Multiple Sequence Alignment:
MAP4 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470       480       490       500       510       520       530       540       550       560       570       580       590       600       610       620       630       640       650       660       670       680       690       700       710       720       730       740       750       760       770       780       790       800       810       820       830       840       850       860       870       880       890       900       910       920       930       940       950       960       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680      1690      1700      1710      1720      1730      1740      1750      1760      1770      1780      1790      1800      1810      1820      1830      1840      1850      1860      1870      1880      1890      1900      1910      1920      1930      1940      1950      1960      1970      1980      1990      2000      2010      2020      2030      2040      2050      2060      2070      2080      2090      2100      2110      2120      2130      2140      2150      2160      2170      2180      2190      2200      2210      2220      2230      2240      2250      2260      2270      2280      2290      2300      2310      2320      2330      2340    )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    
MAP4 human MADLsLAdALtEPsPDIEGEIKRDFIAtLEAEAFDDVVGEtVGKtDyIPLLDVDEktGNsESKKKPCsETsQIED-----------------TPSSKPTLLANGGHGVEGsDttGsPtEFLEEKMAyQEyPNsQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNt----AVVPQGWSVEALNsPHsEsFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMAsEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSkEtEMALAkDMALATkTEVALAkDMEsPtKLDVtLAKDMQPsMESDMALVKDMELPTEkEVALVkDVRWPtEtDVssAkNVVLPTEtEVAPAkDVTLLkEtERAsPIkMDLAPskDMGPPKENKKEtERAsPIkMDLAPskDMGPPkENKIVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEKVALssEtEVALARDMtLPPETNVILTKDkALPLEAEVAPVkDMAQLPEtEIAPAkDVAPstVkEVGLLKDMsPLsEtEMALGKDVtPPPEtEVVLIKNVCLPPEMEVALTEDQVPALKTE------APLAkDGVLtLANNVtPAkDVPPLsEtEAtPVPIKDMEIAQTQKGISEDSHLEsLQDVGQSAAPtFMIsPEtVTGTGkkCsLPAEEDsVLEkLGERKPCNSQPSELSSET-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SGIARPEEGRPVVSGTGNDIttPPNKELPPsPEKKTkPLAtTQPAKtsTSKAktQPtsLPkQPAPtTIGGLNKKPMsLAsGLVPAAPPKRPAVA--SARPsILPsKDVKPKPIADAKAPEkRAsPsKPAsAPAsRSGSKstQtVAKTTTAAAVAstGPssRsPstLLPKKPTAIkTEGKPAEVkKMTAksVPADLsRPKsTsTSsMKktTtLsGtAPAAGVVPSRVKAtPMPsRPsttPFIDKKPtSAkPssTtPRLSRLAtNtsAPDLkNVRskVGstENIkHQPGGGRAkVEKKtEAAAtTRKPESNAVTKtAGPIAsAQkQPAGkVQIVskkVsysHIQskCGskDNIkHVPGGGNVQIQNkKVDISkVsskCGskANIKHKPGGGDVKIEsQkLNFkEKAQAkVGsLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQtLDsQIQEtsI-----
