Multiple Sequence Alignment:
MAP4 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470       480       490       500       510       520       530       540       550       560       570       580       590       600       610       620       630       640       650       660       670       680       690       700       710       720       730       740       750       760       770       780       790       800       810       820       830       840       850       860       870       880       890       900       910       920       930       940       950       960       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680      1690      1700      1710      1720      1730      1740      1750      1760      1770      1780      1790      1800      1810      1820      1830      1840      1850      1860      1870      1880      1890      1900      1910      1920      1930      1940      1950      1960      1970      1980      1990      2000      2010      2020      2030      2040      2050      2060      2070      2080      2090      2100      2110      2120      2130      2140      2150      2160      2170      2180      2190      2200      2210      2220      2230      2240      2250      2260      2270      2280      2290      2300      2310      2320      2330      2340      2350     )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     
MAP4 human MADLsLAdALtEPsPDIEGEIKRDFIAtLEAEAFDDVVGEtVGKtDyIPLLDVDEktGNsESKKKPCsETsQIED-----------------TPSSKPTLLANGGHGVEGsDttGsPtEFLEEKMAyQEyPNsQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNt----AVVPQGWSVEALNsPHsEsFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMAsEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSkEtEMALAkDMALATkTEVALAkDMEsPtKLDVtLAKDMQPsMESDMALVKDMELPTEkEVALVkDVRWPtEtDVssAkNVVLPTEtEVAPAkDVTLLkEtERAsPIkMDLAPskDMGPPKENKKEtERAsPIkMDLAPskDMGPPkENKIVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEKVALssEtEVALARDMtLPPETNVILTKDkALPLEAEV-APVkDMAQLPEtEIAPAKDVAPstVkEVGLLKDMsPLsE--------------TEMALGKDVtPPPEtEVVLIKNVCLPPEMEVALTEDQVPALKTEA----PLAKDGVLtLANNVtPAKDVPPLsEtEAtPVPIKDMEIAQTQKGISEDSHLEsLQDVGQSAAPtFMIsPEtVTGTGkkCsLPAEEDsVLEkLGERKPCNSQPSELSSET---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SGIARPEEGRPVVSGTGNDIttPPNKELPPsPEKKTkPLAtTQPAKtsTSKAktQPtsLPkQPAPtTIGGLNKKPMsLAsGLVPAAPPKRPAVA--SARPsILPsKDVKPKPIADAKAPEkRAsPsKPAsAPAsRSGSKstQtVAKTTTAAAVAstGPssRsPstLLPKKPTAIkTEGKPAEVkKMTAksVPADLsRPKsTsTSsMKktTtLsGtAPAAGVVPSRVKAtPMPsRPsttPFIDKKPtSAkPssTtPRLSRLAtNtsAPDLkNVRskVGstENIkHQPGGGRAkVEKKtEAAAtTRKPESNAVTKtAGPIAsAQkQPAGkVQIVskkVsysHIQskCGskDNIkHVPGGGNVQIQNkKVDISkVsskCGskANIKHKPGGGDVKIEsQkLNFkEKAQAkVGsLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQtLDsQIQEtsI-----
