Multiple Sequence Alignment:
AAK1 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470       480       490       500       510       520       530       540       550       560       570       580       590       600       610       620       630       640       650       660       670       680       690       700       710       720       730       740       750       760       770       780       790       800       810       820       830       840       850       860       870       880       890       900       910       920       930       940       950       960       970      )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      
AAK1 human MKKFFDsRREQGGsGLGsGssGGGGsTSGLGSGyIGRVFGIGRQQVTVDEVLAEGGFAIVFLVRTSNGMKCALKRMFVNNEHDLQVCKREIQIMRDLSGHKNIVGYIDSSINNVSSGDVWEVLILMDFCRGGQVVNLMNQRLQTGFTENEVLQIFCDTCEAVARLHQCKTPIIHRDLKVENILLHDRGHYVLCDFGSATNKFQNPQTEGVNAVEDEIKKYttLSYRAPEMVNLysGKIITTKADIWALGCLLyKLCYFTLPFGESQVAICDGNFTIPDNSRYSQDMHCLIRyMLEPDPDKRPDIYQVSYFSFKLLKKECPIPNVQNsPIPAKLPEPVKASEAAAKKtQPKARLtDPIPtTEtSIAPRQRPKAGQtQPNPGILPIQPALtPRKRATVQPPPQAAGSSNQPGLLASVPQPKPQAPPSQPLPQTQAKQPQAPPtPQQTPSTQAQGLPAQAQATPQHQQQLFLKQQQQ--------QQQPPPAQQQPAGTFYQQQ------QAQTQQFQAVHPATQKPAIAQFPVVSQGGSQQQLMQNFYQQQQQQQQQQQQQQLATALHQQQLMTQQAALQQKPTMAAGQQPQPQPAAAPQPAPAQEPA-IQAPVRQQPKVQttPPPAVQGQKVGsLtPPssPKtQRAGHRRILsDVtHsAVFGVPAsKstQLLQAAAAEAsLNKsKsAtttPsGsPRTsQQNVyNPsEGSTWNPFDDDNFSKLTAEELLNKDFAKLGEGKHPEKLGGsAESLIPGFQSTQGDAFATTSFSAGTAEKRKGGQTVDSGLPLLSVSDPFIPLQVPDAPEKLIEGLKsPDTSLLLPDLLPMTDPFGSTSDAVIEKADVAVESLIPGLEPPVPQRLPsQtESVtSNRTDSLTGEDSLLDCSLLSNPTTDLLEEFAPTAISAPVHKAAEDSNLISGFDVPEGSDKVAEDEFDPIPVLITKNPQGGHSRNSSGSSESSLPNLARsLLLVDQLIDL
AAK1 iso2 human MKKFFDSRREQGGSGLGSGSSGGGGSTSGLGSGYIGRVFGIGRQQVTVDEVLAEGGFAIVFLVRTSNGMKCALKRMFVNNEHDLQVCKREIQIMRDLSGHKNIVGYIDSSINNVSSGDVWEVLILMDFCRGGQVVNLMNQRLQTGFTENEVLQIFCDTCEAVARLHQCKTPIIHRDLKVENILLHDRGHYVLCDFGSATNKFQNPQTEGVNAVEDEIKKYTTLSYRAPEMVNLYSGKIITTKADIWALGCLLYKLCYFTLPFGESQVAICDGNFTIPDNSRYSQDMHCLIRYMLEPDPDKRPDIYQVSYFSFKLLKKECPIPNVQNSPIPAKLPEPVKASEAAAKKTQPKARLTDPIPTTETSIAPRQRPKAGQTQPNPGILPIQPALTPRKRATVQPPPQAAGSSNQPGLLASVPQPKPQAPPSQPLPQTQAKQPQAPPTPQQTPSTQAQGLPAQAQATPQHQQQLFLKQQQQ--------QQQPPPAQQQPAGTFYQQQ------QAQTQQFQAVHPATQKPAIAQFPVVSQGGSQQQLMQNFYQQQQQQQQQQQQQQLATALHQQQLMTQQAALQQKPTMAAGQQPQPQPAAAPQPAPAQEPA-IQAPVRQQPKVQTTPPPAVQGQKVGSLTPPSSPKTQRAGHRRILSDVTHSAVFGVPASKSTQLLQAAAAEASLNKSKSATTTPSGSPRTSQQNVYNPSEGSTWNPFDDDNFSKLTAEELLNKDFAKLGEGKHPEKLGGSAESLIPGFQSTQGDAFATTSFSAGTAEKRKGGQTVDSGLPLLSVSDPFIPLQVPDAPEKLIEGLKSPDTSLLLPDLLPMTDPFGSTSDAVIGKVIISVSSVMHDMCACFKN-------------------DKYLVNQSLGNSPATPEAKAI-------------------------------------------------------------------------------