MAP4 iso2 human MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSETSQIED-----------------TPSSKPTLLANGGHGVEGSDTTGSPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMASEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRWPTETDVSSAKNVVLPTETEVAPAKDVTLLKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKIVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEKVALSSETEVALARDMTLPPETNVILTKDKALPLEAEVAPVKDMAQLPETEIAPAKDVAPSTVKEVGLLKDMSPLSETEMALGKDVTPPPETEVVLIKNVCLPPEMEVALTEDQVPALKTE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAVA--SARPSILPSKDVKPKPIADAKAPEKRASPSKPASAPASRSGSKSTQTVAKTTTAAAVASTGPSSRSPSTLLPKKPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSVPADLSRPKSTSTSSMKKTTTLSGTAPAAGVVPSRVKATPMPSRPSTTPFIDKKPTSAKPSSTTPRLSRLATNTSAPDLKNVRSKVGSTENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAATTRKPESNAVTKTAGPIASAQKQPAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQTLDSQIQETSI-----
MAP4 iso4 human -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METTGDQGIEGMAYMDENRNITF----TCPRt--PSELINKS-SPLEVL--GSAACEKLPtPtPQVVKEGDSFPDTLAKNGQEIAPAQISKSLMVDNYTKDGVPGQERPKGPSAVVPSTSTGGVALPITTAIETVNIHGDHSLKNKAELADSMKNEAGID-EGHVIGESESVHSGASKHSVEKVTELAKGHLLPGVPVEDQSLPGEARALEGYADRGNFPAHPVNEEKETKEGSVAVQIPDLLEDKAQKLsFCEDQNAQDRNsKGsDSLNKKVDLtLLsPKsENDKLKEISLACKITELESVSLPtPEIQSDFLHSKVEAPPSEVADTLVIMTASKGVRLPEPKDKILEtPQKMtEKSESKTPGEGKKEDK----------------SRMAEPMKGYMRPTKSRGLtPLLPKSTIQEQERHKQLKSAGIARPEEGRPVVSGTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAVA--SARPSILPSKDVKPKPIADAKAPEkRASPSKPASAPASRSGSKSTQTVAKTTTAAAVASTGPSSRSPSTLLPKKPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSVPADLSRPKSTSTSSMKKTTTLSGTAPAAGVVPSRVKATPMPSRPSTTPFIDKKPTSAKPSSTTPRLSRLAtNTSAPDLKNVRSK---------------AKVEKKTEAAATTRKPESNAVTKTAGPIASAQKQPAGKVQIVSkKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQTLDSQIQETSI-----
MAP4 iso5 human MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSETSQIED-----------------TPSSKPTLLANGGHGVEGSDTTGSPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMASEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEPKDKILEtPQKMtEKSESKTPGEGKKEDK----------------SRMAEPMKGYMRPTKSRGLtPLLPKSTIQEQERHKQLKSAGIARPEEGRPVVSGTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAVA--SARPSILPSKDVKPKPIADAKAPEKRASPSKPASAPASRSGSKSTQTVAKTTTAAAVASTGPSSRSPSTLLPKKPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSVPADLSRPKSTSTSSMKKTTTLSGTAPAAGVVPSRVKATPMPSRPSTTPFIDKKPTSAKPSSTTPRLSRLATNTSAPDLKNVRSKVGsTENIKHQPGG---------------------------------------------------------------------GRVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQTLDsQIQETN------
