKQRKNkQTDGILTkELLHsVHPEsPNLktsLCFkEQtLLPVNDALRTIEGssPADNRysEyAEEFSKSEPAVVsLEyGVARMTC
MTMR6 mouse MEHIRTTKVEQVKLLDRFSTNNKSLTGTLYLTATHLLFIDAQQKETWILHHHIASVEKLALTTSGCPLVIQCKNFRIVHFIVPRERDCHDIYNSLLQLSKQAKYEDLyAFSYNPKQNDTERRNGWQLIDLAAEYERMGVPNANWQLSDANREYKVCETYPRELYVPRTASRPVIVGSSNFRSKGRLPVLSYCRQGTEAAICRCSQPLSGFSARCLEDEHLLQAISkANPGNRYMYVVDTRPKLNAIANRAAGkGYENEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNGSKGLSVNDFYSGLESSGWLRHIKAVLDAAIFLAKAIVVENASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTMKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGHLDGDPREVSPVFTQFLECVWHLTQQFPQAFEFNEAFLLQIHEHIHSCQFGNFLGNCQKEREELRLKEkTYSLWPFLLDDKKKYLNPLYSSkSQRLTVLEPNTASFNFKFWRNMYHQFDRTLHPRQSVLSIIMNMNEQSKQLEEDIKDLEAKIKQCKN----GILTKELLHAVHPEsPALKTSLCLKEPSLLPVKDTLRAIEGSsPADNRYCDYAEEFSKSEPTVVsLEYGVARMTC
MTMR6 rat MEHIRTTKVEQVKLLDRFSTNNKSLTGTLYLTATHLLFIDAHQKETWILHHHIASVEKLALTTSGCPLVIQCKNFRIVHFIVPRERDCHDIYNSLLQLSKQAKYEDLYAFSYNPKQNDTERLNGWQLIDLAAEYERMGVPNANWQLSDANREYKVCETYPRELYVPRTASRPVIVGSSNFRSKGRLPVLSYCQQGTEAAICRCSQPLSGFSARCLEDEHLLQAISKANPGNRYMYVVDTRPKLNAMANRAAGKGYENEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNGSKGLSVNDFYSGLESSGWLRHIKAVLDAAIFLAKAIVVENASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTMkGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGHLDGDPKEVSPVFTQFLECVWHLTEQFPQAFEFNEAFLLQIHEHIHSCQFGNFLGNCQKEREELRLKEKTYSLWPFLLADKKKYLNPLYSSKSQRLTVLEPNTASFNFKFWRNMYHQFDRTLHPRQSVLNIIMNMNEQNKQLEEDVKDLEAKIKQCKS----GILTKDLLHAVHPEsPSLKTSLCLKEQSLLPVKDTLRAVEGSSPADNRYCDYTEEFSKSEPAVVSLEYGVARMTC
  ********************:*******************::**********************************:*****************************************:**::********:**:******::********:**:************:**:*:*****:******:*****:.*::*********************************:******:********:*******************************************:************************:***:******:**********************************:***********************:*****:*****************:********:******************************:*************:*:**********:*:*:*******:************************::********:****:*:****:****:*:....*****:***:******:******:**::****:*:**::**********::*:********:*************
Consensus MEHIRTTKVEQVKLLDRFSTNNKSLTGTLYLTATHLLFIDAHQKETWILHHHIASVEKLALTTSGCPLVIQCKNFRIVHFIVPRERDCHDIYNSLLQLSKQAKYEDLYAFSYNPKQNDTERLNGWQLIDLAAEYERMGVPNANWQLSDANREYKVCETYPRELYVPRTASRPVIVGSSNFRSKGRLPVLSYCRQGTEAAICRCSQPLSGFSARCLEDEHLLQAISKANPGNRYMYVVDTRPKLNAMANRAAGKGYENEDNYSNIRFQFVGIENIHVMRSSLQKLLEVNGSKGLSVNDFYSGLESSGWLRHIKAVLDAAIFLAKAIVVENASVLVHCSDGWDRTSQVCSLGSLLLDSYYRTMKGFMVLIEKDWISFGHKFSERCGHLDGDPKEVSPVFTQFLECVWHLTEQFPQAFEFNEAFLLQIHEHIHSCQFGNFLGNCQKEREELRLKEKTYSLWPFLLADKKKYLNPLYSSKSQRLTVLEPNTASFNFKFWRNMYHQFDRTLHPRQSVLNIIMNMNEQNKQLEEDIKDLEAKIKQCKN----GILTKELLHAVHPESPALKTSLCLKEQSLLPVKDTLRAIEGSSPADNRYCDYAEEFSKSEPAVVSLEYGVARMTC
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.