Multiple Sequence Alignment:
Caldesmon Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470       480       490       500       510       520       530       540       550       560       570       580       590       600       610       620       630       640       650       660       670       680       690       700       710       720       730       740       750       760       770       780       790       800       810       820       830       840     )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     
Caldesmon human MDDFERRRELRRQ--KREEMRLEAERIAyQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEEsLGQVTDQVEVNAQNsVPDEEAKTTttNtQVEGDDEAAFLERLARREERRQKRLQEALERQkEFDPtITDAsLsLPSRRMQNDtAENETTEKEEKsESRQERyEIEETETVTkSyQkNDWRDAEENKKEDKEKEEEEEEkPKRGsIGENQVEVMVEEKTTEsQEE---TVVMSLKNGQISSEEPKQEEEREQGsDEISHHEKMEEEDKERAEAERARLEA--EERERIKAEQDKKIADERARIEAEEKAAAQERERRE-------AEERERMREEEK-RAAEERQRIKEEEK-RAAEERQRIKEEEKRAAEERQR------------IKEEEKRAAEERQRARAEEEEKAKVEEQKRNKQLEEKKHAMQEtKIKGEKVEQKIEGKWVNEKKAQEDkLQTAVLKKQGEEKGTKVQAKREKLQED-KPTFKKEEIKDEKIKKDKEPKEEVkSFMDRKKGFTEVKsQNGE--FMTHKLKHtENtFsRPGGR-AsVDtKEAEGAPQVEAGkRLEELRRRRGEtEsEEFEKLKQKQQEAALELEELkKKREERRKVLEEEEQRRKQEEADRKLREEEEKRRLKEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLsDDKKPFKCFTPkGssLkIEERAEFLNksVQKssGVKStHQAAIVskIDsRLEQyTsAIEGTksAKPtKPAASDLPVPAEGVRNIksMWEkGNVFssPtAAGtPNkEtAGLKVGVSsRINEWLTktPDGNksPAPKPsDLRPGDVsSkRNLWEKQsVDKVtsPtKV--------------------
Caldesmon iso2 human MDDFERRRELRRQ--KREEMRLEAERIAYQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEESLGQVTDQVEVNAQNSVPDEEAKTTTTNTQVEGDDEAAFLERLARREERRQKRLQEALERQKEFDPTITDASLSLPSRRMQNDTAENETTEKEEKSESRQERYEIEETETVTKSYQKNDWRDAEENKKEDKEKEEEEEEKPKRGsIGENQ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEEKGTKVQAKREKLQED-KPTFKKEEIKDEKIKKDKEPKEEVKSFMDRKKGFTEVKSQNGE--FMTHKLKHTENTFSRPGGR-ASVDTKEAEGAPQVEAGKRLEELRRRRGETESEEFEKLKQKQQEAALELEELKKKREERRKVLEEEEQRRKQEEADRKLREEEEKRRLKEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLSDDKKPFKCFTPKGSSLKIEERAEFLNKSVQKSSGVKSTHQAAIVSKIDSRLEQyTSAIEGTKSAKPTKPAASDLPVPAEGVRNIKSMWEKGNVFSSPTAAGTPNKETAGLKVGVSSRINEWLTKTPDGNKSPAPKPSDLRPGDVSSKRNLWEKQSVDKVTSPTKV--------------------
Caldesmon iso3 human ML--GG----SGs--HGRRsLAALsQIAyQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEESLGQVTDQVEVNAQNSVPDEEAKTTTTNTQVEGDDEAAFLERLARREERRQKRLQEALERQKEFDPTITDASLSLPSRRMQNDTAENETTEKEEKSESRQERYEIEETETVTKSYQKNDWRDAEENKKEDKEKEEEEEEKPKRGsIGENQ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEEKGTKVQAKREKLQED-KPTFKKEEIKDEKIKKDKEPKEEVKSFMDRKKGFTEVKSQNGE--FMTHKLKHTENTFSRPGGR-ASVDTKEAEGAPQVEAGKRLEELRRRRGETESEEFEKLKQKQQEAALELEELKKKREERRKVLEEEEQRRKQEEADRKLREEEEKRRLKEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLSDDKKPFKCFTPKGSSLKIEERAEFLNKSVQKSSGVKSTHQAAIVSKIDSRLEQYTSAIEGTKSAKPTKPAASDLPVPAEGVRNIKSMWEKGNVFSSPTAAGTPNKETAGLKVGVSSRINEWLTKTPDGNKSPAPKPSDLRPGDVSSKRNLWEKQSVDKVTSPTKV--------------------