MAP4 iso6 human MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSETSQIED-----------------TPSSKPTLLANGGHGVEGSDTTGSPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMASEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRWPTETDVSSAKNVVLPTETEVAPAKDVTLLKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKIVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEKVALSSETEVALARDMTLPPETNVILTKDKALPLEAEVAPVKDMAQLPETEIAPAKDVAPSTVKEVGLLKDMSPLSETEMALGKDVTPPPETEVVLIKNVCLPPEMEVALTEDQVPALKTE------APLAKDGVLTLANNVTPAKDVPPLSETEATPVPIKDMEIAQTQKGISEDSHLESLQDVGQSAAPTFMISPETVTGTGKKCSLPAEEDSVLEKLGERKPCNSQPSELSSE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TSGIARPEEGRPVVSGTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAVA--SARPSILPSKDVKPKPIADAKAPEKRASPSKPASAPASRSGSKSTQTVAKTTTAAAVASTGPSSRSPSTLLPKKPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSVPADLSRPKSTSTSSMKKTTTLSGTAPAAGVVPSRVKATPMPSRPSTTPFIDKKPTSAKPSSTTPRLSRLATNTSAPDLKNVRSKVGSTENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAATTRKPESNAVTKTAGPIASAQKQPAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGsLDNVGHLPAGGAVKIETYRLTFRANARARTDHGADIVSRPPHFPGGPNSGSRVLGP--------------LSRAVH---------
MAP4 iso8 human MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCsETSQIE----------------------------------------GsPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMASEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRWPTETDVSSAKNVVLPTETEVAPAKDVTLLKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKIVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEKVALSSETEVALARDMTLPPETNVILTKDKALPLEAEVAPVKDMAQLPETEIAPAKDVAPSTVKEVGLLKDMSPLSETEMALGKDVTPPPETEVVLIKNVCLPPEMEVALTEDQVPALKTE------APLAKDGVLTLANNVTPAKDVPPLSETEATPVPIKDMEIAQTQKGISEDSRLESLQDVGQSAAPTFMISPETVTGTGKKCSLPAEEDSVLEKLGERKPCNSQPSELSSETSGIARPEEGRP-----VVSGTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATT---------------------------------------------------------------------QPAKT--STSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMSL------ASGLVLA-------------AVTFFLFCP-FIFF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAP4 iso9 human MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSETSQIEDLPLPPHPASLSFHLPLDTPSSKPTLLANGGHGVEGSDTTGSPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMASEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRWPTETDVSSAKNVVLPTETEVAPAKDVTLLKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKIVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEKVALSSETEVALARDMTLPPETNVILTKDKALPLEAEVAPVKDMAQLPETEIAPAKDVAPSTVKEVGLLKDMSPLSETEMALGKDVTPPPETEVVLIKNVCLPPEMEVALTEDQVPALKTE------APLAKDGVLTLANNVTPAKDVPPLSETEATPVPIKDMEIAQTQKGISEDSHLESLQDVGQSAAPTFMISPETVTGTGKKCSLPAEEDSVLEKLGERKPCNSQPSELSSETSANFMYCGTPPTQAKQVCRPSDRRSTRPKPARVPPELLGGsPPWKTLDHRLGHCSLSESGWVSGSSSCGGPGNQRKsIHVDSLEPQRDLGREAWDIESTPIMMKKKKKKPKQKRYSQPRAGGPsDDDNADKPKGHPFAADTQKSGVLPSQPTTMGTEYGLVSGENLKRECLVNSSAARLVAENFVSESLRIPLYPSEEAPKTAISSQSKLRVEEESKSNKSVLQNQDKKLLKQHEYKPQPAPHLKtPVDKSQsVGPLNLKGPLAEVSAYNVETPLDIRLKEGCsPFLDQEVMGVVSKPTAA--KEIPNLVPTLIASNPLECNLKEGNNESKMTKLQNVKLKEFPEGAEEDKELKKEAFPNERQEISIFTSEQLQGQVLVQVPGVENEPFKRMAGDGKSRKGRGSSGKMRTDSGKVKAKSELPFLLDSQKDGRAVLIPSEPVSKTEGMTTQDKSEELGLNSSKQPGTKADLTEAVVMGEPKEMTQPKVAGTMQALIPLESGSGMTQTSGVSTETGDVVKDMGVNNQSKEGRCPWKDHEAAPWISEKPKKRGNEGKSKKFKNNYSTQPARMERKEEILNPP-FEGKDGDTGSIPHKSKEIGFTFPKMHDSsFSHTPDtPTVEAVDRKGGNFQVNFVELGTLGENKISTVKASTVTEPPAKVTDVSCQEQIQGAGFVPSVVSEENKTDAANRYTAVADKPSKRSNDGKSKKVKNSsPEKHILENKIDATKIHVPMETTGDQGIEGMAYMDENRNITF----TCPRt--PSELINKS-SPLEVL--ESAACEKLPtPtPQVVKEGDSFPDTLAKNGQEIAPAQISKSLMVDNYTKDGVPGQERPKGPSAVVPSTSTGGVALPITTAIETVNIHGDHSLKNKAELADSMKNEAGID-EGHVIGESESVHSGASKHSVEKVTELAKGHLLPGVPVEDQSLPGEARALEGYADRGNFPAHPVNEEKETKEGSVAVQIPDLLEDKAQKLsFCEDQNAQDRNsKGsDSLNKKVDLtLLsPKsENDKLKEISLACKITELESVSLPtPEIQSDFLHSKVEAPPSEVADTLVIMTASKGVRLPEPKDKILEtPQKMtEKSESKTPGEGKKEDK----------------SRMAEPMKGYMRPTKSRGLtPLLPKSTIQEQERHKQLKSAGIARPEEGRPVVSGTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAVA--SARPSILPSKDVKPKPIADAKAPEKRASPSKPASAPASRSGSKSTQTVAKTTTAAAVASTGPSSRSPSTLLPKKPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSVPADLSRPKSTSTSSMKKTTTLSGTAPAAGVVPSRVKATPMPSRPSTTPFIDKKPTSAKPSSTTPRLSRLATNTSAPDLKNVRSKVGSTENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAATTRKPESNAVTKTAGPIASAQKQPAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQTLDSQIQETSI-----
MAP4 mouse MADLsLVDALTEPPPEIEGEIKRDFMAALEAEPYDDIVGETVEKTEFIPLLDGDEKTGNSESKKKPCLDTSQVEG-----------------IPSSKPTLLANGDHGMEGNNTAGsPTDFLEERVDYPDYQSSQNWPEDASFCFQPQQVLDTDQAEPFNEHRDDGLADLLFVssGPtNAsAFtERDNPsEDsyGMLPCDsFAstAVVsQEWsVGAPNSPCSESCVSPEVtIEtLQPAtELsKAA-EVEs-VKEQLPAKALEtMAE-QttDVVH------SPstDttPGPDTEAALAKDIEEITKPDVILANVTQPSTESDMFLAQDMELLTGTEAAHANNIILPTEPDESSTKDVAPPMEEEIVPGNDttsPKEtETtLPIKMDLAPPEDVLLTKE------------------------TE--LAPAKGMVsLSEIEEALAKNDESSAEIPVAQETV-VSETEVVLATEVVLPSDPITTLtKDVTLPLEAERPLVTDMtPsLEtEMTLGKETAPPTETNLGMAKDMsPLPESEVtLGKDVVILPETKVAEFNNVtPLsEEEVtsVKDMsPsAEtEAPLAKNADLHSGTELIVDNSMAPASDLALPLETKVATVPIKDKGTVQTEEKPREDSQLAsMQHKGQSTVPPCtAsPEPVKAAEQMSTLPIDAPsPLENLEQKETPGSQPSEP--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSGVSRQEEAKAAVGVTGNDIttPPNKEPPPsPEKKAKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTSGGLNKKPMsLAsGSVPAAPHKRPAAATATARPsTLPARDVKPKPITEAKVAEKRtsPsKPssAPALKPGPKTtPtVsKAtsPstLVSTGPssRsPAttLPKRPTSIKTEGKPADVKRMTAKSAsADLSRSKTTSAssVKRNttPtGAAPPAGMTSTRVKPMsAPSRsSGALsVDKKPTSTKPsSSAPRVsRLAttVsAPDLkSVRsKVGstENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAttAGKPEPNAVtKAAGsIASAQKPPAGKVQIVSKKVsYSHIQSKCGsKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDIskVSsKCGsKANIkHkPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGsLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEALPCPGPPAGEEPVI-PEAAPDAGAPTSASGLSGHTTLSGGGDQREPQTLDSQIQETsI-----