AAK1 mouse MKKFFDsRREQGssGLGsGSsGGGGsSsGLGSGYIGRVFGIGRQQVTVDEVLAEGGFALVFLVRTSNGVKCALKRMFVNNEHDLQVCKREIQIMRDLSGHKNIVGYIDSSINNVSSGDVWEVLILMDFCRGGQVVNLMNQRLQTGFTENEVLQIFCDTCEAVARLHQCKTPIIHRDLKVENILLHDRGHYVLCDFGSATNKFQNPQAEGVNAVEDEIKKYTTLSYRAPEMVNLYSGKIITTKADIWALGCLLYKLCYFTLPFGESQVAICDGSFTIPDNSRYSQDMHCLIRYMLEPDPDKRPDIYQVSYFSFKLLKKECPVPNVQNSPIPAKLPEPVKASEAAVKKTQPKARLtDPIPttEtSIAPRQRPKAGQTQPNPGILPIQPALtPRKRATVQPLPQAAGPSNQPGLLPSVSQPKAQATPSQPLQSSQPKQPQAPPTPQQTPATQTQGLPtQAQAtPQHQQQHLLKQQQQ-----QQQQPQQPTAPPQPAGTFYQQQQQQQQQQAQTQQFQAVHPAAQQPVTAQFPVGSQGGAQQQLMQNFYHQQQQQQQQQQ-----------QLMAQQAALQQKT-AVVVPQSQAQPATAPQAAAAQEPGQIQAPVRQQPKVQttPPPtIQGQKVGsLtPPssPKtQRAGHRRILsDVtHsAVFGVPASKstQLLQAAAAEASLNKsKsATttPsGsPRTSQQNVSNASEGSTWNPFDDDNFSKLTAEELLNKDFAKLGEGKLPEKLGGsAEsLIPGFQPTQGDAFTTPSFSAGTAEKRKGGQAVDSGIPLLSVSDPFIPLQVPDAPEKLIEGLKsPDTSLLLPDLLPMTDPFGSTSDAVIDKADVAVESLIPGLEPPVAQRLPsQTESVTSNRtDSLTGEDSLLDCSLLSNPTAGLLEEFAPIALSAPTHKAAEDSNLISGFGVAEGSEKVAEDEFDPIPVLITKNTQGGHSRNssGSSESSLPNLARSLLLVDQLIDL
AAK1 rat MKKFFDSRREQGSSGLGSGSsGGGGSSSGLGSGYIGRVFGIGRQQVTVDEVLAEGGFALVFLVRTSNGVKCALKRMFVNNEHDLQVCKREIQIMRDLSGHKNIVGYIDSSINNVSSGDVWEVLILMDFCRGGQVVNLMNQRLQTGFTENEVLQIFCDTCEAVARLHQCKTPIIHRDLKVENILLHDRGHYVLCDFGSATNKFQNPQAEGVNAVEDEIKKYTTLSYRAPEMVNLYSGKIITTKADIWALGCLLYKLCYFTLPFGESQVAICDGSFTIPDNSRYSQDMHCLI-YMLEPDPDKRPDIYQVSYFSFKLLKKECPVPNVQNSPIPTKLPEPVKASEAAVKKTQPKARLTDPIPTTETSIAPRQRPKAGQTQPNPGILPIQPALtPRKRATVQPLPQATGPSNQPSLLASVSQPKAQATPSQPLQSSQPKQPQAPPTPQQTPAPQTQGLPTQAQATPQHQQQLLLKQQQQQQQQQQQQQPQQPTAPPQPSGTFYQQQQPQQQQAQTQQQFQAVHPAAQQSVTAQFPVVSQGGSQQQLMQNFYQQQQQQQQQQQ-----------QLMAQQAALQQKT-AVVVPQPQAQPATAPQAAAAQEP-QIQAPARQQPKVQTtPPPTIQGQKVGsLtPPssPKTQRAGHRRILsDVtHsAVFGVPASKSTQLLHAAAAEASLSKSKSATTtPsGSPRTSQQNVSNASEGSTWNPFDDDNFSKLTAEELLNKDFAKLGEGKLPEKLGGSAESLIPGFQATQGDAFATSSFSAGTAEKRKGGQAVDSGIPLLSVSDPFIPLQVPDAPEKLIEGLKSPDtSLLLPDLLPMTDPFGSTSDAVIEKADAAVESLIPGLEPPVAQRLPSHTESVTSNRTDSLTGEDSLLDCSLLSNPTADLLDEFAPIALSASTHKAAEDSNLISGFGVAEGSEKVAEDEFDPIPVLITKNTQGGHSRNSsGSSESSLPNLARSLLLVDQLIDL
AAK1 cow MKKFFDSRREQGGSGLGSGSSGGGGSTSGLGSGYIGRVFGIGRQQVTVDEVLAEGGFAIVFLVRTSNGMKCALKRMFVNNEHDLQVCKREIQIMRDLSGHKNIVGYIDSSINSVSSGDVWEVLILMDFCRGGQVVNLMNQRLQTGFTENEVLQIFCDTCEAVARLHQCKTPIIHRDLKVENILLHDRGHYVLCDFGSATNKFQNPQTEGVNAVEDEIKKYTTLSYRAPEMVNLYSGKVITTKADIWALGCLLYKLCYFTLPFGESQVAICDGNFTIPDNSRYSQDMHCLIRYMLEPDPDKRPDIYQVSYFSFKLLKKECPIPNVQNSPIPTKLPEPVKASEAAAKKTQPKARLTDPIPTTETSIAPRQRPKAGQTQPNPGILPIQPALTPRKRATVQPPPQAAGSSNQPGLLASVPQPKTQPPPSQPLPQSQPKQPQAPPTSQQPPSAPAQALPTQAQATPQHQQQLFLKQQQQ--------QQTAPPA-QQPAGTFYQQPQ----QQAQAPQFQAVHPAAQQPVIAQFPVVSQGSSQQQLIQNFYQQQQQ------QQQLATALHQQQLLTQQAALQQKTTAAAAPQPQAQPAAAASPAPAQEPAQIQAPVRQQPKVQTtPPPTIQGQKLGSLtPPSSPKAQRAGHRRILSDVTHSAVFGVPASKSTQLLQAAAAEASLNKSKSATTTPSGSPRASQQNVYNPSEGSTWNPFDDDNFSKLTAEELLNKDFAKLGEGKYPEKLGGSAESLIPGFQPTQGDAFAASSFSAGTAEKRKGGQTMDSSLPLLSVSDPFIPLQVPDAPEKLIEGLKSPDTSLLLPDLLPMTDPFGSTSDAVIEKADVAVESLIPGLEPPVPQRLPSQTESVTSNRTDSLTGEDSLIDCSLLSNPTTDLLEEFAPIAISAPAHKAAEDSNLISGFDVPEGSDKVAEDEFDPIPVLITKNPQGGHSRNSSGSSESSLPNLARSLLLVDQLIDL
  ************:*************:*******************************:*********:*******************************************:*********************************************************************************************:******************************:**********************************:*****************:*****************************:*********:************:******************************************************:***:*:****:**:**:***:*::*****:::*:********:**:*::::*:**:***********::******     ...*:::*:*.:**:******:. ....:::::********:*::::*****:***::****:****:****::::::...........**::********:.:::::*:*:***:*:::*:****:.****:************::****:**********:*****************************:********:**************:*****:*:**********************************.****************:******::.**************::**::****************************************************:*::::*:*:::::::::::::::.:::::::::::::::::*:::**:::*::::::::::.:.::..:::::::::::::.:::::.:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::
Consensus MKKFFDSRREQGGSGLGSGSSGGGGSTSGLGSGYIGRVFGIGRQQVTVDEVLAEGGFAIVFLVRTSNGMKCALKRMFVNNEHDLQVCKREIQIMRDLSGHKNIVGYIDSSINNVSSGDVWEVLILMDFCRGGQVVNLMNQRLQTGFTENEVLQIFCDTCEAVARLHQCKTPIIHRDLKVENILLHDRGHYVLCDFGSATNKFQNPQTEGVNAVEDEIKKYTTLSYRAPEMVNLYSGKIITTKADIWALGCLLYKLCYFTLPFGESQVAICDGNFTIPDNSRYSQDMHCLIRYMLEPDPDKRPDIYQVSYFSFKLLKKECPIPNVQNSPIPAKLPEPVKASEAAAKKTQPKARLTDPIPTTETSIAPRQRPKAGQTQPNPGILPIQPALTPRKRATVQPPPQAAGSSNQPGLLASVPQPKAQAPPSQPLPQSQPKQPQAPPTPQQTPSTQAQGLPTQAQATPQHQQQLFLKQQQQ--------QQQQPPAQQQPAGTFYQQQQ----QQAQTQQFQAVHPAAQQPVIAQFPVVSQGGSQQQLMQNFYQQQQQQQQQQQQQQLATALHQQQLMTQQAALQQKTTAAAGPQPQAQPAAAPQPAPAQEPAQIQAPVRQQPKVQTTPPPTIQGQKVGSLTPPSSPKTQRAGHRRILSDVTHSAVFGVPASKSTQLLQAAAAEASLNKSKSATTTPSGSPRTSQQNVYNPSEGSTWNPFDDDNFSKLTAEELLNKDFAKLGEGKHPEKLGGSAESLIPGFQPTQGDAFATSSFSAGTAEKRKGGQTVDSGLPLLSVSDPFIPLQVPDAPEKLIEGLKSPDTSLLLPDLLPMTDPFGSTSDAVIEKADVAVESLIPGLEPPVAQRLPSQTESVTSNRTDSLTGEDSLLDCSLLSNPTTDLLEEFAPIAISAPTHKAAEDSNLISGFDVAEGSDKVAEDEFDPIPVLITKNPQGGHSRNSSGSSESSLPNLARSLLLVDQLIDL
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.