Caldesmon iso4 human MDDFERRRELRRQ--KREEMRLEAERIAYQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEESLGQVTDQVEVNAQNSVPDEEAKTTTTNTQVEGDDEAAFLERLARREERRQKRLQEALERQKEFDPTITDASLSLPSRRMQNDTAENETTEKEEKSESRQERYEIEETETVTKSYQKNDWRDAEENKKEDKEKEEEEEEKPKrGsIGENQI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KDEKIKKDKEPKEEVKSFMDRKKGFTEVKSQNGE--FMTHKLKHTENTFSRPGGR-ASVDTKEAEGAPQVEAGKRLEELRRRRGETESEEFEKLKQKQQEAALELEELKKKREERRKVLEEEEQRRKQEEADRKLREEEEKRRLKEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLSDDKKPFKCFTPKGSSLKIEERAEFLNKSVQKSSGVKSTHQAAIVSKIDSRLEQYTSAIEGTKSAKPTKPAASDLPVPAEGVRNIKSMWEKGNVFSSPTAAGTPNKETAGLKVGVSSRINEWLTKTPDGNKSPAPKPSDLRPGDVSSKRNLWEKQSVDKVTsPTKV--------------------
Caldesmon iso5 human ML--GG----SGS--HGRRSLAALSQIAYQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEESLGQVTDQVEVNAQNSVPDEEAKTTTTNTQVEGDDEAAFLERLARREERRQKRLQEALERQKEFDPTITDASLSLPSRRMQNDTAENETTEKEEKSESRQERYEIEETETVTKSYQKNDWRDAEENKKEDKEKEEEEEEKPKRGSIGENQ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IKDEKIKKDKEPKEEVKSFMDRKKGFTEVKSQNGE--FMTHKLKHTENTFSRPGGR-ASVDTKEAEGAPQVEAGKRLEELRRRRGETESEEFEKLKQKQQEAALELEELKKKREERRKVLEEEEQRRKQEEADRKLREEEEKRRLKEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLSDDKKPFKCFTPKGSSLKIEERAEFLNKSVQKSSGVKSTHQAAIVSKIDSRLEQYTSAIEGTKSAKPTKPAASDLPVPAEGVRNIKSMWEKGNVFSSPTAAGTPNKETAGLKVGVSSRINEWLTKTPDGNKSPAPKPSDLRPGDVSSKRNLWEKQSVDKVTSPTKV--------------------
Caldesmon iso6 human MDDFERRRELRRQ--KREEMRLEAERIAYQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEESLGQVTDQVEVNAQNSVPDEEAKTTTTNTQVEGDDEAAFLERLARREERRQKRLQEALERQKEFDPTITDASLSLPSRRMQNDTAENETTEKEEKSESRQERYEIEETETVTKSYQKNDWRDAEENKKEDKEKEEEEEEKPKRGsIGENQ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEEKGTKVQAKREKLQED-KPTFKKEEIKDEKIKKDKEPKEEVKSFMDRKKGFTEVKSQNGE--FMTHKLKHTENTFSRPGGR-ASVDTKEAEGAPQVEAGKRLEELRRRRGETESEEFEKLKQKQQEAALELEELKKKREERRKVLEEEEQRRKQEEADRKLREEEEKRRLKEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLSDDKKPFKCFTPKGSSLKIEERAEFLNKsVQK-SGVKSTHQAAIVSKIDSRLEQYTSAIEGTKSAKPTKPAASDLPVPAEGVRNIKSMWEKGNVFSSPTAAGTPNKETAGLKVGVSSRINEWLTKTPDGNKSPAPKPSDLRPGDVSSKRNLWEKQSVDKVTSPTKV--------------------
Caldesmon mouse MDDFERRRELRRQ--KREEMRLEAERIAYQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEESLGQVTDQVEAHVQNSVPDEESKPASSNTQVEGDEEAALLERLARREERRQKRLQEALERQkEFDPTItDGsLSGPSRRMQNDsAENEtAEGEEKREsRsGRyEVEETEVVIKSYQKNsYQDAEDKKKEEKEEE--EQEKLkGGsLGENQVEKMVEEKTPEIQEE---AVLMVLENGQVSAEESKIEGDGEQDMEEIARRKKMGEEERERAEAERLRLEVEGQEQERIKAEQDRKLAEERARVEAEQKAAAEERERRE-------AEERERREAEER-ERREAE------------------------ERAEQAR------------IQEEQRRVAEAQKKAKAEEEEKARIEEQRQKQQLEEQRSEKREAKDKGEKGAEKADRKGVNEREAPDDRLQTAVPKTQEEEKGVKGQAQRQKPRDD-KPAFRKEEIKDEKIKKDKEPKEEVKSFLDRKKGFTEVKAQNGE--FMTHKLKQTENAFS--RSGGRAsGDKEAEGAPQVEAGKRLEELRRRRGEtENEEFEKLKQKQQEAALELEELKKKREERRKVLEEEEQRRKQEEADRKAREEEEKRRLKEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLSEDKKPFKCFTPKGSsLKIEERAEFLNksVQK-SGVRSTHQAAVVSKIDSRLEQyTNAIEGTKASKPMKPAASDLPVPAEGVRNIKSMWEKGSVFsAPsAsGtPNKETAGLKVGVSSRINEWLtKsPDGNKsPAPKPSDLRPGDVSGkRNLWEKQsVDKVtsPtKV--------------------