MAP4 iso2 human MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSETSQIED-----------------TPSSKPTLLANGGHGVEGSDTTGSPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMASEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRWPTETDVSSAKNVVLPTETEVAPAKDVTLLKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKIVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEKVALSSETEVALARDMTLPPETNVILTKDKALPLEAEV-APVKDMAQLPETEIAPAKDVAPSTVKEVGLLKDMSPLSE--------------TEMALGKDVTPPPETEVVLIKNVCLPPEMEVALTEDQVPALKTE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAVA--SARPSILPSKDVKPKPIADAKAPEKRASPSKPASAPASRSGSKSTQTVAKTTTAAAVASTGPSSRSPSTLLPKKPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSVPADLSRPKSTSTSSMKKTTTLSGTAPAAGVVPSRVKATPMPSRPSTTPFIDKKPTSAKPSSTTPRLSRLATNTSAPDLKNVRSKVGSTENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAATTRKPESNAVTKTAGPIASAQKQPAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQTLDSQIQETSI-----
MAP4 iso4 human --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METTGDQGIEGMAYMDENRNITF----TCPRt--PSELINKS-SPLEVL--GSAACEKLPtPtPQVVKEGDSFPDTLAKNGQEIAPAQISKSLMVDNYTKDGVPGQERPKGPSAVVPSTSTGGVALPITTAIETVNIHGDHSLKNKAELADSMKNEAGID-EGHVIGESESVHSGASKHSVEKVTELAKGHLLPGVPVEDQSLPGEARALEGYADRGNFPAHPVNEEKETKEGSVAVQIPDL-------LEDKAQKLsFCEDQNAQDRNsKGsDSLNKKVDLtLLsPKsENDKLKEISLACKITELESVSLPtPEIQSDFLHSKVEAPPSEVADTLVIMTASKGVRLPEPKDKILEtPQKMtEKSESKTPGEGKKEDKSRMAEPMKGYMRPTKSRGLtPLLPKSTIQ-------EQERHKQLKSAGIARPEEGRPVVSGTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAVA--SARPSILPSKDVKPKPIADAKAPEkRASPSKPASAPASRSGSKSTQTVAKTTTAAAVASTGPSSRSPSTLLPKKPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSVPADLSRPKSTSTSSMKKTTTLSGTAPAAGVVPSRVKATPMPSRPSTTPFIDKKPTSAKPSSTTPRLSRLAtNTSAPDLKNVRSK---------------AKVEKKTEAAATTRKPESNAVTKTAGPIASAQKQPAGKVQIVSkKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQTLDSQIQETSI-----
MAP4 iso5 human MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSETSQIED-----------------TPSSKPTLLANGGHGVEGSDTTGSPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMASEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEPKDKILEtPQKMtEKSESKTPGEGKKEDKSRMAEPMKGYMRPTKSRGLtPLLPKSTIQ-------EQERHKQLKSAGIARPEEGRPVVSGTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAVA--SARPSILPSKDVKPKPIADAKAPEKRASPSKPASAPASRSGSKSTQTVAKTTTAAAVASTGPSSRSPSTLLPKKPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSVPADLSRPKSTSTSSMKKTTTLSGTAPAAGVVPSRVKATPMPSRPSTTPFIDKKPTSAKPSSTTPRLSRLATNTSAPDLKNVRSKVGsTENIKHQPGG---------------------------------------------------------------------GRVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQTLDsQIQETN------
MAP4 iso6 human MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSETSQIED-----------------TPSSKPTLLANGGHGVEGSDTTGSPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMASEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRWPTETDVSSAKNVVLPTETEVAPAKDVTLLKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKIVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEKVALSSETEVALARDMTLPPETNVILTKDKALPLEAEV-APVKDMAQLPETEIAPAKDVAPSTVKEVGLLKDMSPLSE--------------TEMALGKDVTPPPETEVVLIKNVCLPPEMEVALTEDQVPALKTEA----PLAKDGVLTLANNVTPAKDVPPLSETEATPVPIKDMEIAQTQKGISEDSHLESLQDVGQSAAPTFMISPETVTGTGKKCSLPAEEDSVLEKLGERKPCNSQPSELSSET---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SGIARPEEGRPVVSGTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAVA--SARPSILPSKDVKPKPIADAKAPEKRASPSKPASAPASRSGSKSTQTVAKTTTAAAVASTGPSSRSPSTLLPKKPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSVPADLSRPKSTSTSSMKKTTTLSGTAPAAGVVPSRVKATPMPSRPSTTPFIDKKPTSAKPSSTTPRLSRLATNTSAPDLKNVRSKVGSTENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAATTRKPESNAVTKTAGPIASAQKQPAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGsLDNVGHLPAGGAVKIETYRLTFRANARARTDHGADIVSRPPHFPGGPNSGSRVLGP--------------LSRAVH---------
MAP4 iso8 human MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCsETSQIE----------------------------------------GsPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMASEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRWPTETDVSSAKNVVLPTETEVAPAKDVTLLKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKIVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEKVALSSETEVALARDMTLPPETNVILTKDKALPLEAEV-APVKDMAQLPETEIAPAKDVAPSTVKEVGLLKDMSPLSE--------------TEMALGKDVTPPPETEVVLIKNVCLPPEMEVALTEDQVPALKTEA----PLAKDGVLTLANNVTPAKDVPPLSETEATPVPIKDMEIAQTQKGISEDSRLESLQDVGQSAAPTFMISPETVTGTGKKCSLPAEEDSVLEKLGERKPCNSQPSELSSETSGIARPEEGRP-----VVSGTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATT---------------------------------------------------------------------QPAKT--STSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMS------LASGLVLAAVTF-------FLFCPFI-------FF----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAP4 iso9 human MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSETSQIEDLPLPPHPASLSFHLPLDTPSSKPTLLANGGHGVEGSDTTGSPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELAKEIEMASEERPPAQALEIMMGLKTTDMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRWPTETDVSSAKNVVLPTETEVAPAKDVTLLKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKKETERASPIKMDLAPSKDMGPPKENKIVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEKVALSSETEVALARDMTLPPETNVILTKDKALPLEAEV-APVKDMAQLPETEIAPAKDVAPSTVKEVGLLKDMSPLSE--------------TEMALGKDVTPPPETEVVLIKNVCLPPEMEVALTEDQVPALKTEA----PLAKDGVLTLANNVTPAKDVPPLSETEATPVPIKDMEIAQTQKGISEDSHLESLQDVGQSAAPTFMISPETVTGTGKKCSLPAEEDSVLEKLGERKPCNSQPSELSSETSANFMYCGTPPTQAKQVCRPSDRRSTRPKPARVPPELLGGsPPWKTLDHRLGHCSLSESGWVSGSSSCGGPGNQRKsIHVDSLEPQRDLGREAWDIESTPIMMKKKKKKPKQKRYSQPRAGGPsDDDNADKPKGHPFAADTQKSGVLPSQPTTMGTEYGLVSGENLKRECLVNSSAARLVAENFVSESLRIPLYPSEEAPKTAISSQSKLRVEEESKSNKSVLQNQDKKLLKQHEYKPQPAPHLKtPVDKSQsVGPLNLKGPLAEVSAYNVETPLDIRLKEGCsPFLDQEVMGVVSKPTAA--KEIPNLVPTLIASNPLECNLKEGNNESKMTKLQNVKLKEFPEGAEEDKELKKEAFPNERQEISIFTSEQLQGQVLVQVPGVENEPFKRMAGDGKSRKGRGSSGKMRTDSGKVKAKSELPFLLDSQKDGRAVLIPSEPVSKTEGMTTQDKSEELGLNSSKQPGTKADLTEAVVMGEPKEMTQPKVAGTMQALIPLESGSGMTQTSGVSTETGDVVKDMGVNNQSKEGRCPWKDHEAAPWISEKPKKRGNEGKSKKFKNNYSTQPARMERKEEILNPP-FEGKDGDTGSIPHKSKEIGFTFPKMHDSsFSHTPDtPTVEAVDRKGGNFQVNFVELGTLGENKISTVKASTVTEPPAKVTDVSCQEQIQGAGFVPSVVSEENKTDAANRYTAVADKPSKRSNDGKSKKVKNSsPEKHILENKIDATKIHVPMETTGDQGIEGMAYMDENRNITF----TCPRt--PSELINKS-SPLEVL--ESAACEKLPtPtPQVVKEGDSFPDTLAKNGQEIAPAQISKSLMVDNYTKDGVPGQERPKGPSAVVPSTSTGGVALPITTAIETVNIHGDHSLKNKAELADSMKNEAGID-EGHVIGESESVHSGASKHSVEKVTELAKGHLLPGVPVEDQSLPGEARALEGYADRGNFPAHPVNEEKETKEGSVAVQIPDL-------LEDKAQKLsFCEDQNAQDRNsKGsDSLNKKVDLtLLsPKsENDKLKEISLACKITELESVSLPtPEIQSDFLHSKVEAPPSEVADTLVIMTASKGVRLPEPKDKILEtPQKMtEKSESKTPGEGKKEDKSRMAEPMKGYMRPTKSRGLtPLLPKSTIQ-------EQERHKQLKSAGIARPEEGRPVVSGTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAVA--SARPSILPSKDVKPKPIADAKAPEKRASPSKPASAPASRSGSKSTQTVAKTTTAAAVASTGPSSRSPSTLLPKKPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSVPADLSRPKSTSTSSMKKTTTLSGTAPAAGVVPSRVKATPMPSRPSTTPFIDKKPTSAKPSSTTPRLSRLATNTSAPDLKNVRSKVGSTENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAATTRKPESNAVTKTAGPIASAQKQPAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQTLDSQIQETSI-----
MAP4 iso10 human ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PSSTTPRLSRLATNTSAPDLKNVRsK-----------------------------------------------------VQIVSKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQTLDSQIQETSI-----
MAP4 mouse MADLsLVDALTEPPPEIEGEIKRDFMAALEAEPYDDIVGETVEKTEFIPLLDGDEKTGNSESKKKPCLDTSQVEGI-----------------PSSKPTLLANGDHGMEGNNTAGsPTDFLEERVDYPDYQSSQNWPEDASFCFQPQQVLDTDQAEPFNEHRDDGLADLLFVssGPtNAsAFtERDNPsEDsyGMLPCDsFAstAVVsQEWsVGAPNSPCSESCVSPEVtIEtLQPAtELsK-AAEVEs-VKEQLPAKALEtMAEQtt-DVV------HsPstDttPGPDTEAALAKDIEEITKPDVILANVTQPSTESDMFLAQDMELLTGTEAAHANNIILPTEPDESSTKDVAPPMEEEIVPGNDttsPKETETtLPIKMDLAPP--------------------------EDVLLTKETELAPAKGMVsLSEIEEALAKNDESSAEIPVAQET-VVSETEVVLATEVVLPSDPITTLtKDVTLPLEAER-PLVTDMtPsLETEMTLGKETAPPTETNLGMAKDMsPLPESEVtLGKDVVI--------------LPETKVAEFNNVtPLsEEEVtsVKDMsPsAEtEA----PLAKNADLH---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SGTE-------------LIVDNSM-----------------------------------------------------APASDLALPLETKVA-----------------------------TVPIKD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KGTVQ--------------------------------T---------------------------------------------------------------------------------------------EEKPRE------------------------------------DSQLAsMQH---------------------------------------------------------------------------KGQSTVP-----------------------------------------------------------------------------------P---------------------------CtAsPEPV----KAAEQ----------------M----------------------------------STLPI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAPsP-------LEN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEQKETPG----------------------------------------------SQPSEPCSGVSRQEEAKAAVGVTGNDIttPPNKEPPPsPEKKAKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTSGGLNKKPMSLASGSVPAAPHKRPAAATATARPsTLPARDVKPKPITEAKVAEKRtsPsKPsSAPALKPGPKTtPtVsKAtsPstLVSTGPssRsPAttLPKRPTSIKTEGKPADVKRMTAKSAsADLSRSKTTSAssVKRNttPtGAAPPAGMTSTRVKPMsAPSRsSGALsVDKKPTSTKPsSSAPRVsRLATtVsAPDLkSVRsKVGstENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAttAGKPEPNAVtKAAGsIASAQKPPAGKVQIVSKKVsYSHIQSKCGsKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDIskVSsKCGsKANIkHkPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGsLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEALPCPGPPAGEEPVI-PEAAPDAGAPTSASGLSGHTTLSGGGDQREPQTLDSQIQETsI-----