MAP4 iso3 mouse MADLSLVDALTEPPPEIEGEIKRDFMAALEAEPYDDIVGETVEKTEFIPLLDGDEKTGNSESKKKPCLDTSQVEG-----------------IPSSKPTLLANGDHGMEGNNTAGSPTDFLEERVDYPDYQSSQNWPEDASFCFQPQQVLDTDQAEPFNEHRDDGLADLLFVSSGPTNASAFTERDNPSEDSYGMLPCDSFASTAVVSQEWSVGAPNSPCSESCVSPEVTIETLQPATELSKAA-EVES-VKEQLPAKALETMAE-QTTDVVH------SPSTDTTPGPDTEAALAKDIEEITKPDVILANVTQPSTESDMFLAQDMELLTGTEAAHANNIILPTEPDESSTKDVAPPMEEEIVPGNDTTSPKETETTLPIKMDLAPPEDVLLTKE------------------------TE--LAPAKGMVSLSEIEEALAKNDESSAEIPVAQETV-VSETEVVLATEVVLPSDPITTLTKDVTLPLEAERPLVTDMTPSLETEMTLGKETAPPTETNLGMAKDMSPLPESEVTLGKDVVILPETKVAEFNNVTPLSEEEVTSVKDMSPSAETEAPLAKNADLHSGTELIVDNSMAPASDLALPLETKVATVPIKDKGTVQTEEKPREDSQLASMQHKGQSTVPPCTASPEPVKAAEQMSTLPIDAPSPLENLEQKETPGSQPSEP--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSGVSRQEEAKAAVGVTGNDITTPPNKEPPPSPEKKAKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTSGGLNKKPMSLASGSVPAAPHKRPAAATATARPSTLPARDVKPKPITEAKVAEKRTSPSKPSSAPALKPGPKTTPTVSKATSPSTLVSTGPSSRSPATTLPKRPTSIKTEGKPADVKRMTAKSASADLSRSKTTSASSVKRNTTPTGAAPPAGMTSTRVKPMSAPSRSSGALSVDKKPTSTKPSSSAPRVSRLATTVSAPDLKSVRSKVGSTENIKHQPGGGR--------------------------------------VQIVsKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEALPCPGPPAGEEPVI-PEAAPDAGAPTSASGLSGHTTLSGGGDQREPQTLDSQIQETN------
MAP4 iso4 mouse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MMSLPEKQPAALTAALAAEDEQLSKGNPPECGMDSR------------------------KEIGQDGFEWQRT--------------------------------------------------------------------------------------EGKLNEIGLNVSMDGQLKDRLVKNSsFLEQNKL--GFFEGKLDKELSIEKPNKAYQETSGHLESGYVI----------SGTCQPSEGN------------------------L------VHQKAAEFHPGLTEGKDKAATVQGKVAGKSGLEIKSQPDLNFPGAADTLTQHGEEQETSAWNANFYSVTQSPQA-----------ATPGK----------EKNGLVSSCSV-----------TGVMSD--------NSGQLNNKSPLLVAI-THPDPTSEHLPTTS---PPITMVEFTQENLNAGQDKELEKLRSSEEGPMLDQVPQQKKAIRRALsECyHLsVP--PAVNLVDKYPELPARE-----------------------------ELPSDLLPPTSSP-MPSPMPRKLGV------PAMRRSMTVAEDQSASCRLS-AGEL-------------------ASLSASQ---------------------------VPTALT------------F-EEPVAKEREEQIHFSNDSNSSGKKELG-------------------------------------------IAGLYLHSKLEQIPEG------------------------------------SHKGKGQKNTGETRVDSCPFICLGGEKQLMALAGKKEIEVTATQS----IPSLL------LEETPRDGVSRQEEAKAAVGVTGNDITTPPNKEPPPSPEKKAKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTSGGLNKKPMSLASGSVPAAPHKRPAAATATARPSTLPARDVKPKPITEAKVAEKRTSPSKPSSAPALKPGPKTTPTVSKATSPSTLVSTGPSSRSPATTLPKRPTSIKTEGKPADVKRMTAKSASADLSRSKTTSASSVKRNTTPTGAAPPAGMTSTRVKPMSAPSRSSGALSVDKKPTSTKPSSSAPRVSRLATtVSAPDLKSVRSKVGSTENIKHQPGGG---------------------------------------------------------------------RVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEALPCPGPPAGEEPVI-PEAAPDAGAPTSASGLSGHTTLSGGGDQREPQTLDSQIQETN------