Caldesmon iso5 mouse --------MLSGSGsQGRRCLATLSQIAYQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEESLGQVTDQVEAHVQNSVPDEESKPASSNTQVEGDEEAALLERLARREERRQKRLQEALERQKEFDPTITDGSLSGPSRRMQNDSAENETAEGEEKRESRSGRYEVEETEVVIKSYQKNSYQDAEDKKKEEKEE--EEQEKLKGGsLGEN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QIKDEKIKKDKEPKEEVKSFLDRKKGFTEVKAQNGE--FMTHKLkQTENAFsPsRSGGRAsGDKEAEGAPQVEAGkRLEELRRRRGEtENEEFEKLKQKQQEAALELEELKKKREERRKVLEEEEQRRKQEEADRKAREEEEKRRLKEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLSEDKKPFKCFTPKGSSLKIEERAEFLNKSVQK-SGVRSTHQAAVVSKIDSRLEQYTNAIEGTKASKPMKPAASDLPVPAEGVRNIKSMWEKGSVFSAPSASGTPNKETAGLKVGVSSRINEWLTKSPDGNKSPAPKPSDLRPGDVSGKRNLWEKQSVDKVTSPTKV--------------------
Caldesmon rat --------MLSRSGSQGRRCLATLSQIAYQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEESLGQVTDQVEAHVQNSAPDEESKPATANAQVEGDEEAALLERLARREERRQKRLQEALERQKEFDPTITDGSLSVPSRRMQNNSAENETAEGEEkGESRSGRYEMEETEVVITSYQKNSYQDAEDKKKEEKEEE-EEEEkLKGGNLGEN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QIkDEKIKKDKEPKEEVKNFLDRKKGFTEVKAQNGE--FMTHkLKQTENAFsPSRSGGRAsGDkEAEGAPQVEAGkRLEELRRRRGETESEEFEKLKQKQQEAALELEELkKKREERRKVLEEEEQRRKQEEADRKAREEEEKRRLkEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLSEDKkPFKCFTPKGSSLkIEERAEFLNKSVQK-SGVKSTHQAAVVSkIDSRLEQYTNAIEGTKASkPMKPAASDLPVPAEGVRNIkSMWEKGSVFSsPSASGtPNKETAGLKVGVSSRINEWLTksPDGNKsPAPkPSDLRPGDVSGKRNLWEkQSVDKVTsPTKV--------------------
Caldesmon rabbit MDDFERRRELRRQ--KREEMRLEAERIAYQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEESLGQVADQVEVHAQNSVSNEDSKPSTTSTQVEGDDEAALLERLARREERRQKRLQEALERQKEFDPTVTDASASLPSRRMPNDTAENATAEKEAKAESRRERYETVETKMVTKSEQKNDWRDAEDKKKDEKEREDGEEEKSKQESVGENQ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VKDEKIKKDKEAKEEVKSFMDRKKGFTDVKSQNGE--FMTHKLKHAENTFSPGRSG-A----RPSGDAQEAEAGKRLEELRRRRGETESEEFEKLKQKQQEAALELEELKKKREERRKVLEEEEQRKKQEEADRKVREEEEKRRLKEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLSDDKKPFKCFTPKGSSLKIEERAEFLNKSVQK-SGVKSTHQAAVVSKIDSRLEQYTSAIEGTKAAKSTKPAASDLPVPAEGVRNIKSMWEKGNVFSAPTASGTPNKETAGLKVGVSSRINEWLTKTPDGSKSPAPKPSDLRPGDVSGKRNLWEKQSVDKVTsPTKV--------------------