MAP4 iso3 mouse MADLSLVDALTEPPPEIEGEIKRDFMAALEAEPYDDIVGETVEKTEFIPLLDGDEKTGNSESKKKPCLDTSQVEGI-----------------PSSKPTLLANGDHGMEGNNTAGSPTDFLEERVDYPDYQSSQNWPEDASFCFQPQQVLDTDQAEPFNEHRDDGLADLLFVSSGPTNASAFTERDNPSEDSYGMLPCDSFASTAVVSQEWSVGAPNSPCSESCVSPEVTIETLQPATELSK-AAEVES-VKEQLPAKALETMAEQTT-DVV------HSPSTDTTPGPDTEAALAKDIEEITKPDVILANVTQPSTESDMFLAQDMELLTGTEAAHANNIILPTEPDESSTKDVAPPMEEEIVPGNDTTSPKETETTLPIKMDLAPP--------------------------EDVLLTKETELAPAKGMVSLSEIEEALAKNDESSAEIPVAQET-VVSETEVVLATEVVLPSDPITTLTKDVTLPLEAER-PLVTDMTPSLETEMTLGKETAPPTETNLGMAKDMSPLPESEVTLGKDVVI--------------LPETKVAEFNNVTPLSEEEVTSVKDMSPSAETEA----PLAKNADLH---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SGTE-------------LIVDNSM-----------------------------------------------------APASDLALPLETKVA-----------------------------TVPIKD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KGTVQ--------------------------------T---------------------------------------------------------------------------------------------EEKPRE------------------------------------DSQLASMQH---------------------------------------------------------------------------KGQSTVP-----------------------------------------------------------------------------------P---------------------------CTASPEPV----KAAEQ----------------M----------------------------------STLPI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAPSP-------LEN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEQKETPG----------------------------------------------SQPSEPCSGVSRQEEAKAAVGVTGNDITTPPNKEPPPSPEKKAKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTSGGLNKKPMSLASGSVPAAPHKRPAAATATARPSTLPARDVKPKPITEAKVAEKRTSPSKPSSAPALKPGPKTTPTVSKATSPSTLVSTGPSSRSPATTLPKRPTSIKTEGKPADVKRMTAKSASADLSRSKTTSASSVKRNTTPTGAAPPAGMTSTRVKPMSAPSRSSGALSVDKKPTSTKPSSSAPRVSRLATTVSAPDLKSVRSKVGSTENIKHQPGGGR--------------------------------------VQIVsKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEALPCPGPPAGEEPVI-PEAAPDAGAPTSASGLSGHTTLSGGGDQREPQTLDSQIQETN------
MAP4 iso4 mouse -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MMSLPEKQPAALTAALAAEDEQLSKGNPPECGMDSR------------------------KEIGQDGFEWQR--------------------------------------------------------------------------------------TEGKLNEIGLNVSMDGQLKDRLVKNSsFLEQNKL--GFFEGKLDKELSIEKPNKAYQETSGHLESGYVI----------SGTCQPSEGN------------------------L------VHQKAAEFHPGLTEGKDKAATVQGKVAGKSGLEIKSQPDLNFPGAADTLTQHGEEQETSAWNANFYSVTQSPQA-----------ATPGK----------EKNGLVSSCSV-----------TGVMSD--------NSGQLNNKSPLLVAI-THPDPTSEHLPTTS---PPITMVEFTQENLNAGQDKELEKLRSSEEGPMLDQVPQQKKAIRRALSECYHLSV--PPAVNLVDKYPELPARE-----------------------------ELPSDLLPPTSSP-MPSPMPRKLGV------PAMRRSMTVAEDQSASCRLS-AGEL-------------------ASL-----------------------------------------------SASQVPTALTFEEPVAKEREEQIHFSNDSNSSGKKEL-------------------------------------------GIAGLYLHSKLEQIPE------------------------------------GSHKGKGQKNTGETRVDS-CPFICLGGEKQLMALAGKKEIEVTATQSIPSLLLEETPRDGVSRQEEAKAAVGVTGNDITTPPNKEPPPSPEKKAKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTSGGLNKKPMSLASGSVPAAPHKRPAAATATARPSTLPARDVKPKPITEAKVAEKRTSPSKPSSAPALKPGPKTTPTVSKATSPSTLVSTGPSSRSPATTLPKRPTSIKTEGKPADVKRMTAKSASADLSRSKTTSASSVKRNTTPTGAAPPAGMTSTRVKPMSAPSRSSGALSVDKKPTSTKPSSSAPRVSRLATtVSAPDLKSVRSKVGSTENIKHQPGG---------------------------------------------------------------------GRVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEALPCPGPPAGEEPVI-PEAAPDAGAPTSASGLSGHTTLSGGGDQREPQTLDSQIQETN------
MAP4 iso6 mouse -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XPVKAAEQMSTLPIDAPSPLENLEQKETPGSQPSEPC---------SGFPSSQGKHVCRPNDRRSARSKPARVPPELLEGSPPWKIIDPKLGPCPFSELGWVSGSSSGGEHGNQRKVID-DEFLPQRGHGREARDMESMPMMMKKKKKKPKQKRYPQSRAGGPWDDDNAEER---HVAHGPLKSGVGPSQPTTVGTECGFVSRAVWKRDCAESPGVTSC----------------PEQPPEIVVKAQLKQRVEDDHRDKSLLSGNQDKNLLQQEEERAPATSHLKSSVGTGRAVSPSSLKGTPGDSTAHKV-----TALQGGCSPLLAQDIMNKVPKPTTEEVL--PSL---TSADHPLEDGLKAESGGSRAAA------LQVPHAVGAVKELRPDTTPEQRQGTSLLASKELKDQELIQAPGPESELFKKMTVDSKSRKGRGP-GKVRAGSGKSGAKAEVPVLLTSDKEGKAVPSPSEPVPESGVVSIKDPRRGLCLESSKQPGAITDLTEAVLR-VAEEVADGGVGGILQPLIPLESGSSLTQTLNARTERRAEVKNMGTSNQSKEGKCPWMDHESTPWVSEKTKKRGNEGRNKKFKNNYPVQPSRVEGRKEIAsPPCVEK-LSDDGNVAHKNSELGQGSPKIHAPLFSHISGIATEEGADLKSKKDESNSIQLGDLAGNKRN---SAVTTEPAAKVADLSSTGPIQGAGFVPsVGtEENKTCVAKGQAAVPRKPNKRSNDGKCKRVQSSFPEIK--------TDITNPTKATGDCRIEGMGYVDENRNITFTSGRS------PSGLMGKS---ISLEAVGSAGCEMLPCPIPQVGKEDNSFPDNSRKSEQENNN---FKLFPQDTCSKDGVPGQERPKAPPAAMPSTSTEGVTGTSTEAQEKFSSLGDHSLKNKGGLADCRENGVGITPERHAVGEPVSEQHWSSEHSAQHATEPTKGHLRPAVFTESQSLPEEVRVLDTHADSGDLPVSLMKEEKRTEKDSAPVRNPDP-------LRQKMEKFSLsDDQ--NERDSKDPESLDKKVDITLLPPENEKDKLKEASLSCEVTKLECIATSATGLESDILCDSVEGGSKV------VVTA-----YKDPQVPEVEAPQKMTGTSELKVLGERKKEDKGRMAEPMKGYMRPTKSRGLTPDLPKSASQ-------ERERSKMFKSSGVSRQEEAKAAVGVTGNDITTPPNKEPPPSPEKKAKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTSGGLNKKPMSLASGSVPAAPHKRPAAATATARPSTLPARDVKPKPITEAKVAEKRTSPSKPSSAPALKPGPKTTPTVSKATSPSTLVSTGPSSRSPATTLPKRPTSIKTEGKPADVKRMTAKSASADLSRSKTTSASSVKRNTTPTGAAPPAGMTSTRVKPMSAPSRSSGALSVDKKPTSTKPSSSAPRVSRLATTVsAPDLKSVRSK---------------AKVEKKTEAATTAGKPEPNAVTKAAGSIASAQKPPAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAP4 rat MADLsLVDALTEPPPEIEGEIKRDFMAALEAEPYDDIVGETVEKTEFIPLLDGDEKSGNSESKRKPCVDTSQVEDI-----------------PSSKPTLLANGDHGVEGNNTTGSPTDFLVENVDYEDYQNSQSWPEDASFCFQPQQVLDTNQADPFNVHHDDGLADLLFVSSGPTNASAFIEENNPLEDSYGVLPCDSFAPTAVVSQEWSVGAPDSPHSEPCVSPEVTIETAQPATELSKAV-DLE-SVkEQLPAKALEMMAGQTT-DAVPSKEsEGSPDTDAAPGPDTDVTLTKDIEESSSPDVISANVTQPFTESDMFLTQEMELLIGTEAAQVKDTMSSVEPDISSAKNTAPPTEEETVPGkDMTFPKEAETALPIEMDLAPPEDVALPKET------------------------ELELAPAAGTAPLSETEVALAKDEEPSTGIPAAQEMLLSSETEVVL------PSDSIMTLTKEVTVPLEAAG-PLVSDMTAILETEMTLGGGTATPTETKLGKVKDMAPLPESEVALGKDVVT--------------LPETKVTEFNNVtPLsEEEVAsIKDVsPsPETETAKNADLHSGTELTLDNSMTPPSDPALPLETKVATVQIKDKETVQTQEELSEDSQLESVQLEGQSAVPPCTISPEPVKAADQKSTLPVDEGsPLEk--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEQ---------------------------------------KE-------TSGSQPPELCSGVSRQEEGkAAVGLTGNDIAtPPNKELPPsPEkKAKPLATTQPAKTSTSKAKIQPTSLPKQPAPTTSGGLNKKPMSLASGSVPAAPHKRPAAATATARPSTLPARDLKPkPITETKVAEKRTsPSKPSSAPALRPGPKTTPtIsKATsPsTLVSTGsSSRsPsTTLPKRPTTTKTEGkPADVkRMTAKSATADLSRSKTTSASSVKRNttPTGAtPPAGMASTRVKPMSAPCRSSVALSVDKKPTSTkPSSSAPRVSRLAtTVsAPDLkSVRSKVGsTENMKHQPGG---------------------------------------------------------------------GRVQIQNkKVDISkVSSKCGSKANIKHKPGGGDVkIESQKLNFkEKAQAKVGsLDNVGHLPAGGTVKTEGGGSEAPPCPGPPAGEEPAI-PEAAPDAGAPTSASGLSGHTTLSGGGDQREPQTLDSQIQETsI-----
MAP4 cow MADLSLADALTEPSPEIEEEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGSSESKKKPCSDTSQVEGT-----------------PSSQAAVLANGDHGIERNDVTGFPSEFLEEKMAYQGYQNSQNWPENTNFCFEPEHMVNPIQTDPFKMHHDDGLEDSLFFPSGTTNTSVFVEQNDPLKDTYGMLPCDTFAPAAVVPQGWSAEAPNLAHLESFTSPEAVPQPLQPTAEPAEKV---EMASG-EERAEALEMMMKLQAADMAPSREAEMVLAKDVVPATETGVALAKDMESPTKPDEALVKDVESSIESDMALVKDVVLPVQTEETAVKDAILPTETDVSLDEDLALSTETEVSTAQDILLFKETESIPPVTMDLASAEG--------------------------TVPPTDQEMTPVKVAASLSEIEAPLDEDIVSSTEIRSAKEIGLSSETEVALSREMGLPPETEAILDKDMAAPPETEVIVPVKDMAPS--------------PGIETTLAKDVAPRQEIEVTLGKDTVSLPATEMALGRNVALPPETEVTLAKDVAQPPETEVNLANNA------------------------------ALAKFSEAEVVPVPVKDMETAQTQEATSEDSQLKSLQDEGQSAVP-LMTSPEAVVAMGQKHSLPTDEDSVLEELEQKKPSSQ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TSELPSETSGVAKPEEGPPTGSVSGNDITAPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQTAPTTLGGSNKKPMSLASGSVPAAPPKRPAAA--TSRPSTLPSKDTKPKPVAEAKIPEKRVSPSKPASAPAVKPGSKSTQAVPKAPATATLAsPGSTSRNLSTPLPKRPTAIKTEGKPAEIKKMATKSAPADLSRPKSTTTSsVKKSTTVPGTAPPAGA-PSRARPTATPPRPSGTPPVDKKPTAAKPTSSAPRLGRVAANASAPDLKNVRSKVGSTENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAAPARKPEPNAVTKAAGPIGNAQKPPT-------------------------------GKVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGsLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPPCPGPPAGEELAI-PEAAPEAGAPASASGLSGHTTLAGGGDQREAQTLDSQIQETSKWLGLA
MAP4 cat MADLSLADALTDPPPEIEEEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSDTSQVEG-----------------TPSSKATGLANGDHGMEGNDTAGSPTPFLDEKMTFQGYQNIQNWPENTNFCFKPEQLVNPTQTDPFKMHHDDGLEDLLFLPSGTTNVSAFTEQNDPLQDSYGLFPCDTFAPANVVPQGWPVEAPNSPHPESFISPMAVTQPLQPTAEPAEEV-EVKKGAEERAPTEALEIMMGLKADDMAPSRETEMSPAKDMAPATETEVALAKDMEPSIKSDVTLAKNMESSMESDMVLVKDMVLPKETEEAPVKDAVLSTETDVSLAKDMVLPTDTEVAPAKDAIPFKETERAPPIKMDLSPDEG--------------------------MVAPTDRQMTPAKGVESLSDIEMALAKDVVSPTEISSAKEAALSSETEVALTGDMALPPETKIFLTKDEALPPEMEV-APVKDMAPHPDTEKAPVKDMAPsPETEVPLGKDVLLPQETDVALGKDLASPVETEMALGKNVAMPPETEVTLIKNVPQPPETEIALAKD--------M----ALPPGTQVTLANNVSPAKDVAPPSETEVAAVPAKDMEIAQTQEEVCEEAQLKSLRDEGPSAASTFIISPEPVTAVGQKYNVPTDEDSVLEKQDQKKPVSSQPSEL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SSESSGISKPEEGRPAGSVTGNDITAPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTPLPEQPAPATFGGSNKKPMSLAAGLVPAAPPKRPAAT--TARPSTLPSKDAKPKPVAEAKVPEKRASPSKPASAPALRPGAKSTQTVPKATAAATPASAGPSSRSPPTPVPKRPTTIKTEGKPADMKKTATKSAPADLSRPKSTSTTSVKKNTTVPGAAPAAGVAPGRAKPTPTPPRPSGTPSSDKKPTSAKPGSSAPKPSRLSTNASTPDLKNVRSKVGsTENIKHQPGGGRAKIEKKTEAAATARKPEPNAVTKTAGPIASAQKPPAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSRDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGsLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPPCPGPPAGEELAS-PEAAPEAGAPTSASGLSGHPTLAGGGDQREAQTLDSQIQETSI-----
