Multiple Sequence Alignment:
PTRF Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390   )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   
PTRF human MEDPTLYIVERPLPGYPDAE--APEPSsAGAQAAEEPsGAGsEELIKsDQVNGVLVLSLLDkIIGAVDQIQLTQAQLEERQAEMEGAVQsIQGELskLGkAHATtsNTVskLLEkVRkVsVNVkTVRGsLERQAGQIKkLEVNEAELLRRRNFkVMIyQDEVkLPAkLsIsk-SLkEsEALPEkEGEELGEGERPEEDAAALELssDEAVEVEEVIEEsRAERIKRSGLRRVDDFkKAFsKEKMEKTKVRTRENLEkTRLktkENLEkTRHtLEkRMNkLGTRLVPAERREkLkTSRDkLRksFtPDHVVyARSktAVykVPPFTFHVkkIREGQVEVLkATEMVEVGADDDEGGAERGEAGDLRRGssPDVHALLEItEEsDAVLVDKsDsD
PTRF iso2 human MEDPTLYIVERPLPGYPDAE--APEPSSAGAQAAEEPSGAGSEELIKSDQVNGVLVLSLLDKIIGAVDQIQLTQAQLEERQAEMEGAVQSIQGELSKL-------------------------------------------------------------------------------------------GEGERPEEDAAALELSSDEAVEVEEVIEESRAERIKRSGLRRVDDFKKAFSKEKMEKTKVRTRENLEKTRLKTKENLEKTRHTLEKRMNKLGTRLVPAERREKLKTSRDKLRKSFTPDHVVYARSKTAVYKVPPFTFHVKKIREGQVEVLKATEMVEVGADDDEGGAERGEAGDLRRGSSPDVHALLEITEESDAVLVDKSDSD
PTRF mouse MEDVTLHIVERPysGFPDAssEGPEPTQGEARAtEEPsGtGsDELIksDQVNGVLVLSLLDKIIGAVDQIQLTQAQLEERQAEMEGAVQsIQGELSkLGkAHAtTSNTVSkLLEkVRKVsVNVkTVRGsLERQAGQIKkLEVNEAELLRRRNFkVMIyQDEVkLPAkLsVsk-SLkEsEALPEKEGDELGEGERPEDDtAAIELssDEAVEVEEVIEESRAERIKRSGLRRVDDFKKAFsKEKMEKTKVRTRENLEkTRLktKENLEKTRHTLEKRMNKLGTRLVPVERREKLKTSRDKLRksFtPDHVVyARSKtAVYkVPPFTFHVKKIREGEVEVLKATEMVEVGPEDDEVGAERGEAtDLLRGssPDVHtLLEItEEsDAVLVDKsDsD
PTRF iso3 mouse MEDVTLHIVERPYSGFPDASSEGPEPTQGEARATEEPSGTGSDELIKSDQVNGVLVLSLLDKIIGAVDQIQLTQAQLEERQAEMEGAVQSIQGELSKLGKAHATTSNTVSKLLEKVRKVSVNVKTVRGSLERQAGQIKKLEVNEAELLRRRNFKVMIYQPKKKPNAPsGPAtPKIVPLDLLPETEPFHLK----PESG-----------V---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PTRF rat MEDVTLHIVERPYSGYPDAssEGPEPTPGEARATEEPsGtGsDELIKsDQVNGVLVLSLLDKIIGAVDQIQLTQAQLEERQAEMEGAVQsIQGELSkLGkAHATTSNTVSkLLEkVRKVsVNVkTVRGsLERQAGQIkkLEVNEAELLRRRNFkVMIyQDEVkLPAkLsVsk-SLKEsEALPEKEGDELGEGERPEEDAAAIELssDEAVEVEEVIEESRAERIKRSGLRRVDDFKKAFSKEKMEKTKVRTRENLEkTRLKTKENLEkTRHTLEkRMNkLGTRLVPVERREKLKTSRDKLRKsFtPDHVVyARSKTAVYkVPPFTFHVKKIREGEVEVLKATEMVEVGPDDDEVGAERGAETDLLRGssPDVHTLLEITEEsDAVLVDKsDsD
PTRF cow MEDTQLHIIEQPLSGYPDAGDQGSSTM--GAPAAEEPSGAGSEELIKSDQVNGVLVLSLLDKIIGAVDQIQLTQAQLEERQAEMEGAVQSIQGELSKLGKAHATTSNTVSKLLEKVRKVSVNVKTVRGSLERQAGQIKKLEVNEAELLRRRNFKVMIYQDEVKLPAKVSIGK-SLKESETLPEKEGDELAEGERPEEDAAALELSSDEAVEVEEVIEESRAERIKRSGLRRVDDFKKAFsKEKMEKTKVRTRENLERTRLKTKENLEKTRHTLEKRMNKLGTRLVPAERREKLKSSRDKLRKSFTPDHVVYARSKTAVYKVPPFTFHVKKIREGQVEVLKATEMVEVGAEEEEGGAERGEAADLLRGSSPDVHTLLEITEESDAVLVDKSDSD
  ***::*:*:*:*::*:***:..:::::.::*:*:*****:**:*******************************************************:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:..: ::::::.::::::.:::::::**:::::.:::::::*::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::.:::.:::::::.::.::::::::::::::::::::::::::::
Consensus MEDVTLHIVERPLSGYPDASSEGPEPTQGEARAAEEPSGAGSDELIKSDQVNGVLVLSLLDKIIGAVDQIQLTQAQLEERQAEMEGAVQSIQGELSKLGKAHATTSNTVSKLLEKVRKVSVNVKTVRGSLERQAGQIKKLEVNEAELLRRRNFKVMIYQDEVKLPAKLSISK-SLKESEALPEKEGDELGEGERPEEDAAALELSSDEAVEVEEVIEESRAERIKRSGLRRVDDFKKAFSKEKMEKTKVRTRENLEKTRLKTKENLEKTRHTLEKRMNKLGTRLVPAERREKLKTSRDKLRKSFTPDHVVYARSKTAVYKVPPFTFHVKKIREGQVEVLKATEMVEVGADDDEGGAERGEAGDLLRGSSPDVHTLLEITEESDAVLVDKSDSD
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.