Multiple Sequence Alignment:
eIF3S6IP Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470       480       490       500       510       520       530       540       550       560    )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    
eIF3S6IP human MsYPADDYESEAAyDPyAyPsDyDMHTGDPKQDLAyERQyEQQtyQVIPEVIKNFIQYFHkTVsDLIDQkVyELQAsRVSsDVIDQkVyEIQDIyENSWTkLTERFFKNTPWPEAEAIAPQVGNDAVFLILYKELYYRHIYAkVSGGPSLEQRFESYYNYCNLFNYILNADGPAPLELPNQWLWDIIDEFIYQFQSFSQYRCKTAkkSEEEIDFLRSNPkIWNVHSVLNVLHSLVDKSNINRQLEVyTSGGDPESVAGEYGRHSLYKMLGYFSLVGLLRLHSLLGDyyQAIKVLENIELNkKSMYSRVPECQVTTYYYVGFAYLMMRRYQDAIRVFANILLyIQRTKSMFQRTTYkyEMINKQNEQMHALLAIALtMYPMRIDEsIHLQLREkyGDkMLRMQkGDPQVyEELFSySCPkFLsPVVPNYDNVHPNYHkEPFLQQLkVFSDEVQQQAQLSTIRSFLkLYTTMPVAkLAGFLDLTEQEFRIQLLVFKHKMKNLVWTSGISALDGEFQSASEVDFYIDKDMIHIADTkVARRyGDFFIRQIHkFEELNRtLkKMGQRP
EIF3S6IP iso2 human MSYPADDYESEAAYDPYAYPSDYDMHTGDPKQDLAYERQYEQQTYQVIPEVIKNFIQYFHKTVSDLIDQKVYELQASRVSSDVIDQKVYEIQDIYENSWTKLTERFFKNTPWPEAEAIAPQVGNDAVFLILYKELYYRHIYAKVS------------------------------------------------FQSFSQYRCKTAKKSEEEIDFLRSNPKIWNVHSVLNVLHSLVDKSNINRQLEVYTSGGDPESVAGEYGRHSLYKMLGYFSLVGLLRLHSLLGDYYQAIKVLENIELNKKSMYSRVPECQVTTYYYVGFAYLMMRRYQDAIRVFANILLYIQRTKSMFQRTTYKYEMINKQNEQMHALLAIALTMYPMRIDESIHLQLREKYGDKMLRMQKGDPQVYEELFSYSCPKFLSPVVPNYDNVHPNYHKEPFLQQLKVFSDEVQQQAQLSTIRSFLKLYTTMPVAKLAGFLDLTEQEFRIQLLVFKHKMKNLVWTSGISALDGEFQSASEVDFYIDKDMIHIADTKVARRYGDFFIRQIHKFEELNRTLKKMGQRP
eIF3S6IP mouse MSYPADDYESEAAYDPyAYPGDYDMHTGDPKQDLAyERQYEQQtYQVIPEVIKNFIQyFHKTVSDLIDQKVyELQASRVSSDVIDQKVyEIQDIYENSWTkLTERFFKNTPWPEAEAIAPQVGNDAVFLILYKELYYRHIYAKVSGGPSLEQRFESYYNYCNLFNYILNADGPAPLELPNQWLWDIIDEFIYQFQSFSQYRCKTAKkSEGEMDFLRSNPKVWNVHSVLNVLHSLVDKSNINRQLEVyTSGGDPESVAGEYGRHSLYKMLGYFSLVGLLRLHSLLGDYYQAIKVLENIELNKKSMYSRVPECQVTTYYyVGFAyLMMRRyQDAIRVFANILLYIQRTKSMFQRTTYKYEMINKQNEQMHALLAIALTMYPMRIDESIHLQLREKYGDKMLRMQkGDPQVYEELFSyACPKFLSPVVPNYDNVHPNYHkEPFLQQLkVFSDEVQQQAQLSTIRSFLkLYTTMPVAkLAGFLDLTEQEFRIQLLVFKHKMKNLVWTSGISALDGEFQSASEVDFYIDKDMIHIADTKVARRYGDFFIRQIHkFEELNRTLKKMGQRP
eIF3S6IP rat -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MPLPHCF-------LLQQFQSFSQYRCKTAKKSEEEIDFLRSNPKIWNVHSVLNVLHSLVDKSNINRQLEVYTSGGDPESVAGEYGRHSLYKMLGYFSLVGLLRLHSLLGDYYQAIKVLENIELNKKSMYSRVPECQVTTYYYVGFAYLMMRRYQDAIRVFANILLYIQRTKSMFQRTTYKYEMINKQNEQMHALLAIALTMYPMRIDESIHLQLREKYGDKMLRMQKGDPQVYEELFSYACPKFLSPVVPNYDNVHPNYHkEPFLQQLKVFSDEVQQQAQLSTIRSFLKLYTTMPVAKLAGFLDLTEQEFRIQLLVFKHKMKNLVWTSGISALDGEFQSASEVDFYIDKDMIHIADTKVARRYGDFFIRQIHkFEELNRTLKKMGQRP
  ::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::................................::.............:****************:*:********:**************************************************************************************************************************************************************************************************:****************************************************************************************************************************************************
Consensus MSYPADDYESEAAYDPYAYPSDYDMHTGDPKQDLAYERQYEQQTYQVIPEVIKNFIQYFHKTVSDLIDQKVYELQASRVSSDVIDQKVYEIQDIYENSWTKLTERFFKNTPWPEAEAIAPQVGNDAVFLILYKELYYRHIYAKVSGGPSLEQRFESYYNYCNLFNYILNADGPAPLELPNQWLWDIIDEFIYQFQSFSQYRCKTAKKSEEEIDFLRSNPKIWNVHSVLNVLHSLVDKSNINRQLEVYTSGGDPESVAGEYGRHSLYKMLGYFSLVGLLRLHSLLGDYYQAIKVLENIELNKKSMYSRVPECQVTTYYYVGFAYLMMRRYQDAIRVFANILLYIQRTKSMFQRTTYKYEMINKQNEQMHALLAIALTMYPMRIDESIHLQLREKYGDKMLRMQKGDPQVYEELFSYACPKFLSPVVPNYDNVHPNYHKEPFLQQLKVFSDEVQQQAQLSTIRSFLKLYTTMPVAKLAGFLDLTEQEFRIQLLVFKHKMKNLVWTSGISALDGEFQSASEVDFYIDKDMIHIADTKVARRYGDFFIRQIHKFEELNRTLKKMGQRP
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.