  ::::::.::::.:.:.::.::::::.::::::..::.:::::.::..:::::.:::.:.::::.:::..:::.:.                 .:::....::::.::.:.....:.:..::.:......:...:.:::.:.:::.:.......::.::....::.:.:..:..:.....:.:.....:..:.::..::....  :::.:.:.:.:...:..:...::.......:::...............:...:.:::.::...:.:.............:......:.::::::.:.....:...:.......::::.:.....:....:.:.:.......:.:.:...........:.....:....::.:...:..:::.........................................:......::..:............:..:......:::::.:......:......:.:....:.:... ..:.::.........................::.....:  . ....      ............:::.:.....:....:.:...............    ...... ............... ..................... .... ............................ ............. ....  ......                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                .   . .     .                                                          .                                                                                                                .         .                                                                                                                  ..  ...   .                     .     .              . .....::.::.:::.:.:..::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::.:::.::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::.::..::::::::.:.::::::::::::.::..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::........................................:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::: :::::.::::::::::.::.:::::::::::::::::::::..     
Consensus MADLSLADALTEPSPDIEGEIKRDFIATLEAEAFDDVVGETVGKTDYIPLLDVDEKTGNSESKKKPCSETSQIED------------------PSSKPTLLANGDHGVEGNDTTGSPTEFLEEKMAYQEYPNSQNWPEDTNFCFQPEQVVDPIQTDPFKMYHDDDLADLVFPSSATADTSIFAGQNDPLKDSYGMSPCNT----AVVPQGWSVEALNSPHSESFVSPEAVAEPPQPTAVPLELA-EIEMASEERPPAQALEIMMGLKT-DMAPSKETEMALAKDMALATKTEVALAKDMESPTKLDVTLAKDMQPSMESDMALVKDMELPTEKEVALVKDVRLPTETDVSSAKNVVLPTETEVAPAKDVTLLKETERASPIKMDLAPS----------------------------M-PPKENKIVPAKDLVLLSEIEVAQANDIISSTEISSAEEV-LSSETEVALARDM-LPPETNVILTKDKALPLEAEV-APVKDMAQLPETE-AP-KD-APSTVKEVGLLKDMSPLSE-------------------------PPETEVVLIKNVCLPPEMEVALTED--P---TE------L-----L-------------------------------------------------------------E-V-----K--LP--E-S-LE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SSGIARPEEGRPAVSVTGNDITTPPNKELPPSPEKKTKPLATTQPAKTSTSKAKTQPTSLPKQPAPTTIGGLNKKPMSLASGLVPAAPPKRPAAA--TARPSTLPSKDVKPKPIAEAKAPEKRASPSKPASAPALRPGSKSTQTVAKATTAATLASTGPSSRSPSTLLPKRPTAIKTEGKPAEVKKMTAKSAPADLSRPKSTSTSSVKKNTTLSGTAPAAGVVPSRVKPTPMPSRPSGTPFIDKKPTSAKPSSSAPRLSRLATNTSAPDLKNVRSKVGSTENIKHQPGGGRAKVEKKTEAAAT-RKPE-NAVTKTAGPIASAQK-PAGKVQIVSKKVSYSHIQSKCGSKDNIKHVPGGGNVQIQNKKVDISKVSSKCGSKANIKHKPGGGDVKIESQKLNFKEKAQAKVGSLDNVGHLPAGGAVKTEGGGSEAPLCPGPPAGEEPAI-SEAAPEAGAPTSASGLNGHPTLSGGGDQREAQTLDSQIQETSI-----
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.