MAP4 iso6 mouse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XPVKAAEQMSTLPIDAPSPLENLEQKETPGSQPSEPCS---------GFPSSQGKHVCRPNDRRSARSKPARVPPELLEGSPPWKIIDPKLGPCPFSELGWVSGSSSGGEHGNQRKVID-DEFLPQRGHGREARDMESMPMMMKKKKKKPKQKRYPQSRAGGPWDDDNAEER---HVAHGPLKSGVGPSQPTTVGTECGFVSRAVWKRDCAESPGVTSC----------------PEQPPEIVVKAQLKQRVEDDHRDKSLLSGNQDKNLLQQEEERAPATSHLKSSVGTGRAVsPSSLKGTPGDSTAHKV-----TALQGGCSPLLAQDIMNKVPKPTTEEV--LP---SLTSADHPLEDGLKAESGGSRAAAL------QVPHAVGAVKELRPDTTPEQRQGTSLLASKELKDQELIQAPGPESELFKKMTVDSKSRKGRGP-GKVRAGSGKSGAKAEVPVLLTSDKEGKAVPSPSEPVPESGVVSIKDPRRGLCLESSKQPGAITDLTEAVLR-VAEEVADGGVGGILQPLIPLESGSSLTQTLNARTERRAEVKNMGTSNQSKEGKCPWMDHESTPWVSEKTKKRGNEGRNKKFKNNYPVQPSRVEGRKEIAsPPCVEK-LSDDGNVAHKNSELGQGSPKIHAPLFSHISGIATEEGADLKSKKDESNSIQLGDLAGNKRN---SAVTTEPAAKVADLSSTGPIQGAGFVPsVGtEENKTCVAKGQAAVPRKPNKRSNDGKCKRVQSSFPEIK--------TDITNPTKATGDCRIEGMGYVDENRNITFTSGRS------PSGLMGKS---ISLEAVGSAGCEMLPCPIPQVGKEDNSFPDNSRKSEQENNN---FKLFPQDTCSKDGVPGQERPKAPPAAMPSTSTEGVTGTSTEAQEKFSSLGDHSLKNKGGLADCRENGVGITPERHAVGEPVSEQHWSSEHSAQHATEPTKGHLRPAVFTESQSLPEEVRVLDTHADSGDLPVSLMKEEKRTEKDSAPVRNPDPLRQKMEKFSLsDDQNER--DSKDPESLDKKVDITLLPPENEKDKLKEASLSCEVTKLECIATSATGLESDILCDSVEGGSKV------VVTA-----YKDPQVPEVEAPQKMTGTSELKVLGERKKEDK----------------GRMAEPMKGYMRPTKSRGLTPDLPKSASQERERSKMFKSSGVSRQEEAKAAVGVTGNDITTPPNKEPPPSPEKKAKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTSGGLNKKPMSLASGSVPAAPHKRPAAATATARPSTLPARDVKPKPITEAKVAEKRTSPSKPSSAPALKPGPKTTPTVSKATSPSTLVSTGPSSRSPATTLPKRPTSIKTEGKPADVKRMTAKSASADLSRSKTTSASSVKRNTTPTGAAPPAGMTSTRVKPMSAPSRSSGALSVDKKPTSTKPSSSAPRVSRLATTVsAPDLKSVRSK---------------AKVEKKTEAATTAGKPEPNAVTKAAGSIASAQKPPAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAP4 rat MADLsLVDALTEPPPEIEGEIKRDFMAALEAEPYDDIVGETVEKTEFIPLLDGDEKSGNSESKRKPCVDTSQVED-----------------IPSSKPTLLANGDHGVEGNNTTGSPTDFLVENVDYEDYQNSQSWPEDASFCFQPQQVLDTNQADPFNVHHDDGLADLLFVSSGPTNASAFIEENNPLEDSYGVLPCDSFAPTAVVSQEWSVGAPDSPHSEPCVSPEVTIETAQPATELSKAV-DLES-VkEQLPAKALEMMAG-QTTDAVPSKEsEGSPDTDAAPGPDTDVTLTKDIEESSSPDVISANVTQPFTESDMFLTQEMELLIGTEAAQVKDTMSSVEPDISSAKNTAPPTEEETVPGkDMTFPKEAETALPIEMDLAPPEDVALPKE------------------------TELELAPAAGTAPLSETEVALAKDEEPSTGIPAAQEML-LSS-----ETEVVLPSDSIMTLTKEVTVPLEAAGPLVSDMTAILETEMTLGGGTATPTETKLGKVKDMAPLPESEVALGKDVVTLPETKVTEFNNVtPLsEEEVAsIKDVsPsPETE--TAKNADLHSGTELTLDNSMTPPSDPALPLETKVATVQIKDKETVQTQEELSEDSQLESVQLEGQSAVPPCTISPEPVKAADQKSTLPVDEGsPLEkLEQKETSGSQPPEL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSGVSRQEEGkAAVGLTGNDIAtPPNKELPPsPEkKAKPLATTQPAKTSTSKAKIQPTSLPKQPAPTTSGGLNKKPMSLASGSVPAAPHKRPAAATATARPSTLPARDLKPkPITETKVAEKRTsPSKPSSAPALRPGPKTTPtIsKATsPsTLVSTGsSSRsPsTTLPKRPTTTKTEGkPADVkRMTAKSATADLSRSKTTSASSVKRNttPTGAtPPAGMASTRVKPMSAPCRSSVALSVDKKPTSTkPSSSAPRVSRLAtTVsAPDLkSVRSKVGsTENMKHQPG---------------------------------------------------------------------GGRVQIQNkKVDISkVSSKCGSKANIKHKPGGGDVkIESQKLNFkEKAQAKVGsLDNVGHLPAGGTVKTEGGGSEAPPCPGPPAGEEPAI-PEAAPDAGAPTSASGLSGHTTLSGGGDQREPQTLDSQIQETsI-----