Caldesmon chicken MDDFERRRELRRQ--KREEMRLEAERLsyQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKEEGDVsGEVTEKSEVNAQNsVAEEETKR-------STDDEAALLERLARREERRQKRLQEALERQKEFDPTITDGSLSVPSRREVNNVEENEITGKEEKVETRQGRCEIEETETVTKSYQRNNWRQDGEEEGK-KEEKDSEEEKPKEVPTEENQVDVAVEKSTDKEEVVETKTLAVNAENDT------NAMLEGEQSITDA--------ADKEKEEAEKEREKLEAEEKERLKAEEEKKAAEEKQKAEEEKKA-AEERERAKAEEEKRAAEERERAKAEEERKAAEERERAKAEEERKAAEERAKA-EEERKAAEERAKAEEERKAAEERAKAEKERKAAEERERAKAEEEKRAA----------------EEKARLEA---EKLKEKKKMEEKKAQEEKAQANLLRKQEEDKEAKVEAKKESLPEKLQPTSKKDQVKD-NKDKEKAPKEEMKSVWDRKRGVPEQKAQNGERELtTPKLKsTENAFGRSNLKGAANA----------E-----------------AGSEKLKEKQQEAAVELDELKKRREERRKILEEEEQKKKQEEAERKIREEEEKKRMKEEIERRRAEAAEKRQKVPEDGVSEEKKPFKCFsPKGSsLKIEERAEFLNKsAQK-SGMKPAHttAVVsKIDsRLEQyTsAVVGNKAAKPAKPAAsDLPVPAEGVRNIKsMWEKGNVFSsPGGTGtPNKEtAGLKVGVSsRINEWLTKtPEGNKsPAPKPSDLRPGDVSGKRNLWEKQsVEKPAASSSKVTATGKKSETNGLRQFEKEP
Caldesmon cow MDDFERRRELRRQ--KREEMRLEAERIAYQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEEALGQVTDQVEVNTQNSVPDEEVKTTTTNTQAEGDDEAALLERLARREERRQKRLQEALERQKEFDPTITDASLSLSSRRMQNDTTDNETAEKEGRSESRQERQELEETEIVTKSHQKNDWMEAEEKKKEEKEKEEEEEEKPKPGSIEENQLKD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EKTKKD-KESKDVKRFLDAKKGFTEVKSQNGE--FMTHKLKHAENTFSRAGGR-VS-EAKEAEGTSQVEAGKRLEELRRRRGETESEEFEKLKQKQQEAALELEELKKKREERRKVLEEEEQRKKQEEAERKVREEEEKRRLKEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLSEDKKPFKCFTPKGSSLKIEERAEFLNKSVQK-SGVKPTHQAAVVSKIDSRLEQYTSAIEGTKAAKPTKPAASDLPVPAEGVRNIKSMWEKGNVFSSPTASGTPNKETAGLKVGVSSRINEWLTKTPEGSKsPAPKPSDLRPGDVSGKRNLWEKQSVDKVTsPTKV--------------------
  :::::::::::::  :::::::::::::***************************:*::::*:*::::*:::***:::*::*::::::::::*:***:****************************:**:*:*::***::*::::*:::::*:::*:*::*:*.:**:.*::*:*:*::::::::::::**::.:*:**:*.::.:**:                                                                                                                                                                                                                                                               .................. ........:::::::*::::::::*:::*:*:*::::*:****  ::*:***::**:*::::::.::.:.:::::::::*::::::::::::::::::::****:******:**:****:******:******::*****:**:******:*:*****************:****:*::*******:******************:**.**::::*::*:************:*::*:*::*::************************:***:*:::************************:*:*:****************:**********:*:::::::                    
Consensus MDDFERRRELRRQ--KREEMRLEAERIAYQRNDDDEEEAARERRRRARQERLRQKQEEESLGQVTDQVEVNAQNSVPDEEAKTTTTNTQVEGDDEAALLERLARREERRQKRLQEALERQKEFDPTITDASLSLPSRRMQNDTAENETTEKEEKSESRQERYEIEETETVTKSYQKNDWRDAEENKKEDKEKEEEEEEKPKRGSIGENQ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-K--K--A----------P---K-EIKDEKIKKDKEPKEEVKSFMDRKKGFTEVKSQNGE--FMTHKLKHTENTFSRPGGR-ASVDTKEAEGAPQVEAGKRLEELRRRRGETESEEFEKLKQKQQEAALELEELKKKREERRKVLEEEEQRRKQEEADRKLREEEEKRRLKEEIERRRAEAAEKRQKMPEDGLSDDKKPFKCFTPKGSSLKIEERAEFLNKSVQK-SGVKSTHQAAIVSKIDSRLEQYTSAIEGTKAAKPTKPAASDLPVPAEGVRNIKSMWEKGNVFSSPTAAGTPNKETAGLKVGVSSRINEWLTKTPDGNKSPAPKPSDLRPGDVSGKRNLWEKQSVDKVTSPTKV--------------------
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.