Multiple Sequence Alignment:
C5aR Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350  )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  
C5aR human MDSFNYTTPDyGHyDDKDTLDLNTPVDKTSNTLRVP-DILALVIFAVVFLVGVLGNALVVWVTAFEAKRTINAIWFLNLAVADFLSCLALPILFTSIVQHHHWPFGGAACSILPSLILLNMYASILLLATISADRFLLVFKPIWCQNFRGAGLAWIACAVAWGLALLLTIPSFLYRVVREEYFPPKVLCGVDYSHDKR-RERAVAIVRLVLGFLWPLLTLTICYTFILLRTWSRRATRSTKTLKVVVAVVASFFIFWLPYQVTGIMMSFLEPSSPTFLLLKKLDSLCVSFAYINCCINPIIYVVAGQGFQGRLRKsLPsLLRNVLtEEsVVREsKsFTRsTVDTMAQKTQAV
C5aR mouse ----MNSSFEINYDH-YGTMDPNIPADGIHLPKRQPGDVAALIIYSVVFLVGVPGNALVVWVTAFEPDGPSNAIWFLNLAVADLLSCLAMPVLFTTVLNHNYWYFDATACIVLPSLILLNMYASILLLATISADRFLLVFKPIWCQKVRGTGLAWMACGVAWVLALLLTIPSFVYREAYKDFYSEHTVCGINYGGGSFPKEKAVAILRLMVGFVLPLLTLNICYTFLLLRTWSRKATRSTKTLKVVMAVVICFFIFWLPYQVTGVMIAWLPPSSPTLKRVEKLNSLCVSLAYINCCVNPIIYVMAGQGFHGRLLRSLPSIIRnALSEDSvGRdSKTFtpSTDDTSPRKSQAV
C5aR iso3 mouse MDPIDNSSFEINYDH-YGTMDPNIPADGIHLPKRQPGDVAALIIYSVVFLVGVPGNALVVWVTAFEARRAVNAIWFLNLAVADLLSCLALPVLFTTVLNHNYWYFDATACIVLPSLILLNMYASILLLATISADRFLLVFKPIWCQKVRGTGLAWMACGVAWVLALLLTIPSFVYREAYKDFYSEHTVCGINYGGGSFPKEKAVAILRLMVGFVLPLLTLNICYTFLLLRTWSRKATRSTKTLKVVMAVVICFFIFWLPYQVTGVMIAWLPPSSPTLKRVEKLNSLCVSLAYINCCVNPIIYVMAGQGFHGRLLRSLPSIIRNALSEDSVGRDSKTFTPSTTDTsTRKSQAV
C5aR rat MDPISNDSSEITYDYSDGTPNPDMPADGVYIPKMEPGDIAALIIYLAVFLVGVTGNALVVWVTAFEAKRTVNAIWFLNLAVADLLSCLALPILFTSIVKHNHWPFGDQACIVLPSLILLNMYSSILLLATISADRFLLVFKPIWCQKFRRPGLAWMACGVTWVLALLLTIPSFVFRRIHKDPYSDSILCNIDYSKGPFFIEKAIAILRLMVGFVLPLLTLNICYTFLLIRTWSRKATRSTKTLKVVMAVVTCFFVFWLPYQVTGVILAWLPRSSSTFQSVERLNSLCVSLAYINCCVNPIIYVMAGQGFHGRLRRSLPSIIRNVLsEDsLGRDsKSFTRSTMDTSTQKSQAV
  ::...:.:.::.::...:*.:::.*:*::..:::.*:*::**:*:::******.************:.::.************:*****:*:***:::.*::*:*:::**::**********:***********************::*::****:**:*:*:**********::*.:.::.::...:*:::*:.:.:..*:*:**:**::**::*****:*****:*:*****:***********:***::**:*********::.::*::**:*:..:::*:*****:******:******:*****:***::****::**:*:*:*::*:**:**:**.**:::*:***
Consensus MDPINNSSFEINYDH-YGTMDPNIPADGIHLPKRQPGDIAALIIYSVVFLVGVPGNALVVWVTAFEAKRTVNAIWFLNLAVADLLSCLALPILFTSILNHNHWPFDATACIVLPSLILLNMYASILLLATISADRFLLVFKPIWCQKFRGTGLAWMACGVAWVLALLLTIPSFVYREAYKDFYSEHTLCGINYGGGSFPKEKAVAILRLMVGFVLPLLTLNICYTFLLLRTWSRKATRSTKTLKVVMAVVICFFIFWLPYQVTGVMIAWLPPSSPTLKRVEKLNSLCVSLAYINCCVNPIIYVMAGQGFHGRLRRSLPSIIRNALSEDSVGRDSKSFTRSTDDTSTRKSQAV
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.