MAP4 cow MADLSLADALTEPSPEIEEEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGSSESKKKPCSDTSQVEG-----------------TPSSQAAVLANGDHGIERNDVTGFPSEFLEEKMAYQGYQNSQNWPENTNFCFEPEHMVNPIQTDPFKMHHDDGLEDSLFFPSGTTNTSVFVEQNDPLKDTYGMLPCDTFAPAAVVPQGWSAEAPNLAHLESFTSPEAVPQPLQPTAEPAEKV-EMASGEER---AEALEMMMKLQAADMAPSREAEMVLAKDVVPATETGVALAKDMESPTKPDEALVKDVESSIESDMALVKDVVLPVQTEETAVKDAILPTETDVSLDEDLALSTETEVSTAQDILLFKETESIPPVTMDLASAEG--------------------------TVPPTDQEMTPVKVAASLSEIEAPLDEDIVSSTEIRSAKEIGLSSETEVALSREMGLPPETEAILDKDMAAPPETEVI-------------VPVKDMAPSPGIETTLAKDVAPRQEIEVTLGKDTVSLPATEMALGRNVALPPETEVTLAKDVAQPPETEVNLANNAAL------------------AKFSEAEVVPVPVKDMETAQTQEATSEDSQLKSLQDEGQSAV-PLMTSPEAVVAMGQKHSLPTDEDSVLEELEQKKPS-SQTSELPSET-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SGVAKPEEGPPTGSVSGNDITAPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQTAPTTLGGSNKKPMSLASGSVPAAPPKRPAAA--TSRPSTLPSKDTKPKPVAEAKIPEKRVSPSKPASAPAVKPGSKSTQAVPKAPATATLAsPGSTSRNLSTPLPKRPTAIKTEGKPAEIKKMATKSAPADLSRPKSTTTSsVKKSTTVPGTAPPAG-APSRARPTATPPRPSGTPPVDKKPTAAKPTSSAPRLGRVAANASAPDLKNVRSKVGSTENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAAPARKPEPNAVTKAAGPIGNAQKPPTGKV-------------------------------QIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGsLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPPCPGPPAGEELAI-PEAAPEAGAPASASGLSGHTTLAGGGDQREAQTLDSQIQETSKWLGLA
MAP4 cat MADLSLADALTDPPPEIEEEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSDTSQVEG-----------------TPSSKATGLANGDHGMEGNDTAGSPTPFLDEKMTFQGYQNIQNWPENTNFCFKPEQLVNPTQTDPFKMHHDDGLEDLLFLPSGTTNVSAFTEQNDPLQDSYGLFPCDTFAPANVVPQGWPVEAPNSPHPESFISPMAVTQPLQPTAEPAEEV-EVKKGAEERAPTEALEIMMGLKADDMAPSRETEMSPAKDMAPATETEVALAKDMEPSIKSDVTLAKNMESSMESDMVLVKDMVLPKETEEAPVKDAVLSTETDVSLAKDMVLPTDTEVAPAKDAIPFKETERAPPIKMDLSPDEG--------------------------MVAPTDRQMTPAKGVESLSDIEMALAKDVVSPTEISSAKEAALSSETEVALTGDMALPPETKIFLTKDEALPPEMEVAPVKDMAPHPDTEKAPVKDMAPsPETEVPLGKDVLLPQETDVALGKDLASPVETEMALGKNVAMPPETEVTLIKNVPQPPETEIALAKDMALPPGTQVTLANNVSPAKDVAPPSETEVAAVPAKDMEIAQTQEEVCEEAQLKSLRDEGPSAASTFIISPEPVTAVGQKYNVPTDEDSVLEKQDQKKPVSSQPSELSSES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SGISKPEEGRPAGSVTGNDITAPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTPLPEQPAPATFGGSNKKPMSLAAGLVPAAPPKRPAAT--TARPSTLPSKDAKPKPVAEAKVPEKRASPSKPASAPALRPGAKSTQTVPKATAAATPASAGPSSRSPPTPVPKRPTTIKTEGKPADMKKTATKSAPADLSRPKSTSTTSVKKNTTVPGAAPAAGVAPGRAKPTPTPPRPSGTPSSDKKPTSAKPGSSAPKPSRLSTNASTPDLKNVRSKVGsTENIKHQPGGGRAKIEKKTEAAATARKPEPNAVTKTAGPIASAQKPPAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSRDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGsLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPPCPGPPAGEELAS-PEAAPEAGAPTSASGLSGHPTLAGGGDQREAQTLDSQIQETSI-----
  :::::::::::::.:.:::::::::.:::::::.::.:::::.::..:::::.::::::::::::::..:::.:.                 .:::.::.::::.::.:.....::::.::.:...:..:.:::::::::.:::.:.:..:..:::::...:::.::::.:.:::.:..:.:...:.::.::::..::....  :::.:.:::.:.::::.::..::::..:..::::.....:.:.:....:..::.:::.::...:::.::..........:...:..:.::::::.:...:.::.::...:::.::::.::.::::....:.:.:::.....:.:.:...........:.....:....::::...:..:::.........................................:.:....::..:..........:.:..:......:...........::......:.:....:.:.:.....................:..........::.....:....::::.....::......::....:.::...........::   .  ......................................................................:.:.........:....:.::.........::..:....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .   .                     .. . .     ..        .              .:::::::::.::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::.::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::..::::::::::.::::::::::::.::..:::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::........................................:...........................::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::: .::::.::::::::::.::.:::::::::::::::::::::..     
Consensus MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSETSQIED-----------------TPSSKPTLLANGDHGVEGNDTTGSPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELA-EIEMASEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRLPTETDVSSAKNVVLPTETEVAPAKDVTLLKETERASPIKMDLAPSED---PKE-----------------------PKE--IVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEEVALSSETEVALARDMTLPPETNVILTKDKALPLEAEVAPVKDMAQLPETEIAPAKDVAPSTVKEVGLLKDMSPLSETEMALGKDVTPPPETEVVLIKNVCLPPEMEVALTEDQVPALETE------A-L-----LTL-N---PA-D-AP-SETEV-PVPIKDMEIAQTQE--SEDSQLESLQD-GQSAAPTFMISPEPVTAAGQKCSLPADEDSVLEKLEQKKPC-SQPSEL-S-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SGIARPEEGRPAVSVTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAAA--TARPSTLPSKDVKPKPIAEAKAPEKRASPSKPASAPALRPGSKSTQTVAKATTAATLASTGPSSRSPSTLLPKRPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSAPADLSRPKSTSTSSVKKNTTLSGTAPAAGVVPSRVKPTPMPSRPSGTPFIDKKPTSAKPSSSAPRLSRLATNTSAPDLKNVRSKVGSTENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAATTRKPESNAVTKTAGPIASAQKQPAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPPCPGPPAGEEPAI-PEAAPEAGAPTSASGLSGHPTLSGGGDQREAQTLDSQIQETSI-----
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.